SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Kohila valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste osutamise kord

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2022, 5

Kohila valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste osutamise kord

Vastu võetud 27.03.2018 nr 4
RT IV, 04.05.2018, 90
jõustumine 07.05.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.10.2018RT IV, 07.11.2018, 2610.11.2018
30.12.2021RT IV, 07.01.2022, 110.01.2022, rakendatakse alates 01.03.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord sätestab Kohila valla (edaspidi vald) poolt korraldatavad sotsiaalteenused ning nende osutamise tingimused ja korra, kui see ei ole reguleeritud riigi või Kohila vallavolikogu muu õigusaktiga.

  (2) Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) toimetulek on isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla;
  2) sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus;
  3) rehabilitatsiooniplaan on rehabilitatsiooniasutuses isiku või tema seadusliku esindaja aktiivsel osalemisel koostatud kirjalik dokument, milles antakse hinnang isiku tegevusvõimele, kõrvalabi, juhendamise või järelvalve vajadusele ning tuuakse ära isiku iseseisvaks toimetulekuks ja sotsiaalseks integreerumiseks vajalikud tegevused;
  4) hooldusplaan on isiku või tema seadusliku esindaja osalemisel koostatud kirjalik dokument, milles antakse hinnang isiku tervislikule seisundile ja kõrvalabi vajadusele ning määratakse kindlaks toimingud isiku toimetulekuvõime toetamiseks ja säilitamiseks;
  5) juhtumiplaan on kirjalik dokument, mis koosneb hinnangust isiku abivajadusele ja tema probleemide lahendamist käsitlevast tegevuskavast.

  (3) Sotsiaalteenust osutatakse vähekindlustatud või erivajadustega isikutele ja perekondadele.

  (4) Käesolevas korras kirjeldatud sotsiaalteenuste loetelu ei ole ammendav ning taotluste menetlemise kord laieneb üldiselt kõigile sotsiaalhoolekande seaduses või käesolevas määruses kirjeldatud sotsiaalteenustele ning teistele Kohila Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavate asutuste osutatavatele sotsiaalteenustele, mille taotlemise ja osutamisega seonduv ei ole reguleeritud eraldi õigusaktidega. Juhul, kui konkreetse sotsiaalteenuse osutamisega seonduv on reguleeritud eraldi õigusaktiga, kohaldatakse sotsiaalteenuse osutamise suhtes käesolevat korda niivõrd, kuivõrd see ei ole vastuolus vastava õigusaktiga.

  (5) Vallavalitsus kehtestab lähtuvalt käesolevast korrast sotsiaalteenuste hinnad ja täiendavad tingimused.

§ 2.   Isikliku abistaja teenus

  (1) Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

  (2) Puudega täiskasvanud isikule määratakse isikliku abistaja teenus vallavalitsuse korraldusega või juhtumiplaani tegevuskavas.

  (3) Puudega lapsele võib isikliku abistaja teenuse määrata rehabilitatsiooniplaani alusel või juhtumiplaani tegevuskavas.

§ 3.   Varjupaigateenus

  (1) Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

  (2) Ajutiseks ööbimiskohaks võib lugeda vallale kuuluva eluruumi ajutist kasutamist vallavalitsuse kinnitatud korra alusel.

  (3) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada varjupaigateenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

§ 4.   Turvakoduteenus

  (1) Turvakoduteenuse eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi alaealisele isikule, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut või täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

  (2) Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

  (3) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada turvakoduteenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

§ 5.   Sotsiaaltransporditeenus

  (1) Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

  (2) Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord sätestatakse Kohila Vallavolikogu määrusega.

§ 6.   Eluruumi tagamise teenus

  (1) Eluruumi tagamise eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

  (2) Vallale kuuluvate sotsiaaleluruumide kasutusele andmise kord sätestatakse Kohila Vallavolikogu määrusega.

§ 7.   Eluruumi kohandamise teenus
[Kehtetu - RT IV, 07.11.2018, 26 - jõust. 10.11.2018]

§ 8.   Võlanõustamisteenus

  (1) Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, et vältida uute võlgnevuste tekkimist, parandada isiku toimetulekuvõimet ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

  (2) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada võlanõustamisteenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

§ 9.   Koduteenus

  (1) Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. Koduteenuse raames a bistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.

