Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2022, 3

Volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord

Vastu võetud 30.12.2021 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 ja § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrus reguleerib Põltsamaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) esimehele ja aseesimehele tasu ja hüvituse ning volikogu liikmetele, komisjonide esimeestele ja aseesimeestele ning komisjoni liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise põhimõtted. Korraga sätestatakse tasu ja hüvituste maksmine ka neile volikogu komisjoni liikmetele ja komisjoni töös osalevatele isikutele, kes ei ole volikogu liikmed.

§ 2.   Volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus

  (1) Volikogu liikmele makstakse volikogu istungi, k.a. elektrooniliste sidekanalite kaudu, tööst osavõtu eest tasu 50 eurot toimunud istungi kohta. Kui volikogu liige osales istungi(te)l alla poole päevakorrapunktide arutelust, makstakse talle tasust 50%.

  (2) Volikogu esimehele makstakse volikogu tööst osavõtu ja volikogu esimehe ülesannete täitmise eest tasu 900 eurot kalendrikuus. Volikogu komisjoni koosoleku juhtimise, volikogu komisjoni ja eestseisuse koosolekust ning volikogu istungist osavõtt loetakse kaetuks volikogu esimehe tasuga.

  (3) Volikogu aseesimehele makstakse volikogu tööst osavõtu ja volikogu aseesimehe ülesannete täitmise eest tasu 100 eurot toimunud istungi kohta. Volikogu komisjoni koosoleku juhtimise, volikogu komisjoni ja eestseisuse koosolekust ning volikogu istungist osavõtt loetakse kaetuks volikogu aseesimehe tasuga. Volikogu istungi juhatamise eest volikogu esimehe äraolekul makstakse volikogu aseesimehele 50% käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tasust.

§ 3.   Volikogu alatise komisjoni tööst osavõtu eest makstava tasu suurus

  (1) Alatise komisjoni esimehele või tema äraolekul komisjoni aseesimehele või esimehe ülesandeid täitvale komisjoni liikmele makstakse komisjoni töö korraldamise ja juhtimise eest tasu 200 eurot kalendrikuus. Tasu makstakse selle kalendrikuu eest, millal esimees koosolek(ud) läbi viis. Komisjoni koosolekul osalemine loetakse kaetuks komisjoni esimehe tasuga. Komisjoni aseesimehele makstakse komisjoni koosoleku juhatamise eest komisjoni esimehe äraolekul 50% käesolevas lõike nimetatud tasust.

  (2) Alatiste komisjonide liikmele ja komisjoni mittekuuluvale volikogu liikmele või vallavalitsuse liikmele makstakse komisjoni koosolekust osavõtu k.a. elektrooniliste sidekanalite kaudu osalemise eest 30 eurot.

  (3) Kui üks isik osaleb mitme komisjoni töös, makstakse talle tasu iga komisjoni töö eest.

  (4) Täiendavate tasude, hüvituste, toetuste ja soodustuste maksmise otsustab volikogu igal konkreetsel juhul eraldi. Täiendavat tasu, hüvitust, toetust ja soodustust võib maksta nii volikogu liikmetele kui ka neile komisjoni liikmetele, kes ei ole volikogu liikmed.

§ 4.   Hüvitatavad kulutused

  (1) Volikogu ja komisjoni liikmele hüvitatakse volikogu ülesannete täitmisega seotud järgmised kulud:
  1) koolituskulud;
  2) lähetuskulud;
  3) transpordikulud, v.a volikogu istungil ja volikogu komisjoni koosolekul osalemisega seotud kulud.

  (2) Koolituse vajaduse kooskõlastab volikogu esimees ja koolitusega seotud põhjendatud kulutused hüvitatakse volikogu liikmele kuludokumendi esitamisel volikogu esimehe ettepanekul ametiasutuse rahandusosakonna poolt.

  (3) Volikogu liikme lähetuskulud hüvitatakse avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustel ja korras volikogu esimehe ettepanekul ametiasutuse rahandusosakonna poolt. Välislähetuskulude hüvitamise kooskõlastab volikogu eestseisus.

  (4) Volikogu esimehe lähetus- ja koolituskulude hüvitamise otsuse teeb volikogu oma korralisel istungil.

  (5) Volikogu ja komisjoni liikmele hüvitatakse osaliselt volikogu või komisjoni tööga seotud sõiduks isikliku sõiduauto kasutamise kulu. Kulude hüvitamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse määrusest „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord“.

  (6) Hüvitust makstakse 30 senti volikogu ja komisjoni töös osalemiseks tehtud ühe kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 100 eurot kalendrikuus. Hüvitust arvestatakse isikliku sõiduauto kasutamise kohta peetava sõidupäeviku alusel (vorm määruse lisa).

  (7) Hüvitamisele ei kuulu volikogu istungitele ja komisjoni koosolekutele sõiduks isikliku sõiduauto kasutamise kulu.

  (8) Isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamiseks esitab volikogu liige taotluse volikogu esimehele, kes otsustab kulutuse põhjendatuse ja teeb esitatud sõidupäeviku alusel ametiasutuse rahandusosakonnale ettepaneku kulutuste hüvitamiseks.

§ 5.   Volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu arvestamine ja väljamaksmine

  (1) Volikogu istungist osavõtu kohta peetakse arvestust istungi protokolli ja istungil osalejate registreerimislehe alusel.

  (2) Komisjonide ja eestseisuse tööst osavõtu kohta peetakse arvestust koosoleku protokolli ja koosolekul osalejate registreerimislehe alusel.

  (3) Kui isik võtab volikogu istungist või volikogu alatise komisjoni tööst osa sidevahendeid kasutades (elektrooniliselt), kantakse registreerimislehele sellekohane märge. Sel juhul asendab märge isiku allkirja.

  (4) Volikogu esimehele, aseesimehele ja komisjoni esimehele makstakse tasu välja üldjuhul jooksva kuu viimasel tööpäeval.

  (5) Tasu volikogu tööst ja komisjonide ning eestseisuse tööst osavõtu eest makstakse välja kord kuus vallakantselei koostatud ja volikogu esimehe kinnitatud koondi alusel hiljemalt kuu 5. kuupäevaks, võttes aluseks eelmise kuu 27. kuupäevaks esitatud istungite ja koosolekute protokolle.

  (6) Volikogu liikme lähetusaruanne vormistatakse ametiasutuse raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatud korras. Lähetusaruande kinnitab volikogu esimees.

  (7) Korras käsitletud tasudelt arvestatakse kõik tööjõukuludega kaasnevad maksud.

  (8) Volikogu liikmel, volikogu alatise komisjoni esimehel ja aseesimehel on õigus tasust loobuda esitades vastava kirjaliku avalduse volikogu esimehele.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Põltsamaa Vallavolikogu 06.12.2017 määrus nr 5 „Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord“

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Reet Alev
vallavolikogu esimees

Lisa Isikliku sõiduauto sõidupäevik

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json