SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Alajõe valla hooldajatoetuse maksmise kord

Väljaandja:Alajõe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.05.2015
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2014, 65

Alajõe valla hooldajatoetuse maksmise kord

Vastu võetud 21.03.2011 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 8 punkti 2, § 23 lõike 1 ja § 42 lõike 4 alusel, Alajõe Vallavolikogu 12.03.2010 a „ Alajõe valla põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine“ § 25 lg 1 p 5, lähtuvalt.

§ 1.  ÜLDSÄTTED

 (1) Hooldajatoetuse maksmise kord sätestab 18-aastaste ja vanemate puuetega inimeste hooldajatele toetuse määramise ja maksmise korra.

 (2) Hooldajatoetus on igakuine toetus raske või sügava puudega isiku hooldajale, mida makstakse valla eelarvest selleks ettenähtud vahenditest.

 (3) Hooldatav on kõrvalabi ja hooldust vajav isik, kellele on määratud hooldaja.

 (4) Hooldaja on kõrvalabi ja hooldust osutuv isik, kes on hooldajaks määratud.

 (5) Hooldussuhe on hooldaja ja hooldatava vaheline põhinev suhe.

 (6) Kõrvalabi vajadus on inimese objektiivne vajadus teise isiku poolt osutava abi järele.

 (7) Hooldusvajadus on sotsiaaltöötaja poolt hindamismeetodiga hooldatava elukohas kontrollitud abi, toetuse ja järelevalve vajadus igapäevatoimingute sooritamisel.

 (8) Hooldajatoetust on õigus taotleda isikul, kelle hooldusel oleva inimese elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Alajõe vald ja kes elab hooldatava läheduses.

 (9) Hooldajatoetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldab ja peab selle üle arvestust Alajõe Vallavalitsus.

§ 2.  HOOLDAJATOETUST SAAVAD INIMESED

 (1) Hooldajatoetust makstakse igakuiselt 18-aastasele ja vanemale määratud raske või sügava puudega inimese hooldajale, kes tagab:
 1) sügava puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise või järelevalve ööpäevaringselt;
 2) raske puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise või järelevalve igal ööpäeval.

 (2) Hooldajatoetust makstakse:
 1) mittetöötavale inimesele, kes ei saa töötada raske või sügava puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise või järelevalve tagamise tõttu;
 2) piiratud tööajaga töötavale inimesele, kes hooldab sügava või raske puudega isikut ja elab hooldatava läheduses.

 (3) Hooldajatoetust makstakse hooldaja läheduses elavale hooldajale, kui ta teostab hooldust (vahetab mähkmeid, jälgib ravimite võtmist, viib arsti juurde jne.) mis pole seotud igapäevaelu korraldamisega.

 (4) Hooldajatoetust ei maksta inimesele, kellele on määratud raske või sügav puue.

 (5) Hooldajatoetust ei maksta inimesele, kes Perekonnaseaduse mõistes on sugulane ja on kohustatud oma abivajavat alanejat või ülenejat sugulast üleval pidama.

§ 3.  HOOLDAJA MÄÄRAMISEKS TULEB ESITADA:

 (1) Hooldaja ja hooldatava avaldus (ühel blanketil);

 (2) Arstliku Ekspertiisi otsus hooldatava puude määramise kohta;

 (3) Hooldaja ja hooldatava passid või isikutunnistused.

 (4) Sotsiaaltöötajal on õigus nõuda täiendavaid dokumente või selgitusi avalduses esitatud andmete õigsuse tõestamiseks.

§ 4.  HOOLDAJATOETUSE MÄÄRAMINE JA MAKSMINE

 (1) Sotsiaaltöötaja külastab hooldusel olevat inimest tema elukohas, mille käigus selgitatakse välja tema hooldusvajadus ning hooldaja võimalused hooldatava kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve tagamiseks. Hooldusvajaduse hindamisel on aluseks Sotsiaalministeeriumi poolt soovitatud metoodika. Vajadusel kasutatakse perearsti abi, tehakse koostööd geriaatrilise hindamise komisjoni või rehabilitatsioonikomisjoniga.

