Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Viljandi valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2021, 5

Viljandi valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Vastu võetud 30.12.2020 nr 130

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 alusel ning kooskõlas kultuuriministri 12.07.2004 määrusega nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend”.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Viljandi valla raamatukogude kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab Paistu Rahvaraamatukogu, Kolga-Jaani Rahvaraamatukogu, Viiratsi Rahvaraamatukogu ja Tarvastu Raamatukogu, s.h nende haruraamatukogude (edaspidi raamatukogu) teeninduse korralduse, raamatukogu teenuse kasutaja (edaspidi kasutaja) õigused, kohustused ja vastutuse, arvutite kasutamise põhimõtted ning raamatukogu sisekorra.

  (2) Raamatukogu direktor tagab, et raamatukogus on võimalik eeskirjaga tutvuda.

§ 2.   Raamatukogu teeninduse korraldus

  (1) Raamatukogu pakub tasuta põhiteenuseid, milleks on teavikute kohalkasutus, kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine.

  (2) Eriteenused (koopiate tegemine, printimine, skaneerimine jms) on tasulised. Eriteenuste loetelu ja nende eest võetava tasu suuruse kehtestab Viljandi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus). Eriteenuste loetelu ja hinnad on raamatukogus kasutajale nähtaval kohal.

  (3) Pretensioone, ettepanekuid ja arvamusi raamatukogu teenuste korraldamise kohta võib esitada kirjalikult ja suuliselt ning need lahendab raamatukogu direktor.

  (4) Raamatukogu korraldab andmebaaside tutvustus ja digikirjaoskust arendavaid koolitusi, raamatukogutunde ning kirjandusülevaateid.

  (5) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud lugeja, kellelt on rahvaraamatukogu seaduse § 17 lõike 3 alusel ära võetud teavikute kojulaenutamise õigus.

  (6) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus raamatukogu direktori ettepanekul. Teavet raamatukogu lahtiolekuaegade ja kontaktide kohta saab Viljandi valla kodulehelt, Viljandi Linnaraamatukogu kodulehelt ning raamatukogu töötajalt.

§ 3.   Lugejaks registreerimine ja isikuandmete töötlemine

  (1) Raamatukogu lugeja on raamatukogu registreeritud kasutaja.

  (2) Raamatukogu töötleb isikuandmeid lugejatele raamatukogu teenuste osutamiseks, laenutuste üle arvestuse pidamiseks, statistiliseks aruandluseks ja teenuste analüüsiks ning rahvaraamatukogu seaduses nimetatud tasude nõudmiseks.

  (3) Isikuandmete töötlemisel raamatukogus lähtutakse isikuandmete kaitse seadusest ja muudest asjakohastest õigusaktidest.

  (4) Lugejaks registreeritakse kehtiva isikut tõendava dokumendi või õpilaspileti alusel.

  (5) Lugejaks registreerimisel kuni 18aastane isiku puhul on raamatukogu töötajal õigus küsida lapsevanema või seadusliku esindaja kirjalikku nõusolekut.

  (6) Raamatukogu andmebaasi kantakse ning registreerimisel esitatakse lugeja ja kuni 18aastase isiku puhul raamatukogu töötaja nõudmisel kojulaenutamise õiguse saamiseks lapsevanema või seadusliku esindaja järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, kontakttelefon, e-posti aadress (selle olemasolul).

  (7) Lugejaks registreeruja (v.a alla 18aastane) kinnitab registreerimisavalduse täitmisel allkirjaga, et on tutvunud eeskirjaga, nõustub seda täitma ja on teadlik tema isikuandmete kasutamisest õigusaktidega sätestatud ulatuses.

  (8) Registreerimisavalduse ja alaealise lapsevanema või seadusliku esindaja nõusoleku kirjalikud vormid kehtestab raamatukogu direktor käskkirjaga.

  (9) Lugeja soovil antakse lugejale kasutajanimi ja parool, millega saab siseneda lugejakontole raamatukogu andmebaasis.

  (10) Iga kalendriaasta esimesel külastusel registreeritakse lugeja raamatukogu kojulaenutusõiguse pikendamiseks ümber. Raamatuvõlglased ei saa raamatukogu kojulaenutusõigust pikendada enne, kui võlgnevus on likvideeritud.

  (11) Raamatukogu lugejate andmebaasist kustutatakse lugeja ja kuni 18-aastase lugeja puhul lapsevanema või seadusliku esindaja andmed, kui lugeja pole raamatukogu külastanud kolm aastat. Kui lugejal on raamatukogu ees täitmata kohustusi, ei kustutata lugeja või tema seadusliku esindaja andmeid lugejate andmebaasist. Neid andmeid säilitatakse kuni kohustuste täitmiseni.

§ 4.   Teavikute kohalkasutus

  (1) Teavikute kohalkasutus on nende kasutamine raamatukogu ruumides.

  (2) Avariiulitel olevaid teavikuid võib kasutada raamatukogu töötaja vahenduseta.

