HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapsevanema osalus Türi valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude katmisel

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.07.2015, 14

Lapsevanema osalus Türi valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude katmisel

Vastu võetud 27.12.2012 nr 31
RT IV, 03.01.2013, 45
jõustumine 01.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.01.2013RT IV, 07.02.2013, 710.02.2013, rakendatakse alates 01.01.2013
25.06.2015RT IV, 07.07.2015, 301.01.2016
26.11.2015RT IV, 02.12.2015, 1805.12.2015

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Türi Lasteaias ja Retla-Kabala Kooli lasteaiarühmades (edaspidi lasteaed) laste ülalpidamiseks tehtavate osaliste kulutuste (edaspidi osalustasu) katmiseks lapsevanema kaetava osa määr, osalustasu arvestamine ja maksmine.
[RT IV, 02.12.2015, 18 - jõust. 05.12.2015]

§ 2.  Osalustasu määr ja tasu arvestamine

 (1) Osalustasu määr on 6,25% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.
[RT IV, 07.02.2013, 7 - jõust. 10.02.2013, rakendatakse alates 01.01.2013]

 (2) Kui perest käib lasteaias üks laps, maksab lapsevanem 100% osalustasu määrast.

 (3) Kui perest käib lasteaias samaaegselt kaks last, maksab lapsevanem ühe lapse eest 100% ja teise lapse eest 75% osalustasu määrast.

 (4) Kui perest käib lasteaias samaaegselt kolm või enam last, tasub lapsevanem ühe lapse eest 100%, teise eest 75% ning kolmanda ja järgnevate laste eest lapsevanem osalustasu ei maksa.

§ 3.  Osalustasu tasumine

 (1) Osalustasu on lapsevanem kohustatud maksma alates lapse lasteaia nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

 (2) Osalustasu makstakse kalendriaastas 11 kuu eest. Juulikuus, mil üldjuhul lasteaiateenust ei kasutata, lapsevanem osalustasu tasuma ei pea. Lapsevanem, kes kasutab lasteaiateenust ka juulikuus, maksab osalustasu 12 kuu eest.
[RT IV, 07.07.2015, 3 - jõust. 01.01.2016]

 (3) Osalustasu maksab lapsevanem kalendrikuu eest sama kalendrikuu 25. kuupäevaks Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse esitatud arve alusel. Osalustasu makstakse ülekandega Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse pangakontole või sularahas ametiasutuse kassasse.

 (4) Koolieelse lasteasutuse direktori käskkirja alusel on õigus peatada kohatasu maksmise arvestus ning määrata laps lasteaia mõnda teise õpperühma või jätta lasteaia nimekirja ilma õpperühma määramata, kui on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:
 1) laps ei ole käinud lasteaias rohkem kui üks kuu;
 2) tema eest ei ole tasutud kohatasu;
 3) ei ole teada tema õppima asumine koolis;
 4) vanem ei ole esitanud avaldust lasteaiast väljaarvamise kohta;
 5) pole teada muid lapse puudumist selgitavaid asjaolusid.
[RT IV, 02.12.2015, 18 - jõust. 05.12.2015]

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus on jõus 1. jaanuarist 2013.