Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Põhja-Sakala vallalehe „Leole“ väljaandmise kord

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2022, 10

Põhja-Sakala vallalehe „Leole“ väljaandmise kord

Vastu võetud 03.01.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Põhja-Sakala valla infolehe “Leole“ (edaspidi vallaleht) väljaandmise eesmärgid on:
  1) edastada informatsiooni vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja vallavalitsuse (edaspidi valitsus) tegevusest;
  2) kajastada Põhja-Sakala vallaga seotud materjale, sündmuste kokkuvõtteid;
  3) kujundada piirkonna inimestes positiivset suhtumist kodukohta ja meie-tunnet;
  4) toetada ja tutvustada piirkonnas tegutsevaid asutusi ja ettevõtteid;
  5) pakkuda piirkonna inimestele võimalust oma arvamuse ja teadete avaldamiseks ning korraldada avalikku arutelu piirkonnale oluliste probleemide lahendamiseks.

  (2) Vallalehe väljaandjaks on Põhja-Sakala Vallavalitsus.

  (3) Vallalehe väljaandmisel juhindutakse ajakirjanduse heast tavast ja Eesti ajakirjanduse eetikakoodeksist.

  (4) Vallalehte antakse välja üks kord kuus ehk 12 korda aastas, see on lugejatele tasuta.

  (5) Vallalehe väljaandmine toimub avalikes huvides ja seda finantseeritakse Põhja-Sakala valla eelarvest; kõik reklaami ja kuulutuste müügist saadavad tulud laekuvad samuti valla eelarvesse.

  (6) Vallaleht ei ole ühegi valimisliidu ega erakonna häälekandjaks.

§ 2.   Vallalehe koostamine ja väljaandmine

  (1) Vallalehe koostamist ja väljaandmist korraldab lehe toimetaja (edaspidi toimetaja), kes paneb kokku vallalehe sisu ja kelle algatusel toimub keeleline toimetamine ning korrektuur, kujundamine, küljendamine ja trükkimine.

  (2) Vallalehele teevad kaastööd ametiasutuse teenistujad, volikogu ja vallavalitsuse liikmed, kes kajastavad artiklites oma teenistusvaldkonnas toimuvat informatsiooni. Avaldatud artikli sisu eest vastutab autor.

  (3) Toimetaja ülesanneteks on tagada vallalehe igakuine ilmumine, optimaalne maht ning sisuliselt ja vormiliselt hea kvaliteet.

  (4) Toimetaja on õigus:
  1) toimetada ja lühendada artikleid ning nende pealkirju kooskõlastatult autoriga;
  2) kinnitada kaastööde vastuvõtmise ajad ning vorminõuded ja teha autoritele põhjendatud ettepanekuid artiklite hilisemaks avaldamiseks või avaldamata jätmiseks;
  3) avaldada vallalehes omal valikul artikleid ja kommentaare;
  4) teha kaaskirjutajatele ettepanekuid huvipakkuvate teemade käsitlemiseks.

  (5) Vallalehe toimetaja vastutab vallalehe eelarve ja kulutuste eest.

§ 3.   Vallalehe kolleegium

  (1) Vallalehe väljaandmist koordineerib ja järelevalvet teostab kuni seitsmeliikmeline kolleegium, mille koosseisu (sealhulgas esimehe ja aseesimehe) kinnitab Põhja-Sakala Vallavalitsus valitsuse koosseisu volituste lõppemiseni.

  (2) Kolleegiumi töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

  (3) Kolleegiumi kutsub kokku kolleegiumi esimees või vallalehe toimetaja. Kolleegiumi koosolekutest võtab osa toimetaja.

  (4) Kolleegiumi ülesanded on:
  1) jälgida vallalehes ilmuva materjali vastavust selle väljaandmise eesmärkidele ja heale tavale;
  2) anda ideid lehe sisu ja ilmuvate artiklite kohta;
  3) teha ettepanekuid toimetajale ja võtta koos toimetajaga vastu otsused lehe toimetamise otstarbekamaks ja huvitavamaks muutmiseks;
  4) teha ettepanekuid valitsusele lehes ilmuva reklaami ja kuulutuste hindade muutmiseks ja kinnitamiseks ning lehe väljaandmise korra muutmiseks;
  5) teostada järelevalvet võimaliku poliitilise informatsiooni avaldamise osas.

