Teksti suurus:

Toila Vallavolikogu 31.10.2018 määruse nr 31 „Toila valla finantsjuhtimise kord” muutmine

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2021, 3

Toila Vallavolikogu 31.10.2018 määruse nr 31 „Toila valla finantsjuhtimise kord” muutmine

Vastu võetud 30.12.2020 nr 92

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõigete 6 ja 7 ning § 21 lõike 1 ning Toila valla põhimääruse § 23 lg 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Toila Vallavolikogu 31.10.2018 määruses nr 31 "Toila valla finantsjuhtimise kord" tehakse alljärgnevad muudatused:
  1) paragrahvi 9 lõikele 1 lisatakse punkt 4 järgmises sõnastuses:
„4) nõuete ja kohustuste saldo muutus.”;
  2) paragrahvile 9 lisatakse lõige 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Nõuete ja kohustuste muutuse saldo suurenemine kajastatakse likviidsete varade eelarveosas vastavalt plussi või miinusega.”;
  3) paragrahvi 12 lõike 3 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:
„10) likviidsete varade ja nõuete ning kohustuste muutused;”;
  4) paragrahvi 14 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Lisaeelarve eelnõud arutatakse vähemalt kahel lugemisel.”;
  5) paragrahvi 18 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:
„(11) Rahanduse valdkonna eest vastutav spetsialist korraldab alaeelarvete eest vastutajatele eelarvete täitmise info kättesaadavuse eelarverakenduse programmi kaudu igapäevaselt alates eelarve vastuvõtmisest.”.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Roland Peets
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json