Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Kohila valla kalmistute kasutamise eeskiri

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2021, 2

Kohila valla kalmistute kasutamise eeskiri

Vastu võetud 29.12.2020 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja kalmistuseaduse § 7 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDOSA 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kohila valla kalmistute kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib Kohila valla haldusterritooriumil asuvate Kohila valla omandis olevate Kohila ja kultuurimälestiseks tunnistatud Hageri kalmistu haldamist ja kasutamist tulenevalt kalmistuseadusest, muinsuskaitseseadusest, looduskaitseseadusest, Kohila valla jäätmehooldus- ning heakorra eeskirjadest ning teistest asjakohastest õigusaktidest.

  (2) Eeskiri on kohustuslik kalmistu haldajatele, hauaplatsi kasutajatele ja kõigile kalmistul viibivatele isikutele.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kalmistu – tähistatud ja vajalike ehitistega maa-ala inimeste surnukehade või nende tuha matmiseks ning surnute mälestamiseks;
  2) hauaplats – kalmistul asuv maa-ala ühe või mitme surnu matmiseks kirstus või tuhaurnis;
  3) hauakoht – koht hauaplatsil kirstu või urni matmiseks;
  4) hauaplatsi kasutaja – isik, kelle hauaplatsi kasutamise õigus ja hooldamise kohustus tuleneb hauaplatsi kasutamise lepingust;
  5) matja – isik, kes korraldab surnu matmise;
  6) hauarajatis – hauaplatsil paiknev maapinnaga kohtkindlalt ühendatud ehitis (äärekivi, piirdeaed vms);
  7) hauatähis – ühte või mitut hauakohta tähistav rist, plaat, sammas, kivi või muu tähis;
  8) kalmistute register – hauaplatside ja maetute üle-eestiline andmekogu HAUDI;
  9) kalmistuvaht – Kohila Vallavalitsuse poolt ametisse valitud isik, kes vastutab kalmistute haldamisega seotud tegevuste eest temale määratud ülesannete ja pädevuse ulatuses.

§ 3.   Kalmistu haldamine

  (1) Kohila valla kalmistute haldamist korraldab Kohila Vallavalitsus.

  (2) Kalmistu haldaja on kohustatud:
  1) hoidma korras kalmistu üldkasutatava ala ning omasteta surnud isikute hauaplatsid;
  2) korraldama hauakohtade või -platside kasutusse andmist ja kalmistute registri pidamist;
  3) tagama kalmistul matmiseks ja haudade hooldamiseks vajalikud tööriistad;
  4) tagama kalmistul kalmistujäätmete (v.a hauarajatiste rajamisel tekkinud ehitusjäätmete) kogumiseks vajalike konteinerite olemasolu, märgistamise ja tühjendamise;
  5) tagama kalmistutel kaevude korrashoiu;
  6) tagama kalmistu piirdeaedade korrashoiu;
  7) lahendama muud kalmistu tegevuse korraldamisega seotud küsimused.

§ 4.   Nõuded kalmistule

  (1) Kalmistu maa-ala peab olema piiritletud.

  (2) Kalmistu peamise sissekäigu või kabeli juurde püsitakse teabetahvel, millele pannakse välja kalmistu plaan, kalmistuvahi kontaktandmed ja käesolev eeskiri.

§ 5.   Kalmistu tööaeg

  (1) Kalmistud on avatud iga päev ööpäevaringselt.

  (2) Kalmistuvaht peab olema kättesaadav tööpäevadel kell 9.00 – 17.00. Kalmistuvahi kontaktandmed avaldatakse kalmistu teabetahvlil ning Kohila valla veebilehel.

§ 6.   Kalmistu kasutamine

  (1) Kalmistu territooriumil tuleb hoida korda, puhtust ja hauarahu.