  (2) Koduteenuse osutamise kord sätestatakse Kohila Vallavolikogu määrusega.

§ 10.   Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

  (1) Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

  (2) Väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust osutatakse ööpäevaringselt hooldekodus, intervallhoiuteenusena periooditi või päevahoiuteenusena teenusepakkuja juures.
[RT IV, 07.01.2022, 1 - jõust. 10.01.2022, rakendatakse alates 01.03.2020]

  (3) Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamise kord sätestatakse Kohila Vallavolikogu määrusega.
[RT IV, 07.01.2022, 1 - jõust. 10.01.2022, rakendatakse alates 01.03.2020]

§ 11.   Lapsehoiuteenus

  (1) Lapsehoiuteenus on lapse seadusliku esindaja või perekonnas hooldaja (edaspidi vanem) toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab lapsehoiuteenuse osutaja lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse.

  (2) Raske ja sügava puudega lapsele lapsehoiuteenuse osutamise eesmärk on vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

  (3) Lapsehoiuteenuse osutamise kord sätestatakse Kohila Vallavolikogu määrusega.

§ 12.   Tugiisikuteenus

  (1) Tugiisikuteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

  (2) Tugiisikuteenuse osutamise kord sätestatakse Kohila Vallavolikogu määrusega.

§ 13.   Täisealise isiku hooldus

  (1) Täisealisele isikule seatakse hooldus, kui isik vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

  (2) Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord sätestatakse Kohila Vallavolikogu määrusega.

§ 14.   Sotsiaalteenuste võimaldamise alused

  (1) Sotsiaalteenuste võimaldamisel võetakse aluseks isiku tegelik toimetulekuvõime ning sellest tulenevalt kõrvalabi vajaduse ulatus. Rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral lähtutakse teenuste osutamisel muuhulgas rehabilitatsiooniplaanist.

  (2) Isiku toimetulekuvõime ning abi- või hooldusvajaduse hindamisel kasutatakse selleks üldtunnustatud hindamismetoodikaid ning kaasatakse vajadusel perearsti, eriarsti või teisi spetsialiste. Vajadusel suunatakse isik pädevama ametiasutuse või spetsialisti poole ja tehakse koostööd vajadustele vastava teenuse väljaselgitamiseks ja võimaldamiseks.

  (3) Isikule, kes iseseisva toimetuleku parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi rakendatakse juhtumikorraldust ning koostatakse juhtumiplaan. Teenuste võimaldamisel lähtutakse edaspidi kehtivast juhtumiplaanist.

  (4) Sotsiaalteenuseid osutatakse abivajavale isikule järjestatud teenuste süsteemi põhimõttel, mille kohaselt iga järgmist teenust osutatakse isikule vaid juhul, kui eelmise teenusega ei saa isiku vajadusi enam rahuldada või kui isik ei ole suuteline seda teenust kasutama.

  (5) Sotsiaalteenust osutatakse abivajava isiku nõusolekul.

§ 15.   Sotsiaalteenuse taotlemine

  (1) Sotsiaalteenuseid on õigustaotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Kohila vallas. Sotsiaalteenust võib taotleda ka kõrvalabi vajava isiku seaduslik esindaja.

  (2) Sotsiaalteenuse taotlemiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse vallavalitsusele. Avalduses märgitakse taotleja nimi, isikukood, elukoht, andmed perekonna koosseisu ja sissetulekute kohta ning teenuse taotlemise põhjendus ja toimetulekuks vajaliku kõrvalabi vajaduse kirjeldus.

  (3) Vajadusel võib teenuse vajaduse hindamise ning teenuste osutamise menetluse algatada vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnik. Sellisel juhul tuleb ametnikul informeerida teenuse võimalikku saajat teenuse vajaduse hindamise menetluse algatamisest ning viia edasine hindamine läbi, kui isik või tema seaduslik esindaja annab selleks nõusoleku.

