Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti stipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti stipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2013, 51

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti stipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 22.11.2012 nr 24
jõustumine 25.11.2012

Määrus kehtestatakse vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti (edaspidi Amet) stipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise kord (edaspidi Kord) reguleerib Narva linna (edaspidi Linna) eelarvest makstavate stipendiumi taotlemist, määramist ja maksmist.

  (2) Ameti ühe stipendiumi suuruseks on 1600 eurot aastas. Maksimaalne stipendiumi saajate arv on 4.

  (3) Ametil on õigus jätta põhjendatud taotluste puudumisel osa summat kasutamata.

  (4) Avalik selgitustöö ja stipendiumi avaliku konkursside korraldamine, tingimuste kehtestamine, stipendiumi taotlejate nõustamine ning stipendiumi määramine, maksmine ja järelvalve on Ameti pädevuses.

  (5) Stipendiumi võib taotleda füüsiline isik, kes õpib kõrgkoolis erialal, mis vastab Narva Linnavalitsuse kinnitatud stipendiumi avaliku konkursi nõuetele.

  (6) Stipendiumi eesmärk on toetada ja ergutada tudengeid peale õppe lõpetamist töötama Ametis õpitud erialal sooviga aidata kaasa linna arengule ning tagada Ametile pädevad spetsialistid.

  (7) Stipendiumi saajal on õigus saada stipendiumi kogu õppeaja jooksul.

§ 2.   Stipendiumi taotlemine

  (1) Narva Linnavalitsus kinnitab ja Amet kuulutab välja stipendiumi avaliku konkursi ning avaldab konkursitingimused ja -teate kohalikus ajalehes ning Linna veebilehel hiljemalt neli nädalat enne stipendiumi taotluste esitamiseks seatud tähtaega.

  (2) Stipendiumi saamiseks tuleb Ametile esitada stipendiumi taotleja põhjendatud kirjalik taotlus hiljemalt Ameti poolt seatud tähtaja tööpäeva lõpuks või jõuab see sinna samal päeval postitatuna posti teel.

  (3) Stipendiumi taotluses tuleb näidata taotleja:
  1) ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) isikut tõendav dokumendi koopia;
  3) kontaktandmed (aadress, telefoninumber, elektronposti aadress);
  4) eriala;
  5) motivatsioonikiri stipendiumi saamiseks.

  (4) Taotlusele tuleb lisada kõrgkooli kinnitus õppimise kohta.
  1) taotlusele võib lisada mistahes teisi seda toetavaid ja põhjendavaid materjale.

  (5) Korra nõuetele vastav taotlus edastatakse menetlemiseks Ametile. Puudulikult koostatud taotluste parandamiseks antakse taotlejale täiendav aeg.

  (6) Taotluses esitatud andmete õigsuse ja taotluse korrektsuse eest vastutab taotleja. Teadlikult valeandmete esitamise korral kaotab taotleja õiguse Linnalt stipendiumi taotlemiseks. Valeandmete alusel määratud ja makstud stipendium kuulub tühistamisele ja tagastamisele.

  (7) Amet korraldab taotlejate vahel vestluse ja õppetulemuste alusel konkursi. Konkursi läbiviimisel võetakse arvesse:
  1) õppeainete keskmist hinnet;
  2) riigikeele oskust õpingute jätkamiseks ja tööks vajalikul tasemel;
  3) aktiivsust ja töövõimet;
  4) sügavat huvi tulevase eriala vastu;
  5) oskust ja valmisolekut õppimiseks;
  6) võimekust meeskondlikuks ja individuaalseks tööks;
  7) oskust koguda ja valida informatsiooni;
  8) soovitusi viimasest õppe- või töökohast.

§ 3.   Stipendiumi määramine, maksmine ja järelevalve

  (1) Laekunud stipendiumi taotlused vaatab läbi Amet ning otsuse stipendiumi väljamaksmise kohta teeb Linnavalitsuse korraldusega moodustatud komisjon kuu jooksul pärast konkursi lõpetamist.

  (2) Stipendiumi kinnitab Narva Linnavalitsus lähtuvalt komisjoni ettepanekust. Narva Linnavalitsuse korraldus peab sisaldama:
  1) stipendiumi saajate ees- ja perekonnanimesid;
  2) stipendiumite suuruseid.

  (3) Komisjon informeerib Narva Linnavalitsust kõigist Ametisse laekunud stipendiumitaotlustest.

  (4) Amet teavitab kirjalikult iga taotlejat tema suhtes tehtud otsusest.

  (5) Stipendium kantakse taotleja pangaarvele Narva Linnavalitsuse korralduse alusel.

  (6) Stipendiumi väljamaksmine toimub konkursi tulemuste alusel Ameti ja stipendiumi saaja vahel sõlmitava kahepoolse lepingu alusel ning kuulub tagastamisele, kui stipendiumi saaja ei täida lepingu tingimusi.

§ 4.   Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 25.09.2008. a määrus nr 37 ”Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti toetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord”.

§ 5.   Kooskõlastada lepingu projekt stipendiumi väljamaksmise kohta (lisa 1).

§ 6.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Leping stipendiumi valjamaksmisest

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json