  (2) Kalmistu territooriumil on keelatud:
  1) viibimine koduloomaga (v.a pimeda juhtkoer või teenistuskoer);
  2) lõkke tegemine;
  3) hauaplatside, -rajatiste ja -tähiste ning muu kalmistu inventari kahjustamine, rajamine ja enne 1950. aastat püstitatud hauarajatiste ja hauatähiste eemaldamine ilma kalmistuvahi loata;
  4) puude ja põõsaste okste murdmine ning puude istutamine ja raiumine raieloata, võõrastelt hauaplatsidelt lillede korjamine;
  5) hauaplatsi mõõtmete suurendamine või vähendamine;
  6) mootorsõiduki kasutamine ilma kalmistuvahi loata;
  7) jäätmete paigutamine väljapoole mahuteid või selleks mitte ette nähtud kohtadesse;
  8) teostada kaevamist ilma kalmistuvahi loata;
  9) loomade matmine.

2. peatükk HAUAPLATS 

§ 7.   Hauaplatsi kasutusse andmine, kasutuse üleandmine ja kasutamise lõpetamine

  (1) Hauaplats antakse kasutusse tasuta.

  (2) Hauaplatsi kasutusõigust saab taotleda kalmistuvahilt.

  (3) Hauaplatsi kasutusõiguse saamiseks tuleb sõlmida hauaplatsi kasutamise leping (edaspidi kasutusleping).

  (4) Hauaplatsi kasutusõigust saab taotleda:
  1) olemasolevale hauaplatsile, kuhu on maetud taotleja perekonna liikmed või lähedased isikud;
  2) hooldamata hauaplatsiks tunnistatud hauaplatsile;
  3) täiesti uut, seni matmiseks kasutamata, territooriumi, kuhu kalmistu planeeringu kohaselt on matmine lubatud.

  (5) Hauaplatsi annab kasutusse kalmistuvaht, kes näitab hauaplatsi taotlejale kätte hauaplatsi asukoha, arvestades võimalusel hauaplatsi taotleja soove, tähistab kalmistul vastava hauaplatsi piirid ning sõlmib hauaplatsi taotlejaga kasutuslepingu.

  (6) Üldjuhul on hauaplatsi suuruseks 2,5 x 1,2 m ühe kirstu matmiskoha kohta ning 1,0 x 1,0 m ühe urni matmiskoha kohta.

  (7) Kasutuslepingusse kantakse hauaplatsi kasutaja ning hauaplatsi andmed tulenevalt kalmistuseadusest.

  (8) Hauaplatsi kasutusõigusest loobumise korral on kalmistuvahil õigus hauaplatsi vaba osa uuteks matusteks välja anda.

  (9) Hauaplatsi kasutaja surma korral läheb hauaplatsi kasutusõigus üle tema omastele, kasutusõiguse muutus vormistatakse kirjalikult.

  (10) Kalmistu haldaja võib hauaplatsi kasutusõiguse lõpetada juhul, kui:
  1) hauaplatsi kasutaja teavitab kalmistu haldajat või kalmistuvahti hauaplatsi kasutamise lõpetamisest;
  2) hauaplats on jäetud hooldamata.

  (11) Hauaplatsi kasutusõiguse lõpetamiseks platsi hooldamata jätmise tõttu:
  1) märgistab kalmistuvaht hooldamata hauaplatsi tähisega, mis võimaldab aru saada, et hauaplats on kavas anda taaskasutusse, kui vaatamata hauaplatsi kasutaja teavitamisele ja tähise paigaldamisele ei ole hauaplatsi korrastatud;
  2) edastab kalmistuvaht hooldamata hauaplatsi ja selle taaskasutusse andmise kavatsuse teavituse kirjalikult hauaplatsi kasutajale kasutuslepingus märgitud kontaktaadressile;
  3) teostab kalmistuvaht hauaplatsi vahekontrolli aasta möödumisel tähise paigaldamisest. Kui tähisel olev info on kulunud ja mitteloetav, uuendab kalmistuvaht tähisel olevat infot.

  (12) Kalmistuvahil on õigus hooldamata hauaplats anda uuesti kasutusse, kui kolme aasta jooksul hauaplatsi tähistamisest ei ole platsi korrastatud ning möödunud on vähemalt 20 aastat viimasest matmisest.

