HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Rakvere Triinu Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2013, 38

Rakvere Triinu Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 28.03.2012 nr 3

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Lasteasutuse nimetus ja asukoht

  (1) Lasteaed „Triin“ nimetatakse ümber ja lasteasutuse uus nimi on Rakvere Triinu Lasteaed.

  (2) Lasteaed asub Rakveres ja tema asukoha aadress on Lembitu 14, 44316 Rakvere.

§ 2.   Lasteasutuse liik ja teeninduspiirkond

  (1) Rakvere Triinu Lasteaed (edaspidi: lasteaed) on lasteaiana tegutsev Rakvere Linnavalitsuse hallatav koolieelne lasteasutus.

  (2) Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Rakvere linn.

2. peatükk Õppe-ja kasvatuse korraldus 

§ 3.   Õppe- ja kasvatuse korraldus koolieelses lasteasutuses

  (1) Lasteaed on koolieelne lasteasutus, mis pakub koolieast noorematele kuni seitsmeaastastele lastele hoidu ja võimaldab alushariduse omandamist. Alusharidus on teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis.

  (2) Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava. Lasteaia õppekava kinnitab direktor lasteaia pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (3) Lasteaial on tegevus- ja päevakava, mille kinnitab direktor.

  (4) Lasteaia struktuuris on 12 rühma:
  1) sõimerühmad – kahe- kuni kolmeaastastele lastele;
  2) lasteaiarühmad – kolme- kuni seitsmeaastastele lastele;
  3) erirühmad erivajadustega lastele.

  (5) Lasteaia rühmade avamise ja sulgemise otsustab lasteaia direktor kooskõlastatult Rakvere linnavalitsusega (edaspidi: linnavalitsus) .

  (6) Lasteaia õppekava läbinule antakse koolivalmiduskaart.

§ 4.   Õppekeel

  Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias toimub eesti keeles.

§ 5.   Lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Laste lasteaeda vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine toimub linnavalitsuse kehtestatud korras.

  (2) Erivajadusega laps võetakse erirühma olemasolul vastu maavanema moodustatud nõustamiskomisjoni soovitusel.

§ 6.   Lasteaia laste arv

  (1) Rühma registreeritud laste arv on järgmine:
  1) sõimerühmas kuni 14 last;
  2) lasteaiarühmas kuni 20 last;
  3) erirühmas vastavalt kehtestatud normidele.

  (2) Hoolekogu ettepanekul on linnavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra ja lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra.

§ 7.   Laste arengut toetavad tegevused

  Erivajadustega lastele võib direktor linnavalitsuse nõusolekul moodustada sobitus- või erirühmi.

3. peatükk Lapsed ja vanemad 

§ 8.   Laste õigused

  Lastel on lasteaias õigus:
  1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
  2) tegevusele, mis toetab eneseusaldust ja vaimset erksust;
  3) tervislike eluviiside väärtustamisele;
  4) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 9.   Lapsevanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus:
  1) osaleda lasteaia õppekava koostamises ja arendamises läbi hoolekogu;
  2) teha ettepanekuid lasteaias liitrühma moodustamiseks;
  3) saada lasteaia pedagoogidelt nõustamist õppe- ja kasvatuskorralduse küsimustes ning tervishoiutöötajalt lapse tervisega seotud küsimustes;
  4) olla valitud hoolekogu liikmeks;
  5) pöörduda oma õiguste kaitseks lasteasutuse hoolekogu, pedagoogilise nõukogu ja direktori või linnavalitsuse poole.

  (2) Vanemad on kohustatud:
  1) sõlmima lasteaiaga kirjaliku lasteaia koha kasutamise lepingu ning juhinduma selles kokkulepitust;
  2) pidama kinni lasteasutuse päevakavast, kodukorrast, tervise kaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) informeerima lasteasutust lapse tervisehäiretest ning muust lapsega seonduvast;
  4) hoidma heaperemehelikult lasteasutuse kasutuses olevat vara.

  (3) Vanematel on lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 toodud õigustele ja kohustustele muud seadusest ja seaduse alusel antud õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.

4. peatükk Lasteaia juhtimine 

§ 10.   Lasteaia direktor

  (1) Lasteaeda juhib direktor.