  (4) Avalduse või ametniku ettepanekul algatatud menetluse edasises protsessis on õigus nõuda täiendavaid dokumente (Sotsiaalkindlustusameti otsus puude määramise kohta, isiklik rehabilitatsiooniplaan, geriaatrilise hindamise tulemus, Sotsiaalkindlustusameti või Töötukassa hindamise tulemus, isiku või tema ülalpidamiseks kohustatud pereliikmete sissetulekud jms).

  (5) Vajadusel külastab vallavalitsuse ametnik/töötaja sotsiaalteenust vajavat isikut tema kodus või viibimiskohas toimetulekuvõime ning abi-või hooldusvajaduse ulatuse täiendavaks hindamiseks ning sobivaima teenuse väljaselgitamiseks. Sotsiaalvaldkonna töötaja võib olukorra hindamisele kaasata ka teisi erialaspetsialiste.

§ 16.   Sotsiaalteenuse vajaduse hindamine ning teenusele suunamine

  (1) Kohila Vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnik selgitab välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi.

  (2) Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku abivajadusele, võttes arvesse tema toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas:
  1) isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid;
  2) isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

  (3) Teenuse võimaldamisel isikule võetakse arvesse isiku tervislikku seisundit, iseseisva toimetuleku võimet, vajaduspõhist teenust konkreetsele isikule ning muud isiku ja tema juhtumiga seotud asjaolusid. Rehabilitatsiooniplaani või hooldusplaani olemasolu korral lähtutakse teenuste osutamisel muuhulgas rehabilitatsiooniplaanist või hooldusplaanist.

  (4) Teenuse vajaduse ja vajaliku teenuse ulatuse ning teenuse osutamise sageduse üle otsustamisel võib sotsiaalvaldkonna töötaja kaasata oma töösse teisi erialaspetsialiste või küsida neilt eksperthinnanguid ja arvamusi, samuti võib teenuse vajaduse täpsustamiseks kaasata ka teenuse osutaja.

  (5) Mitmekülgse abivajaduse selgumisel koostatakse isikule juhtumiplaan, mille tegevuskavas tuuakse välja isiku toimetulekut parandavad teenused, nende sagedus, maht, teenuse osutaja andmed ning muud olulised asjaolud.

§ 17.   Sotsiaalteenuse osutamise korraldamine

  (1) Kohila valla poolt korraldatavaid sotsiaalteenuseid võib isikule vahetult osutada vallavalitsus või vallavalitsuse hallatav asutus, eraõiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja vm.

  (2) Juhul, kui sotsiaalteenust finantseeritakse osaliselt või täielikult valla eelarvest, on teenuse osutamise aluseks kolmepoolne leping teenuse osutaja, vallavalitsuse ja teenuse saaja vahel, vallavalitsuse korraldus või juhtumiplaani tegevuskava.

  (3) Lepingus või haldusaktis sätestatakse isikule osutatava teenuse sisu, teenuse toimingute ulatus ja osutamise sagedus, samuti teenuse eest tasumisega seotud asjaolud, mida ei käsitleta käesolevas korras või muudes õigusaktides.

§ 18.   Sotsiaalteenuste finantseerimine, sotsiaalteenuse eest tasumine

  (1) Sotsiaalteenuste osutamisega seotud kulud kaetakse täielikult või osaliselt Kohila valla eelarvest sotsiaaltoetusteks ja sotsiaalteenusteks ettenähtud vahenditest või vallaeelarvesse laekuvatest muudest sihtotstarbelistest vahenditest.

  (2) Sotsiaalteenuse eest võetava tasu suuruse kehtestab vallavalitsus üldkorraldusega.

  (3) Isikult võetava tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast.

  (4) Vallavalitsusel on õigus põhjendatud otsusega vabastada isik täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, isikule kuuluvat kinnisvara, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

§ 19.   Järelevalve ja kaebuste lahendamine

  (1) Sotsiaalteenuse nõuetele vastavust jälgib ja sotsiaalteenuseid saavate isikute kaebusi lahendab sotsiaalnõunik, kellel on õigus kaasata vajaduse korral vastava ala asjatundjaid.

  (2) Vallavalitsuse otsusega mittenõustumisel on teenuse taotlejal õigus pöörduda seaduses sätestatud korras kaebusega halduskohtusse või vaidega vallavalitsuse kaudu Sotsiaalkindlustusameti poole.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json