HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2014, 62

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Vastu võetud 29.01.2014 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Räpina valla üldhariduskoolide (edaspidi kool) koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord.

§ 2.   Koolitöötajate koosseisu kinnitamine ja muutmine

  (1) Koolitöötajate koosseisu kinnitab ja selles teeb muudatused kooli direktor käskkirjaga.

  (2) Koolitöötajate koosseisu kavandamisel lähtub direktor vallavolikogu poolt kinnitatud kooli eelarvest ja tagab, et õppekava oleks täidetud ja õigusaktides nõutud teenused osutatud.

  (3) Direktor kinnitab koolitöötajate koosseisu tähtajatult.

  (4) Eelarve muutmist eeldava koolitöötajate koosseisu muutmise vajaduse tekkimisel eelarveaasta jooksul esitab kooli direktor eelarve muutmise taotluse koos seletuskirjaga vähemalt kaks kuud enne tähtpäeva, millal on vaja muudatust rakendada, näidates koolitöötajate koosseisu muutmisel ära vahendid, millest kaetakse täiendav personalikulu.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Koolitöötajate koosseis kinnitada kooli direktoril 1. märtsiks 2014.

  (2) Räpina Vallavolikogu 21.12.2011 määrus nr 14 „Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Kaido Palu
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json