Teksti suurus:

Nõo valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad

Väljaandja:Nõo Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2020, 1

Nõo valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad

Vastu võetud 30.12.2019 nr 9

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lõike 1 punkti 2 ja Nõo Vallavolikogu 19.12.2019 määruse nr 37 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord” § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Sissetulekust mittesõltuvad toetused

  Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määrad on järgmised:
  1) lapsetoetus 512 eurot;
  2) koolitoetus esmakordselt kooli õppima asuvale lapsele 40 eurot;
  3) põhikooli lõpetamise toetus 45 eurot;
  4) gümnaasiumi lõpetamise toetus 50 eurot;
  5) represseeritutele maamaksu tasumise toetus kuni 20 eurot aastas;
  6) vallapoolne matusetoetus 200 eurot, millele lisandub riigipoolne matusetoetus;
  7) kriisiabi kuni 2000 eurot.

§ 2.   Sissetulekust sõltuvad toetused

  Sissetulekust sõltuvate toetuste määrad on järgmised:
  1) lastega perede toetus kuni 400 eurot aastas;
  2) toetus raske majandusliku olukorra leevendamiseks kuni 300 eurot aastas.

§ 3.   Erivajadusest tulenevad toetused

  Erivajadustest tulenevate toetuste määrad on järgmised:
  1) hooldajatoetus täisealise sügava puudega isiku hooldajale 25 eurot kuus;
  2) hooldajatoetus täisealise raske puudega isiku hooldajale 16 eurot kuus;
  3) hooldajatoetus keskmise puudega lapse hooldajale 25 eurot kuus;
  4) hooldajatoetus raske puudega lapse hooldajale 25 eurot kuus;
  5) hooldajatoetus sügava puudega lapse hooldajale 50 eurot kuus;
  6) toetus puudest tingitud lisakulude katteks täisealisele isikule kuni 100 eurot aastas;
  7) toetus puudest tingitud lisakulude katteks puudega lapsele kuni 200 eurot aastas.

§ 4.   Erandkorras toetuste suurendamine

  Erandkorras võib vallavalitsus juhtumipõhiselt § 1 punktis 7, § 2 ja § 3 punktides 6 ning 7 toodud toetuste määrasid suurendada.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Nõo Vallavalitsuse 28.05.2014 määrus nr 5 „Lapsetoetuse suuruse määramine“;
  2) Nõo Vallavalitsuse 01.06.2015 määrus nr 6 „Taotluse vormi kinnitamine koduteenuste taotlemiseks“;
  3) Nõo Vallavalitsuse 01.06.2015 määrus nr 7 „Lepingu ja hooldusplaani vormi kinnitamine koduteenuste osutamiseks“;
  4) Nõo Vallavalitsuse 22.01.2018 määrus nr 3 „Avalduse vormi kinnitamine koolitoetuse taotlemiseks“;
  5) Nõo Vallavalitsuse 22.01.2018 määrus nr 4 „Avalduse vormi kinnitamine matusetoetuse taotlemiseks“;
  6) Nõo Vallavalitsuse 02.04.2018 määrus nr 8 „Matusetoetuse suuruse määramine“;
  7) Nõo Vallavalitsuse 19.06.2018 määrus nr 11 „Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajatele makstava toetuse suuruse määramine“;
  8) Nõo Vallavalitsuse 19.06.2018 määrus nr 12 „Esimesse klassi minevale lapsele makstava toetuse suuruse määramine“.

§ 6.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2020.

Rain Sangernebo
Vallavanem

Aira Laul
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json