  (2) Direktor:
  1) esindab lasteaeda ja tegutseb lasteaia nimel, teeb lasteaia eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema õigusaktides sätestatud ülesannete täitmisega;
  2) korraldab pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu otsuste täitmise;
  3) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  4) esitab linnavalitsusele lasteaia alaeelarve projekti ja tagab alaeelarve täitmise;
  5) korraldab lasteaia arengukava koostamist ja selle täimist;
  6) kehtestab töökorralduse ja kodukorra reeglid;
  7) kinnitab lasteaia õppe-, tegevus- ja päevakava;
  8) kinnitab pedagoogilise nõukogu töökorra;
  9) kinnitab lasteaia sisehindamise aruande, esitades selle enne kinnitamist arvamuse andmiseks ja kooskõlastamiseks hoolekogule ja linnavalitsusele;
  10) tagab lasteaia asjaajamise ja kinnitab asjaajamiskorra;
  11) sõlmib, muudab ja ütleb üles töötajatega töölepingud arvestades kinnitatud koosseisu;
  12) on linnavalitsuse ja hoolekogu ees aruandekohustuslik;
  13) käsutab kooskõlas Rakvere linnavolikogu ja –valitsuse õigusaktidega lasteaia valitsemisel olevat linnavara;
  14) täidab muid käesolevast põhimäärusest, töölepingust ja õigusaktidest tulenevaid ülesandeid ning annab käskkirju.

  (3) Direktorit asendab tema äraolekul direktori määratud asendaja. Juhul, kui direktoril ei ole võimalik asendajat määrata, otsustab asendaja määramise linnapea.

  (4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kehtestab, konkursi kuulutab välja ja viib läbi linnavalitsus.

§ 11.   Hoolekogu

  (1) Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on lasteaia pidaja, vanemate ja lasteaia personali ühistegevus õppe- ja kasvatustegevuse suunamisel. Hoolekogu:
  1) teeb ettepanekuid õppe – ja kasvatustööks paremate tingimuste loomiseks;
  2) esitab arvamuse lasteaia õppekava kohta;
  3) osaleb lasteaia arengukava, kodukorra, eelarve ja muude lasteaia tegevust puudutavate dokumentide ettevalmistamisel;
  4) kuulab ära vähemalt üks kord aastas direktori aruande õppe- ja kasvatuse korralduse ning majandamise kohta;
  5) arutab vanemate pöördumisi õpetamist ja kasvatamist puudutavates küsimustes;
  6) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  7) osaleb esindaja kaudu toitlustusteenuse osutaja leidmiseks läbiviidava hanke korraldamisel ning toidupäeva maksumuse ülevaatamisel;
  8) täidab muid hoolekogule seadustes, käesolevas põhimääruses ja muudes õigusaktides sätestatud ülesandeid.

  (2) Hoolekogu on kuni 14-liikmeline. Hoolekogusse kuuluvad üks Rakvere linnavalitsuse esindaja, üks õpetajate esindaja ja igast rühmast üks lapsevanemate esindaja.

  (3) Hoolekogu koosseisu ja selle muudatused kinnitab linnavalitsus. Hoolekogu koosseis kinnitatakse üheks õppeaastaks.

  (4) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

  (5) Hoolekogu moodustamise algatab linnavalitsus, kes määrab tähtaja esindajate esitamiseks. Määratud tähtajaks esindajate esitamata jätmisel korraldab esindajate nimetamise linnavalitsus.

  (6) Hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

  (7) Hoolekogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija. Koosoleku protokolli kantakse toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused ning hääletustulemused. Koosoleku protokoll esitatakse lasteaeda hiljemalt viie tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest arvates. Hoolekogu koosoleku protokollid registreeritakse asutuse dokumendiregistris ja säilitatakse vastavalt lasteaia asjaajamiskorras kehtestatule.

5. peatükk Lasteaia töötajad 

§ 12.   Lasteaia töötajate koosseis

  (1) Lasteaia töötajad on pedagoogid, tervishoiutöötaja ning lasteaia majandamist tagavad ja õpetajaid abistavad töötajad.

  (2) Töötajate koosseisu kinnitab lasteaia direktori ettepanekul linnavalitsus.

  (3) Pedagoogid on lasteaia pedagoogilise nõukogu liikmed.

§ 13.   Lasteaia töötaja õigused ja kohustused

  (1) Töötaja õigused, kohustused ja vastutus määratakse käesolevas põhimääruses, töökorralduse reeglites, töölepingus ja ametijuhendites.