  (5) Omal soovil kolleegiumist lahkumiseks esitatakse kirjalik tahteavaldus.

§ 4.   Vallalehe sisu

  (1) Vallalehe sisu paneb kokku toimetaja, võttes aluseks lehe väljaandmise korra ja kolleegiumi ettepanekuid.

  (2) Vallalehes avaldatakse:
  1) Põhja-Sakala vallaga seotud materjale;
  2) volikogu ja valitsuse istungite kokkuvõtteid ja ametlikke teateid;
  3) elanike jaoks uudisväärtust ja olulist teavet sisaldavaid materjale;
  4) valla esindusürituste tutvustusi – reklaamid, ürituste kavad, artiklid, järelkajad jne;
  5) valla hallatavate asutuste tööd tutvustavaid artikleid;
  6) Riigikogu, volikogu ja valitsuse vastuvõetud olulisemate seaduste jm õigusaktide tutvustusi;
  7) piirkonna ettevõtjaid, asutusi ja organisatsioone tutvustavaid artikleid.

  (3) Vallalehes täitmata jäänud pinna suhtes on toimetajal võimalik teha ise valikuid, mis on kooskõlas lehe väljaandmise põhimõtetega.

  (4) Erandkorras lähevad avaldamisele:
  1) volikogu ja valitsuse ning valla eelarvest rahastatavate asutuste ja mittetulundusorganisatsioonide kuulutused/teated;
  2) valimistulemused valimiskomisjoni ametlike andmete alusel;
  3) kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel volikogusse kandideerijate nimekirjad;
  4) muu võimalik materjal, mille avaldamise vajadus tuleneb seadusandlusest või on inimestele vajalik info, mis ei kanna ärilist eesmärki. Vastava otsuse teeb toimetaja, vajadusel konsulteerides kolleegiumiga.

  (5) Avaldatud teabe sisu eest vastutab autor.

§ 5.   Reklaami avaldamise põhimõtted vallalehes

  (1) Reklaam peab olema lugeja jaoks selgelt eristatud ajakirjanduslikust tekstist/pildist.

  (2) Keelatud on eksitav reklaam, heade kommete ja tavadega vastuolus olev reklaam, samuti isikut halvustav reklaam.

  (3) Kõikidel isikutel on võimalik osta vallalehte reklaampinda.

  (4) Reklaamtekste avaldatakse vaid juhul, kui nende sisu vastab vallaelanike üldistele huvidele, on teavitava iseloomuga ning kui on piisavalt leheruumi nende avaldamiseks. Reklaamteksti otstarbekuse üle otsustab toimetaja, vajadusel konsulteerides kolleegiumi liikmetega.

  (5) Reklaami avaldamine on tasuline. Hinnakirja kehtestab Põhja-Sakala Vallavalitsus korraldusega.

§ 6.   Poliitilise informatsiooni avaldamise põhimõtted

  (1) Vallaleht ei avalda erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide poliitilist informatsiooni, välja arvatud lõikes 4 nimetatud juhtudel.

  (2) Vallalehes ei avaldata poliitilise tähendusega sõnumeid, sealhulgas:
  1) valimisperioodi eduraporteid ja otsest valimisreklaami;
  2) võimupositsioonilt tehtud üleskutseid valida valimistel kedagi konkreetset;
  3) teavitusi, milles kritiseeritakse ja halvustatakse võimulolijate poliitilisi konkurente;
  4) teavitusi, milles on ainsaks või põhiliseks teemaks kandidaadi või tema erakonna ühekülgne kiitmine.

  (3) Valimiseelsel perioodil (pärast valimisnimekirjade esitamist) tuleb jälgida, et valla poliitilise juhtkonna osavõtul vallalehes avaldatavas teavituses ei oleks poliitikut sagedasti mainitud ja et teavituse teostus ei võimendaks avalikku tähelepanu poliitiku isiku ümber, ka mitte juhuslikult.

  (4) Poliitilise reklaami avaldamiseks antakse kõigile kohaliku tasandi poliitilistele jõududele võimalus oma poliitiliste vaadete tutvustamiseks ühes ja samas lehenumbris. Sellise reklaami avaldamine on tasuline vastavalt § 5 lõikes 5 nimetatud hinnakirjale.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaak Raie
Vallavanem

Veronika Ling
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json