  (13) Hageri kalmistul konsulteerib kalmistuvaht enne hooldamata hauaplatsi uuesti kasutusse andmist Muinsuskaitseameti maakonna nõunikuga, kes määrab hauaplatsi väärtuslikud hauatähised ja hauarajatised, mis kuuluvad hauaplatsi uuesti kasutusse andmisel säilitamisele. Määratud tähised ja rajatised lisatakse kasutuslepingusse.

3. peatükk MATMINE 

§ 8.   Matmise registreerimine

  (1) Kalmistuvaht annab surmatõendi alusel loa matmiseks. Surnult sündinu maetakse arstliku surmateatise alusel.

  (2) Kalmistuvaht registreerib matmise kalmistute registris, kuhu kantakse käesoleva paragrahvi lõigetes 3-5 nimetatud andmed.

  (3) Maetud isiku andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi ning isikukood või sünniaeg;
  2) surmaaeg;
  3) matmise kuupäev;
  4) vabal tahtel antud andmed maetu usutunnistuse kohta;
  5) surmatõendi või arstliku surmateatise number ja väljastaja.

  (4) Hauaplatsi kasutaja või kasutaja poolt volitatud matja andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või sünniaeg;
  3) sideandmed (telefoninumber, e-posti aadress).

  (5) Hauaplatsi andmed:
  1) kvartal;
  2) rida/sektor;
  3) aadress;
  4) staatus (ajaloomälestis, kunstimälestis, kasutuses, vaba);
  5) matuse liik (kirstumatus, urnimatus, sümboolne);
  6) kirstu või urni materjal;
  7) hauaplatsil asuvate hauatähiste ja piirete lühikirjeldus.

  (6) Registreerida tuleb kõik urni- ja kirstumatused, ka ise läbi viidud matused.

  (7) Andmete kogumisel tuleb lähtuda isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetest.

§ 9.   Matmine

  (1) Matmine toimub kirstuga või urniga.
  1) Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema 1,5-2 meetrit maapinnast.
  2) Urniga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 1 meeter.

  (2) Kalmistutel ei ole ette nähtud urni kolumbaariumisse paigaldamise võimalust ega eraldatud tuhapuisteala.

  (3) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaldamine ja taastamine toimub matja kulul. Matja korrastab pärast matmist hauaplatsi ja hüvitab matmise käigus kõrvalasuvatele haudadele tekitatud kahju kokkuleppel kalmistuvahiga või kahjukannatajaga.

  (4) Omasteta surnud maetakse selleks eraldatud hauaplatsile valla kulul. Omasteta surnute hauaplatsid hoiab korras kalmistuvaht. Kui omasteta surnul on varasem perekonna hauaplats, maetakse ta võimalusel sinna.

  (5) Matmise korraldab hauaplatsi kasutaja või kasutaja poolt kirjalikult volitatud isik.

  (6) Matmine toimub ainult loomuliku päevavalguse ajal.

§ 10.   Pealematmine

  (1) Kirstuga maetava surnu pealematmine ei või toimuda varem kui 20 aasta möödumisel viimasest matmisest samale kohale.

  (2) Kultuurimälestiseks tunnistatud haual pealematmist ei toimu.

  (3) Pealematmiseks on vajalik hauaplatsi kasutaja kirjalik nõusolek. Kui hauaplats on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks, ei ole hauaplatsi kasutaja nõusolek nõutav.

§ 11.   Ümbermatmine

  (1) Surnu ümbermatmine toimub kokkuleppel kalmistu haldajaga. Surnu ümbermatmise korraldab kalmistu haldaja. Ümbermatmisega seotud kulud kannab ümbermatmise taotleja.

  (2) Liivapinnase puhul tohib kirstuga maetud surnu ümber matta pärast ühe aasta möödumist matmisest ja niiske pinnase puhul pärast kolme aasta möödumist.

  (3) Säilmete väljakaevamine hauast peab toimuma jahedal aastaajal.

