Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Keskkonnateemaliste väikeprojektide finantseerimise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2013, 46

Keskkonnateemaliste väikeprojektide finantseerimise kord

Vastu võetud 04.05.2006 nr 24
jõustumine 09.05.2006

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Keskkonnateemaliste väikeprojektide (edaspidi väikeprojektid) finantseerimise kord sätestab Tartu linna eelarvest keskkonnateemaliste väikeprojektide finantseerimise tingimused ja korra.

  (2) Väikeprojektide finantseerimise eesmärgiks on toetada väikeprojekte, mille tegevused toimuvad Tartus ja/või on Tartuga seotud ning käsitlevad jäätmete, vee, õhu, pinnase või keskkonnateadlikkuse temaatikat.

  (3) Finantseerimisele ei kuulu väikeprojektid, mida on linnaeelarvest muul moel finantseeritud.

  (4) Väikeprojektide finantseerimist võivad taotleda kõik Tartu linnas tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised iskud (edaspidi taotleja). Väikeprojektide finantseerimisel eelistatakse mittetulundusühingute või sihtasutuste poolt esitatud taotlusi.

  (5) Väikeprojekte finantseeritakse vastavalt avalduste esitamise ajalisele järjekorrale.

  (6) Väikeprojektide kulusid finantseeritakse ainult põhjendatud ulatuses.

§ 2.   Taotluse esitamine

  (1) Väikeprojekti finantseerimise taotlemiseks peab taotleja esitama Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale (edaspidi osakond) järgmised dokumendid (edaspidi taotlus):
  1) kirjaliku avalduse, milles esitatakse andmed taotleja kohta ja taotletav summa;
  2) ülevaade väikeprojektist, mille finantseerimist taotletakse (s.h projekti eesmärk, taust, sihtrühm, kavandatavad tegevused, projekti elluviimise ajakava);
  3) väikeprojekti eelarve;
  4) andmed teiste finantseerijate kohta.

  (2) Kui ei ole esitatud § 2 lg 1 nimetatud dokumente või neis esineb puudusi, määrab osakond taotlejale kirjalikult tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või selgituste andmiseks. Tähtaeg ei tohi olla lühem kui 10 päeva. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jätab osakond taotluse läbi vaatamata.

  (3) Taotlusi võetakse igal aastal vastu seni, kuni jätkub väikeprojektide finantseerimiseks ettenähtud rahalisi vahendeid.

§ 3.   Finantseerimine

  (1) Väikeprojekte finantseeritakse kuni 80% ulatuses esitatava projekti eelarve summast, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot. Väikeprojekte finantseeritakse jooksva kalendriaasta piires.
[muudetud Tartu Linnavolikogu 14.10.2010 määrusega nr 21]

  (2) Taotluste hindamisel arvestatakse järgmisi kriteeriume:
  1) projekti teostatavus (taotleja institustionaalne suutlikkus, ajakava realistlikkus, kuluartiklite vastavus planeeritud tegevustele, eelarve tehniline kvaliteet, tegevuste vastavus eesmärkidele);
  2) sihtrühma määratlemine (sihtrühma suurus, sihtrühma vastavus projekti eesmärkidele);
  3) asjakohasus (s.h projekti vastavus Tartu linna arengudokumentidele).

  (3) Väikeprojekti finantseerimise otsustab osakond ühe kuu jooksul pärast nõuetekohase taotluse saamist. Finantseerimise otsusest informeerib osakond taotlejat kirjalikult ühe nädala jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

  (4) Pärast taotluse rahuldamist sõlmib osakond taotlejaga finantseerimislepingu (edaspidi leping), kus sätestatakse toetuse saamise otstarve, toetuse suurus ja projekti lõpetamise aeg.

  (5) Taotleja esitab 30 päeva jooksul pärast projekti teostamist osakonnale aruande väikeprojekti finantseerimiseks eraldatud rahade kasutamise kohta. Finantseering makstakse välja 10 päeva jooksul pärast lepingus kirjeldatud projekti elluviimist ja vastava aruande esitamist.

  (6) Osakonnal on õigus jätta lepingus fikseeritud summa välja maksmata või makstavat summat vähendada kui ilmneb, et taotluses on esitatud valeandmeid, taotleja on esitanud ebakorrektseid finantsandmeid, taotleja rikub käesolevat määrust või lepingu tingimusi.

§ 4.   Järelevalve

  (1) Väikeprojekti finantseerimiseks eraldatud rahaliste vahendite käsutamise üle teostab kontrolli osakond. Finantseering eraldatakse sihtotstarbeliselt.

  (2) Osakonnal on õigus igal ajal nõuda taotlejalt lisainformatsiooni ja täiendavaid dokumente, mis on seotud projekti teostamisega.

  (3) Projekti teostamise käigus muudatuste tegemisest on taotleja kohustatud teavitama osakonda 10 päeva jooksul pärast muudatuse sisseviimist.

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 9. mail 2006. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json