Teksti suurus:

Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks

Väljaandja:Haaslava Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2017, 6

Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks

Vastu võetud 22.12.2016 nr 50

Mäksa Vallavolikogu tegi Haaslava Vallavolikogule oma 17.10.2016. a otsusega nr 48 „Mäksa Vallavolikogu 25.07.2016. a otsuse nr 36 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks“ muutmine“ ettepaneku haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamiseks ja läbirääkimiste alustamiseks. Haaslava Vallavolikogu nõustus 19.10.2016. a otsusega nr 76 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine“ Mäksa Vallvolikogu poolt tehtud ettepanekuga. Haaslava valla, Mäksa valla ja Võnnu valla poolt määratud esindajad haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisest ja läbirääkimiste pidamiseks moodustasid ühinemis läbirääkimiste juhtkomisjoni (edaspidi juhtkomisjon), kes töötas välja Haaslava valla, Mäksa valla ja Võnnu valla ühinemislepingu (edaspidi ühinemisleping) projekti. Ühinemislepingu projekt oli avalikul väljapanekul 18.11.2016. a – 09.12.2016. a. Ühinemislepingu projekt avalikustati kõikide ühinevate omavalitsusüksuste kodulehel. Haaslava vallas edastati vastav info elanikele ka läbi vallalehe ja otsepostitusega saadetud infolehe. Ühinemislepingu projekti tutvustati kõigis kolmes ühinevas omavalitsusüksuses ajavahemikus 28.11.2016. a – 30.11.2016. a. Samuti korraldati kõigis kolmes vallas, vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lg 7, elanike arvamuse väljaselgitamiseks elanike küsitlus, mis toimus küsitluspunktides küsitluslehtedega ajavahemikus 04.12.2016 kell 10.00 – 18.00 ja 05.12.2016 kell 09.00 – 18.00. Haaslava vallas toimus küsitlus aadressil Kurepalu küla, Vallamaja. Tulenevalt eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10, haldusreformi seaduse § 2 lõike 1 punkti 2, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõike 7, lõike 9 punktid 1 ja 6 ja § 91 lõike 6, Haaslava Vallavolikogu otsustab:

1. Kinnitada Haaslava valla, Mäksa valla ja Võnnu valla ühinemisleping koos alljärgnevate lisadega:
1.1 Lisa 1 Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta;
1.2 Lisa 2 Valla kaart mõõtkavas 1:50 000;
1.3 Lisa 3 Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate õigusaktide ettevalmistamise tegevus- ja ajakava;
1.4 Lisa 4 Mäksa valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;
1.5 Lisa 5 Võnnu valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;
1.6 Lisa 6 Haaslava valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;
1.7 Lisa 7 Õiend liitumislepingule esitatud ettepanekute kohta.
2. Taotleda Vabariigi Valitsuselt Tartu maakonnas haldusreformi käigus Haaslava valla, Mäksa valla ja Võnnu valla haldusterritoriaalse korralduse muutmist, eesmärgil moodustada liitumise teel suurenenud omavalitsusüksus - KASTRE VALD.
3. Edastada käesolev otsus Mäksa Vallavolikogule, Võnnu Vallavolikogule, Tartu maavanemale ja Rahandusministeeriumile.
4. Avalikustada Haaslava valla, Mäksa valla ja Võnnu valla ühinemisleping koos lisadega ning käesolev otsus valla veebilehel ning Riigi Teatajas.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. Otsuse peale võib esitada vaide Haaslava Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud sellest teada saama, või esitada kaebuse Tartu halduskohtule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Taivo Kirm
volikogu esimees

Lisa HAASLAVA, MÄKSA JA VÕNNU VALLA ÜHINEMISLEPING

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

Lisa 7