Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Järvakandi vallas noorte projektlaagri pidamise tingimuste ja korra ning projektlaagri pidamise loa väljastamise korra kehtestamine

Väljaandja:Järvakandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2013, 52

Järvakandi vallas noorte projektlaagri pidamise tingimuste ja korra ning projektlaagri pidamise loa väljastamise korra kehtestamine

Vastu võetud 30.01.2013 nr 1

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse paragrahvi 8 punkti 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Järvakandi valla haldusterritooriumil noorte projektlaagri
pidamise tingimused ja kord ning projektlaagri pidamise loa väljastamise kord.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) noor – seitsme kuni kahekümne kuue aastane füüsiline isik;
 2) noorte projektlaager (edaspidi projektlaager) - laager, mida peetakse Järvakandi Vallavalitsuse loaga ning mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt 6 ööpäeva ja mis tegutseb aastas kuni 60 päeva;
 3) projektlaagri pidaja - äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud isik, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud asutus või avalik- õiguslik juriidiline isik, kes korraldab projektlaagri tegevust;
 4) projektlaagri pidamise taotlus – projektlaagri pidaja poolt Järvakandi Vallavalitsusele esitatav taotlus laagri pidamiseks vajaliku loa väljastamiseks;
 5) projektlaagri pidamise luba - Järvakandi Vallavalitsuse poolt laagri pidamiseks väljastatav luba.

2. peatükk PROJEKTLAAGRI PIDAMISE TINGIMUSED JA KORD 

§ 3.  Projektlaagri pidamine

  Projektlaagri pidamiseks peab projektlaagri pidaja esitama taotluse loa saamiseks Järvakandi Vallavalitsusele.

§ 4.  Projektlaagri pidaja ülesanded

 (1) Projektlaagri pidaja peab tagama, et projektlaagri juhataja ja kasvatajad vastavad haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

 (2) Projektlaagri pidaja määrab:
 1) vastutava isiku, kes tagab projektlaagri toimumiskoha vastavuse tervisekaitse ja muudele kehtivatele ohutusnõuetele kogu laagri toimumise aja vältel;
 2) vastutava isiku, kes vastutab projektlaagris viibivate noorte ohutuse ning tervisekaitse nõuete täitmise eest.

§ 5.  Kontroll laagri tegevuse üle

  Järvakandi Vallavalitsusel on õigus kontrollida projektlaagri tegevusele vastavust käesolevale määrusele laagri kestvuse ajal.

3. peatükk PROJEKTLAAGRI LOA VÄLJASTAMINE 

§ 6.  Loa taotlemine

 (1) Loa saamiseks esitab projektlaagri pidaja Järvakandi Vallavalitsusele vähemalt 30 tööpäeva enne projektlaagri tegevuse alustamist taotluse (lisa 1), milles peavad sisalduma järgmised andmed:
 1) projektlaagri pidaja nimi ja asukoht või elukoht ning telefoni number ja e-posti aadress (edaspidi kontaktandmed);
 2) projektlaagri pidamise eest vastutava isiku nimi, isikukood, kontaktandmed ja elukoht ning projektlaagri pidamise täpne asukoht;
 3) projektlaagri eesmärk ja päevakava.

 (2) Lisaks taotlusele esitatakse Järvakandi Vallavalitsusele järgnevad dokumendid (edaspidi lisadokumendid):
 1) õigusaktides kehtestatud nõuetele vastava projektlaagri juhataja ja kasvatajate kirjalikud nõusolekud projektlaagris osalemise kohta;
 2) projektlaagri juhataja ja kasvatajate haridus- ja teadusministri kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavad tunnistused või nende koopiad;
 3) dokumendid projektlaagri läbiviimiseks vajalike ning tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastavate maa- alade, hoonete, ruumide ja sisustuse kasutamise õiguse kohta;
 4) Järvakandi Vallavalitsuse nõudel muud dokumendid, mis võimaldavad hinnata projektlaagri pidaja või projektlaagri pidamiseks vajaliku objekti vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

§ 7.  Taotluse menetlemine

 (1) Taotluse ja lisadokumendid vaatab läbi Järvakandi Vallavalitsuse noorsootööd koordineeriv ametnik (edaspidi ametnik ) 10 päeva jooksul taotluse esitamisest.

 (2) Ametnikul on õigus kontrollida taotluses ja lisadokumentides sisalduvate andmete õigsust.

 (3) Kui taotlus või selles esitatud andmed või lisadokumendid ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele, teavitab ametnik sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Puudused tuleb kõrvaldada üldjuhul 10 tööpäeva jooksul.

 (4) Nõuetekohase taotluse ja lisadokumendid vaatab ametnik läbi ning koostab loa andmiseks eelnõu ja esitab selle Järvakandi Vallavalitsusele.

§ 8.  Loa andmine

 (1) Loa projektlaagri pidamiseks annab Järvakandi Vallavalitsus.

 (2) Otsus projektlaagri pidamise lubamise või mittelubamise kohta vormistatakse Järvakandi Vallavalitsuse korraldusega.

 (3) Järvakandi Vallavalitsus väljastab taotlejale korralduse viie tööpäeva jooksul korralduse vastuvõtmisest arvates.

§ 9.  Loa andmata jätmine

  Järvakandi Vallavalitsus ei anna luba projektlaagri pidamiseks, kui:
 1) projektlaagri pidaja, taotlus, selles esitatud andmed või lisadokumendid ei vasta õigusak tidega kehtestatud nõuetele ja taotluse esitaja ei ole ametniku poolt määratud tähtaja jooksul esitanud täiendavad dokumente ja/või kõrvaldanud esitatud dokumentides puudusi;
 2) projektlaagri korraldamine on vastuolus avaliku huviga.

§ 10.  Loa kehtetuks tunnistamine

 (1) Järvakandi Vallavalitsus tunnistab projektlaagri pidamise loa oma korraldusega kehtetuks, kui projektlaagri pidaja on esitanud loa taotlemisel valeandmeid, teinud otsuse projektlaagri tegevuse lõpetamise kohta, projektlaagri pidaja või projektlaagri tegevus ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele või projektlaagri pidaja ei ole ettenähtud tähtaja jooksul ja korras täitnud järelevalve teostamise käigustehtud ettekirjutusi.

 (2) Loa kehtetuks tunnistamise otsusest teavitab vallavalitsus projektlaagri pidajat kirjalikult 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

Enno Alliksaar
Volikogu esimees

Lisa 1 Projektlaagri loa taotlus