Teksti suurus:

Sõmeru valla ja Rakvere valla ühinemislepingu kinnitamine

Väljaandja:Sõmeru Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2017, 8

Sõmeru valla ja Rakvere valla ühinemislepingu kinnitamine

Vastu võetud 14.12.2016 nr 155

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõike 6 alusel ning kooskõlas haldusreformi seaduse § 7 lg 5, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõikega 9 ja § 9¹ lõigetega 1-3 ja 5 ning arvestades omavalitsuste vahelisi läbirääkimisi ja omavalitsusi esindanud volitatud isikute poolt saavutatud kokkuleppeid ning ühinemislepingu avalikustamise tulemusi ajavahemikul 31.10.2016 kuni 20.11.2016, Sõmeru Vallavolikogu
o t s u s t a b:

1. Kinnitada Sõmeru valla ja Rakvere valla ühinemisleping ja selle lisad (lisatud).

2. Ühinemislepingul on alljärgnevad lisad:
 1) Seletuskiri Sõmeru ja Rakvere valla ühinemislepingule;
 2) Sõmeru valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;
 3) Rakvere valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;
 4) Ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1:50 000;
 5) Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2021;
 6) Õiend ühinemislepingule esitatud ettepanekute läbivaatamise tulemuste kohta.

3. Ühinemisleping koos lisadega avalikustada Rakvere valla veebilehel

4. Ühinemisleping avaldada Riigi Teatajas.

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

6. Tulenevalt haldusmenetluse seaduse §-st 75 võib käesoleva otsuse peale esitada 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavaks tegemisest haldusmenetluse seaduse § 76 sätetele vastava vaide Sõmeru Vallavolikogule ja taotleda otsuse kehtetuks tunnistamist, otsuse osa kehtetuks tunnistamist või ettekirjutuse tegemist haldusakti andmiseks. Menetlusosaline võib 30 päeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest pöörduda kaebusega Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumaja, aadress: Jaama 26, 41532 JÕHVI, poole halduskohtumenetluse seadustiku § 9 lg 1 sätete kohaselt ka vaiet esitamata.

Maido Nõlvak
Volikogu esimees

Lisa Ühinemisleping.

Lisa 1 Seletuskiri Sõmeru ja Rakvere valla ühinemislepingule;

Lisa 2 Sõmeru valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;

Lisa 3 Rakvere valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;

Lisa 4  Ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1:50 000;

Lisa 5  Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2021

Lisa 6  Õiend ühinemislepingule esitatud ettepanekute läbivaatamise tulemuste kohta.

/otsingu_soovitused.json