Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Vallavalitsuse tööst osavõtu eest tasu ja hüvitiste maksmise kord

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2022, 4

Vallavalitsuse tööst osavõtu eest tasu ja hüvitiste maksmise kord

Vastu võetud 30.12.2021 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 19 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrus reguleerib Põltsamaa Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) liikmetele vallavalitsuse tööst osavõtu eest tasu ja valitsuse ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise põhimõtted.

§ 2.   Vallavalitsuse tööst osavõtu eest makstava tasu suurus

  (1) Vallavalitsuse liikmele (edaspidi valitsusliige) v.a vallavanem ja palgaline abivallavanem, makstakse vallavalitsuse tööst osavõtu ja istungil osalemise, k.a. elektrooniliste sidekanalite kaudu istungil osalemise eest tasu 50 eurot ühe istungi kohta.

  (2) Tasu makstakse täies ulatuses, kui valitsuse liige võttis osa üle poole päevakorrapunktide arutelust. Kui valitsuse liige osales istungil alla poole päevakorrapunktide arutelust, makstakse talle tasust 50%.

  (3) Täiendavate tasude, hüvitiste, toetuste ja soodustuste maksmise otsustab volikogu igal konkreetsel juhul eraldi.

§ 3.   Hüvitatavad kulutused

  (1) Valitsuse liikmele hüvitatakse valitsuse ülesannete täitmisega seotud järgmised kulud:
  1) koolituskulud;
  2) lähetuskulud;
  3) transpordikulud, v.a valitsuse istungil osalemisega seotud kulud.

  (2) Koolituse vajaduse kooskõlastab vallavanem ja koolitusega seotud põhjendatud kulutused hüvitatakse valitsuse liikmele kuludokumendi esitamisel vallavanema ettepanekul ametiasutuse poolt.

  (3) Valitsuse liikme lähetuskulud hüvitatakse ametiasutuse poolt avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustel ja korras vallavanema ettepanekul lähetuskulude aruande alusel. Välislähetuskulude hüvitamise kooskõlastab vallavanem.

  (4) Vallavanema lähetus- ja koolituskulude hüvitamise otsuse teeb volikogu oma korralisel istungil.

  (5) Transpordikulude hüvitist makstakse vallavalituse liikmele, v.a. vallavanemale ja palgalisele vallavalitsuse liikmele, 30 senti ühe kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 100 eurot kalendrikuus. Hüvitamisele ei kuulu vallavalitsuse istungitele sõiduks isikliku sõiduauto kasutamise kulu. Vallavalitsuse liige esitab sõidupäeviku vallavanemale, kes otsustab kulutuse põhjendatuse ja teeb esitatud sõidupäeviku alusel ametiasutuse rahandusosakonnale ettepaneku kulutuste hüvitamiseks.

§ 4.   Vallavalitsuse tööst osavõtu eest makstava tasu arvestamine ja väljamaksmine

  (1) Vallavalitsuse istungist osavõtu kohta peab arvestust vallakantselei istungi protokolli alusel.

  (2) Kui isik võtab valitsuse istungist või tööst osa sidevahendeid kasutades (elektrooniliselt), kantakse protokolli sellekohane märge.

  (3) Ametiasutus maksab hüvitise välja üldjuhul jooksva kuu viimasel tööpäeval.

  (4) Valitsuse liikme lähetusaruanne vormistatakse ametiasutuse raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatud korras. Lähetusaruande kinnitab vallavanem.

  (5) Korras käsitletud tasudelt arvestatakse kõik tööjõukuludega kaasnevad maksud.

  (6) Valitsuse liikmel on õigus tasust loobuda esitades vastava kirjaliku avalduse vallavanemale.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Põltsamaa Vallavolikogu 06.12.2017 määrus nr 6 „Valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Reet Alev
vallavolikogu esimees

Lisa  Isikliku sõiduauto sõidupäevik

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json