 (2) Sotsiaaltöötaja koos sotsiaalkomisjoniga teeb otsuse hooldajatoetuse määramise või muude teenuste osutamise kohta hiljemalt 14 päeva jooksul taotluse registreerimisest.

 (3) Hooldajatoetuse maksmisest keeldumisest teatatakse taotlejale kirjalikult kolme tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast, esitades keeldumise põhjused, mis tulenevad hooldusvajaduse ja hoolduse hindamise tulemustest.

 (4) Toetus määratakse otsuse tegemisele järgneva kuu 1. kuupäevast ning makstakse välja hiljemalt arvestatava kuu 15.kuupäevaks.

 (5) Hooldustoetus määratakse üldjuhul aastaks enne eelarve vastuvõtmist.

 (6) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt, kui:
 1) puue on määratud tähtajaliselt - puude kehtivuse lõpptähtajani;
 2) vajalik on läbi viia kordushindamine - kordushindamise läbiviimise tähtajani;
 3) hooldajal on tähtajaline elamisluba - elamisloa kehtivuse lõpptähtajani.

 (7) Hooldajatoetus kantakse selle saaja pangakontole, erandjuhul makstakse välja vallavalitsuse kassast.

 (8) Hooldajatoetust makstakse jooksva kuu eest.

§ 5.  HOOLDAJATOETUSE SUURUS

 (1) Paragrahvis 2 lõige 2 punktis 1 nimetatud isikule makstakse hooldajatoetust 26 eurot kuus.

 (2) Paragrahvis 2 lõige 2 punktis 2 nimetatud isikule makstakse hooldajatoetust 15.50 eurot kuus.

 (3) Ühele hooldajale või eestkostjale makstakse toetust kuni kahe (erandjuhul kuni kolme) hooldatava hooldamise eest.

§ 6.  HOOLDAJATOETUSE MAKSMISE PEATAMINE JA LÕPETAMINE

 (1) Hooldajatoetuse maksmine peatatakse vallavalitsuse korraldusega kui hooldaja või hooldatav viibib järjest üle ühe kuu haiglaravil.

 (2) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse:
 1) kui on ära langenud hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise põhjus;
 2) kui hooldaja ei täida või loobub temale hooldaja määramise korraldusega pandud kohustustest;
 3) kui hooldatav soovib uue hooldaja määramist;
 4) hooldatava alaliselt elama asumisel teise omavalitsuse territooriumile;
 5) hooldatava paigutamisel hooldekodusse;
 6) hoolduse korraldamisel edaspidi muul viisi;
 7) hooldatava või hooldaja surma korral;
 8) muul põhjusel, kui hooldatav või hooldaja ei vasta enam käesolevas korras sätestatud tingimustele.

 (3) Hooldustoetuse saaja on kohustatud teatama kirjalikult asjaoludest (hooldaja või hooldatava elukoha vahetus, hooldatava puude raskusastme muutus, hooldatava haiglasse või hooldekodusse paigutamine, hooldatava surm, hooldajale sügava või raske puude määramine, jne.), mis toovad kaasa määratud hooldajatoetuse maksmise peatamise, lõpetamise või suuruse muutmise 10 päeva jooksul nende asjaolude tekkimisest.

 (4) Punktides 6.1 ja 6.2 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on vallavalitsusel õigus enammakstud hooldajatoetus tagasi nõuda. Enammakstud hooldajatoetuse tagastamine toimub vabatahtlikult või kohtu kaudu.

 (5) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgnevast kuust.

§ 7.  HOOLDAJATOETUSE MÄÄRAMISE OTSUSE VAIDLUSTAMINE

  Üldjuhul otsustab hooldajatoetuse määramise ja suuruse sotsiaaltöötaja ettepanekul Alajõe Vallavalitsus. Taotleja nõudmisel ja täiendavate asjaolude ilmnemisel võib Vallavalitsus küsimuse uuesti läbi vaadata. Nimetatud korraldusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada vaie maavanemale.

§ 8.  Tunnistada kehtetuks Alajõe Vallavolikogu 06.04. 2005. a määrus nr 2.

§ 9.  Määrus jõustub 28. märtsil 2011. a.

Sergei Asmus
Volikogu esimees