§ 5.   Teavikute kojulaenutus ja koduteenindus

  (1) Teavikuid laenutatakse registreeritud kasutajatele koju isikut tõendava dokumendi või õpilaspileti esitamisel.

  (2) Kojulaenutusele antud teaviku tagastamiseks määratakse tagastustähtaeg. Lugejat teavitatakse tagastamise aja viimasest kuupäevast (tagastamise tähtpäevast).

  (3) Koju laenutatakse kuni 20 raamatut 21 päevaks (v.a kohalkasutuseks mõeldud teavikud). Teisi teavikuid (perioodika, CD-d, lauamängud jm) 7 päevaks, v.a jooksva kuu ajakirja ja nädalalehe numbrit ning päevalehti mitte uuemaid kui 3 päeva.

  (4) E-posti aadressi omanikele saadab raamatukogu andmebaas automaatselt enne tagastustähtaja lõppu teate tähtaja saabumise ning tähtaja möödumisel võlgnevuse kohta.

  (5) Lugeja saab raamatukogu andmebaasis teavikuid reserveerida. Reserveering kehtib kolm tööpäeva. Enimnõutavate teavikute laenutamiseks saab registreeruda järjekorda. Järjekorra jõudmisest soovijani teatatakse telefoni või e-posti teel.

  (6) Teaviku kasutamise tähtaega võib pikendada kuni 10 korda, kui teavikut ei ole teiste lugejate poolt reserveeritud. Pikendada saab raamatukogu andmebaasis, raamatukogus, e-posti või telefoni teel.

  (7) Tagastustähtaja ületanud teavikut raamatukogu andmebaasis pikendada ei saa. Võlglastele ei laenutata uusi teavikuid enne, kui võlgnevus on likvideeritud.

  (8) Teavikuid ei laenutata kojulaenutusõiguse kaotanud lugejatele.

  (9) Lugejatele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse. Koduteeninduse tingimused ja korra kehtestab raamatukogu direktor.

§ 6.   Juurdepääs avalikule teabele ja arvutite kasutamine

  (1) Raamatukogu võimaldab kasutajale juurdepääsu avalikule teabele ning avalikele andmebaasidele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu.

  (2) Raamatukogu töötaja on kohustatud abistama kasutajat riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

  (3) Kasutaja infopäringutele vastatakse kohapeal, telefoni või e-posti teel.

  (4) Avalikule teabele juurdepääsu tagamiseks on raamatukogus üldkasutatav(ad) arvuti(d).

  (5) Üldkasutatavate arvutite kasutamiseks ei ole lugejaks registreerimine nõutav.

  (6) Arvutite kasutamisel peab lähtuma alljärgnevast:
  1) enne arvuti kasutamist tutvub kasutaja eeskirjaga;
  2) kui raamatukogu arvuteid kasutada soovijaid on rohkem kui raamatukogu pakkuda saab, tuleb arvuti kasutamise aeg eelnevalt registreerida;
  3) üldkasutatava andmesidevõrgu kasutamisel kohustub kasutaja käituma häid tavasid järgides. Keelatud on ebasündsate materjalide kasutamine, vägivaldsete arvutimängude mängimine ja tasuliste internetilehekülgede külastamine;
  4) raamatukogu ei vastuta kasutaja poolt internetis sooritatud toimingute tagajärgede eest. Vastutus lasub arvuti kasutajal;
  5) kasutaja ei tohi oma käitumisega teisi häirida. Arvutit kasutades ei ole lubatud süüa ega juua;
  6) üldkasutatavast arvutist printimine on tasuline teenus. Enne printima asumist on vajalik raamatukogu töötaja nõusolek;
  7) raamatukogus on olemas ID-kaardi lugejad, mida on võimalik vajadusel kasutada;
  8) isiklikke andmekandjaid (nt mälupulk) tohib kasutada ainult raamatukogu töötaja loal;
  9) muudatuste tegemine arvuti konfiguratsioonis ja/või programmide omavoliline installeerimine ei ole lubatud;
  10) tõrgetest arvuti kasutamisel tuleb koheselt teavitada raamatukogu töötajat;
  11) pärast töö lõppu kustutab kasutaja arvutisse salvestatud andmed. Arvutit ei tohi välja lülitada, küll aga peab töökeskkonnast väljuma, vajutades Logi välja (Logout) nuppu.

§ 7.   Raamatukogudevaheline laenutus

  Raamatukogus puuduvaid teavikuid või nende koopiaid tellitakse lugejale raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teel teistest Eesti raamatukogudest. Rahvaraamatukogu seaduse § 15 lõike 4 alusel tasub lugeja teaviku tellimiskulud.

§ 8.   Raamatukogu sisekord

  (1) Raamatukogu ei vastuta kasutaja poolt valveta jäetud esemete eest.

  (2) Filmimis- ja pildistamisloa saamiseks tuleb pöörduda raamatukogu töötaja poole.