  (2) Töötajal on õigus:
  1) saada teavet lasteaia põhimääruse, õppekava, töökorralduse reeglite, kodukorra ja muude dokumentide kohta;
  2) saada erialast täiendõpet;
  3) esitada direktorile ettepanekuid töö- ja õppekorralduse parendamiseks;
  4) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

  (3) Töötajal on kohustus:
  1) aidata kaasa lapse arengut toetava õppe- ja kasvatuskorralduse ning hoiukeskkonna parandamisele;
  2) juhinduda oma tegevuses käesolevast põhimäärusest ja teistest lasteaia dokumentidest, töökorralduse reeglitest ja ametijuhendist;
  3) hoida ja kasutada heaperemehelikult lasteaia vara;
  4) täita muudest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid ja kohustusi.

6. peatükk Majandamise ja asjaajamise alused 

§ 14.   Rahastamine

  (1) Lasteaial on Rakvere linna eelarve koosseisus oma alaeelarve. Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega. Lisaeelarvet ei pea koostama, kui sissetulekud suurenevad sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste võrra ja väljaminekud suurenevad nende arvel tehtavate kulutuste võrra.

  (2) Lasteaed kasutab ja käsutab oma rahalisi vahendeid õigusaktides kehtestatud korras.

§ 15.   Vara

  (1) Lasteaia vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks kasutuseks antud maa, hooned ja rajatised, inventar ning muud õppe- ja kasvatustööks vajalikud vahendid.

  (2) Varaks on ka annetustena, kingitustena ja projektides osalemisega saadud vara.

  (3) Lasteaed kasutab ja käsutab vara Rakvere linnavolikogu ja –valitsuse õigusaktides kehtestatud korras ja tingimustel.

§ 16.   Asjaajamine

  (1) Lasteaia dokumendihalduse korraldamiseks kinnitab direktor asjaajamiskorra.

  (2) Õppe- ja kasvatustegevuse alaste dokumentide täitmine ja pidamine toimub haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

7. peatükk Põhimäärus ja arengukava 

§ 17.   Põhimäärus

  (1) Lasteaia põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Rakvere linnavolikogu.

  (2) Direktor esitab lasteaia põhimääruse ja selle muudatused enne kinnitamist arvamuse andmiseks hoolekogule ja pedagoogilisele nõukogule. Arvamus fikseeritakse protokollilise otsusena.

§ 18.   Arengukava

  (1) Lasteaia arengukava koostatakse vähemalt kolmeks aastaks. Arengukava peab mistahes aastal hõlmama vähemalt kolme eelseisvat aastat arengukava tegevuskava osas. Arengukava ja selle muudatused kinnitab linnavalitsus.

  (2) Arengukava ja selle muudatuste ettevalmistamise algatab direktor. Ettevalmistamisse tuleb kaasata hoolekogu, pedagoogiline nõukogu ning vajadusel eksperdid lasteaiast või väljastpoolt. Hoolekogu ja pedagoogiline nõukogu osalevad arengukava ja selle muudatuste ettevalmistamises esindajate kaudu. Arengukava ja selle muudatused esitab direktor enne kinnitamist arvamuse andmiseks hoolekogule ja pedagoogilisele nõukogule. Arvamus antakse kirjalikult hiljemalt 20 päeva jooksul.

  (3) Arengukava muutmine (uuendamine) toimub arengukavas sätestatud korras.

  (4) Direktor avalikustab arengukava lasteaia veebilehel.

8. peatükk Ümberkorraldamine, pidamise üleandmine ja tegevuse lõpetamine 

§ 19.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteaia ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Rakvere linnavolikogu.

  (2) Ümberkorraldamist ja tegevuse lõpetamist korraldab Rakvere Linnavalitsus, kes teavitab ümberkorraldamisest ja tegevuse lõpetamisest seaduses sätestatud isikuid ja asutusi ning teeb muid toiminguid, mis on vajalikud ümberkorraldamiseks ja tegevuse lõpetamiseks.

9. peatükk Rakendussätted 

§ 20.   Arvamuse andmata jätmine

  Kui käesolevas põhimääruses sätestatud arvamust ei anta selleks määratud tähtaja jooksul ning sellest ei ole keeldutud või tähtaega pikendatud, võib küsimuse lahendada või otsustada vastava arvamuseta.

§ 21.   Määruse rakendamine

  Kehtetuks tunnistatakse Rakvere linnavolikogu 21.septembri 2000.a. määrus nr 15 Lasteaed „Triin” põhimäärus.

Mihkel Juhkami
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json