4. peatükk HAUAPLATSI KUJUNDAMINE JA HOOLDAMINE 

§ 12.   Hauaplatsi kujundamine, hauatähiste ja -piirete rajamine

  (1) Hauaplatsi kujundamisel tuleb järgida käesolevas paragrahvis välja toodud kujunduspõhimõtteid, et hauaplatsi kujundus ei erineks oluliselt teistest kalmistul olevatest haudadest.

  (2) Hauaplatsil tähistatakse hauakoht hauatähisega, millele kantud andmed on ilmastikukindlad.

  (3) Hauatähised (hauarist, hauakivi, hauasammas, hauaplaat), hauarajatised (äärekivi, istepink) ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires.

  (4) Hauaplatsi kujundamiseks võib kasutada madalhaljastust ja puude kääbusvorme kõrgusega kuni 0,75 meetrit. Kõrgema haljastuse võib rajada kalmistuvahi kirjalikul nõusolekul.

  (5) Hauarajatisi on õigus hauaplatsile rajada, paigaldada ja eemaldada hauaplatsi kasutajal kokkuleppel kalmistuvahiga.
  1) Hauarajatis on hauaplatsi kasutaja omandis.
  2) Hauapiirete valamine (betoneerimine) on üldjuhul keelatud. Erandjuhul on tegevus lubatud kirjalikul kokkuleppel kalmistuvahiga.
  3) Hauarajatis ei tohi põhjustada kõrvalasuval hauaplatsil uue haua kaevamisel varisemisohtu.

  (6) Hageri kalmistul peab hauarajatiste ja hauatähiste eemaldamise kokku leppima kalmistuvahi ja Muinsuskaitseametiga.

  (7) Kalmistu haldajal või kalmistuvahil on õigus teha hauaplatsi kasutajale ettekirjutus kalmistu ilmet rikkuva või ohtliku hauarajatise eemaldamiseks. Ettekirjutuses märgitud hauarajatised, mida hauaplatsi kasutaja ei ole ettekirjutuse järgi eemaldanud, likvideeritakse ühe kuu jooksul pärast hauaplatsi kasutajale ettekirjutuse tegemist.

§ 13.   Hauaplatsi hooldamine

  (1) Hauaplatsi hooldamist korraldab hauaplatsi kasutaja.

  (2) Hauaplats peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) hauaplatsilt ja sellega piirnevalt alalt on koristatud kuivanud ja murdunud taimed ning lehed, pärjad, kasutatud küünlad ja muu praht;
  2) hauaplatsil kasvav haljastus on hooldatud;
  3) hauatähised ja -rajatised on terved ning neil olev tekst on loetav;
  4) hauaplatsile asetatud katteplaadid on terved.

  (3) Mittekõdunevad jäätmed panna selleks ettenähtud konteinerisse. Biolagunevad jäätmed (lehed, oksad jms) tuleb panna selleks ettenähtud ladestuspaika. Jäätmeid ei jäeta hauaplatsi kõrvale. Hauarajatiste ja hauatähiste rajamisel või rekonstrueerimisel tekkinud betoon ja muud samalaadsed jäätmed likvideerib kasutaja oma kulul.

  (4) Kultuurimälestisteks tunnistatud hauatähiseid ja hauarajatisi võib konserveerida või restaureerida vastava pädevusega restauraator ning tööd tuleb kooskõlastada kalmistuvahiga.

5. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 14.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Kalmistu eeskirja täitmist kontrollib kalmistuvaht. Kalmistu mittenõuetekohase kasutamise korral on vallavalitsusel kalmistuvahi ettepanekul õigus teha ettekirjutus.

  (2) Ettekirjutuse mittetäitmisel võib ettekirjutuse teinud asutus rakendada asendustäitmist või sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 15.   Rakendussäte

  Tunnistada kehtetuks Kohila Vallavolikogu 27.05.2014 määrus nr 16 „Kohila valla kalmistute eeskiri“.

Jüri Vallsalu
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json