  (3) Kasutajal on raamatukogus keelatud rikkuda ükskõik millisel viisil avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu, solvata oma käitumisega inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud nõuete rikkumise korral on raamatukogu töötajal õigus kasutajat mitte teenindada ning nõuda tema lahkumist raamatukogust.

  (5) Raamatukogu ei ole lubatud külastada haigustunnustega (nohu, köha jms), joobes, määrdunud riietes, jalgratta, rulluiskude, ohtlike esemete ja -ainete ega loomadega (v.a vaegnägijate/pimedate juhtkoerad).

  (6) Raamatukogu territooriumil on keelatud suitsetamine ja alkoholi tarbimine.

  (7) Sisekorra rikkumisel sekkub raamatukogu töötaja ja kutsub vajadusel politsei.

  (8) Kasutaja kasutab raamatukogu ruumi ja vara heaperemehelikult. Tekitatud kahju hüvitab raamatukogule kasutaja.

§ 9.   Kasutaja õigused

  (1) Kasutajal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja lugeja võib laenutada teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus).

  (2) Lugejal on õigus taotleda raamatukogult teatme- ja teabeteenindust, puuduva teaviku või informatsiooni tellimist teisest raamatukogust.

  (3) Kasutajal on õigus saada raamatukogult teenustealast nõustamist ja igakülgset abi ning juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 10.   Kasutaja kohustused

  (1) Lugeja on kohustatud raamatukogu teavitama lugejate andmebaasi märgitud andmete muutumisest ning esitama raamatukogule uued andmed.

  (2) Kasutaja peab hoidma teavikuid nende säilimiseks vajaliku hoolega. Lugeja kohustub teaviku tagastama olukorras, millises ta teaviku laenutas. Teaviku kahjustamisest on kasutaja kohustatud teavitama raamatukogu töötajat.

  (3) Lugeja peab teaviku tagastama tagastamise tähtpäevaks.

  (4) Raamatukogus peab kasutaja säilitama korda ja vaikust ning kasutama teenuseid viisil, mis ei häiriks teisi kasutajaid ega kahjustaks raamatukogu vara.

§ 11.   Kasutaja vastutus

  (1) Tagastamata või rikutud teaviku peab kasutaja asendama raamatukogu antud tähtajaks sama teavikuga või tasuma teaviku hinna kuni kümnekordses ulatuses. Hinna määrab raamatukogu direktor võttes teaviku hinna määramise aluseks teaviku turuhinna kirjaliku otsusega, andes kasutajale tähtaja summa tasumiseks. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtpäevaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks. Otsuse teeb raamatukogu direktor ning vormistab selle kirjaliku haldusaktiga. Lugeja õiguste piiramise kohta tehakse vastav märge lugejate andmebaasi.

  (2) Raamatukogu antud tähtpäevaks maksmata summa tasumiseks on rahvaraamatukogu seaduse § 17 lõigete 4, 5 ja 6 alusel õigus teha ettekirjutusi ning anda ettekirjutuse täitmata jätmise korral ettekirjutus sundtäitmiseks. Ettekirjutusi ja sundtäitmise rakendamist otsustab vallavalitsus või tema volitusel kas vallavalitsuse ametiasutus või raamatukogu direktor.

§ 12.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Pärsti Vallavolikogu 19.12.2012 määrus nr 69 „Rahvaraamatukogu kasutamise eeskiri“;
  2) Saarepeedi Vallavolikogu 16.06.2008 määrus nr 59 „Saarepeedi valla raamatukogude kasutamise eeskiri“;
  3) Paistu Vallavolikogu 16.11.2007 määrus nr 18 „Holstre Raamatukogu kasutamise eeskiri“;
  4) Paistu Vallavolikogu 16.11.2007 määrus nr 19 „Avaliku Internetipunkti kasutamise eeskiri“;
  5) Viiratsi Vallavolikogu 26.02.2009 määrus nr 7 „Vana-Võidu Raamatukogu kasutamise eeskiri“;
  6) Viiratsi Vallavolikogu 26.02.2009 määrus nr 8 „Viiratsi Raamatukogu kasutamise eeskiri“;
  7) Viiratsi Vallavolikogu 26.02.2009 määrus nr 9 „Uusna Raamatukogu kasutamise eeskiri“;
  8) Viiratsi Vallavolikogu 26.02.2009 määrus nr 10 „Tänassilma Raamatukogu kasutamise eeskiri“;
  9) Tarvastu Vallavolikogu 05.03.2009 määrus nr 10 „Väluste Raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine“;
  10) Tarvastu Vallavolikogu 05.03.2009 määrus nr 11 „Tarvastu Raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine“;
  11) Tarvastu Vallavolikogu 05.03.2009 määrus nr 12 „Kärstna Raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine“;
  12) Tarvastu Vallavolikogu 02.04.2009 määrus nr 19 „Suislepa Raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine“;
  13) Kolga-Jaani Vallavolikogu 18.12.2009 määrus nr 4 „Kolga-Jaani valla raamatukogude kasutamise eeskiri“.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json