Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Saue Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise ning vallavanema ja palgalise vallavalitsuse liikme puhkuse vormistamise kord

Saue Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise ning vallavanema ja palgalise vallavalitsuse liikme puhkuse vormistamise kord - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2014, 38

Saue Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise ning vallavanema ja palgalise vallavalitsuse liikme puhkuse vormistamise kord

Vastu võetud 30.01.2014 nr 2

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 17 lõike 42, § 22 lõike 1 punktide 19, 22 ja 37, § 49 lõike 44 alusel.

§ 1.  Teenistuslähetusse saatmise kord

 (1) Teenistuslähetus on volikogu liikme, vallvanema või vallavalitsuse liikme saatmine kindlaksmääratud ajavahemikuks täitma teenistusülesannet või osalema koolitusel väljaspool alalise teenistuskoha asukohta.

 (2) Lähetuse vormistamise alus on vormikohane lähetustaotlus, kuhu märgitakse lähetatava nimi, ametikoht, lähetuse aeg, sihtkoht ja asutus või üritus, kuhu lähetatakse, ning ettepanek lähetuskulude hüvitamise ja päevaraha määra kohta. Kutse või muu alusmaterjali olemasolul lisatakse see taotlusele.

 (3) Volikogu liikme (sh volikogu esimehe) lähetus vormistatakse volikogu esimehe käskkirjaga.

 (4) Vallavanema või vallavalitsuse liikme lähetus vormistatakse vallavanema käskkirjaga.

 (5) Lähetatud isik esitab viie tööpäeva jooksul lähetusest naasmist lähetusaruande, milles nimetatakse lähetuse käigustoimunud olulised kohtumised ja arutusel olnud teemad ja muu oluline teave. Samal eesmärgil lähetatud mitu isikut võivad aruande esitada ühiselt. Volikogu liige esitab lähetusaruande volikogu esimehele ning vallavalitsuse liige esitab lähetusaruande vallavanemale.

§ 2.  Lähetuskulude hüvitamise ulatus ning päevaraha määr

 (1) Lähetuskulud hüvitatakse ning päevaraha makstakse „Avaliku teenistuse seaduse“ alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses „Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr“ (edaspidi Vabariigi Valitsuse määrus) sätestatud tingimustel ja korras.

 (2) Volikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme lähetuskulude hüvitamisel ja päevaraha maksmisel lähtutakse järgmisest:
 1) päevaraha makstakse välislähetuse korral Vabariigi Valitsuse määrusega sätestatud summas;
 2) sõidukulud hüvitatakse kuludokumentide alusel;
 3) majutuskulud hüvitatakse kuludokumentide alusel Vabariigi Valitsuse määrusega sätestatud ülempiiri ulatuses;
 4) välislähetuse korral hüvitatakse reisikindlustuse ja viisa vormistamise kulu vastavalt kuludokumentidele.

§ 3.  Vallavanema ja palgalise valitsusliikme puhkuse vormistamise kord

 (1) Vallavanema ja palgalise vallavalitsuse liikme puhkus vormistatakse vallavanema käskkirjaga.

 (2) Vallavanem informeerib oma puhkusest ja määratud asendajast volikogu.

Rein Riga
Saue Vallavolikogu esimees