ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord

Sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord - sisukord
  Väljaandja:Kõpu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.05.2006
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2014, 69

  Sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord

  Vastu võetud 09.05.2006 nr 4
  jõustumine 12.05.2006

  Määrus antakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” ja “Sotsiaalhoolekande seaduse” § 5 lg 4 § 14 alusel ja “Elamuseaduse” § 8 p 2 alusel.

  § 1.  Üldsätted

    Käesolev sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord (edaspidi kord) reguleerib Kõpu vallale (edaspidi vald) kuuluvate ruumide üürile andmist ja kasutamist sotsiaalpinnana vastavalt vajaduse tekkimisel.

  § 2.  Mõisted

   (1) Eeskirjas mõistetakse sotsiaaleluruume järgmises tähenduses:
   1) sotsiaalpind - sotsiaalteenust vajava isiku kasutusse antav vallale kuuluv eluruum, mis koosneb ühest või mitmest toast ja abiruumidest, mida kasutavad mitu sotsiaalteenust vajavat isikut ühiselt.
   2) sotsiaalkorter - sotsiaalteenust vajava isiku kasutusse antav vallale kuuluv eluruum, mis koosneb ühest või mitmest toast ja abiruumidest.

   (2) Eluruumi kasutamise sotsiaalkorteri või sotsiaalpinnana otsustab vaba eluruumi olemasolu korral vastavalt vajadusele Kõpu Vallavalitsus.

  § 3.  Sotsiaaleluruumi õigustatud subjekt

   (1) Sotsiaaleluruumi taotlejaks võib olla alaliselt vallas elav isik (vabariigi rahvastiku registris valla elanik):
   1) üksi elav vanur, noor (lastekodust tulnud laps) ning puuetega inimesed, kes vajavad kõrvalabi, kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid, kelle kasutuses olevas eluruumis ei ole võimalik nende hooldamise korraldamine.

   (2) Vähekindlustatud ja probleemsed (kriisipered) lastega pered, õnnetusse sattunud pered kes vajavad sotsiaaleluruumi.

   (3) Sotsiaaleluruumi taotlejateks võivad olla isikud, kes alaliselt vallas ei ela:
   1) lastekodust tagasipöördunu, kes suunati lastekodusse Kõpu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) poolt;
   2) kinnipidamiskohast vabanenu, kes enne kinnipidamist elas alaliselt vallas ning kelle eluruum ei ole säilinud.

   (4) Teised isikud võivad sotsiaaleluruumi taotlejaks olla erijuhtudel. Antud juhul otsustab taotluse rahuldamise või mitterahuldamise vallavalitsus vallavolikogu sotsiaalkomisjoni (edaspidi sotsiaalkomisjon) ettepanekul.

  § 4.  Sotsiaaleluruumi taotlemine

   (1) Sotsiaaleluruumi taotleja (edaspidi taotleja) esitab kirjalikult põhjendatud taotluse sotsiaalkomisjonile.

   (2) Kõpu Vallavalitsuses koostatakse iga taotleja kohta toimik, kuhu lisades taotlusele alljärgnevad dokumendid:
   1) koopia passist;
   2) elanike registri tõend alalise elukoha ja perekonna koosseisu kohta;
   3) olemasolul koopia Vaegurluse Ekspertiisi Komisjoni (VEK-i) otsusest või pensionitunnistusest;
   4) tõend taotleja või tema perekonna sissetuleku (palga, pensioni, muu) kohta või koopia Tööhõiveameti töötu kaardist;
   5) koopia tõendist lastekodust või kinnipidamiskohast vabanemise kohta.

   (3) Taotleja võetakse arvele pärast dokumentide läbivaatamist sotsiaalkomisjoni poolt.

   (4) Taotleja arvelevõtmisest või sellest keeldumisest teatab vallavalitsus koos põhjuse äramärkimisega taotlejale hiljemalt kuue tööpäeva jooksul pärast sotsiaalkomisjoni otsust. Keeldumise võib taotleja vaidlustada 15 päeva jooksul, esitades sellekohase avalduse vallavalitsusele.

  § 5.  Sotsiaaleluruumi üürileandmine

   (1) Oma ettepaneku isikule sotsiaaleluruumi üürile andmiseks teeb sotsiaalkomisjon hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse laekumisest.

   (2) Ettepaneku sotsiaaleluruumi üürile andmise kohta vormistab vallavalitsuse sotsiaaltöötaja ning esitab selle vallavalitsusele kinnitamiseks.

   (3) Vallavalitsus kinnitab sotsiaaleluruumi andmise oma korraldusega, milles on ära näidatud:
   1) isiku ja tema perekonnaliikmete nimed, isikukoodid;
   2) sotsiaaleluruumi aadress;
   3) sotsiaaleluruumi suurus;
   4) sotsiaaleluruumi üürilepingu tähtaeg.

   (4) Sotsiaaleluruum antakse üürile tähtajaga kuni üks aasta koos kohustusega pind määratud tähtajal vabastada.

   (5) Üürilepingu pikendamise taotluse vaatab läbi sotsiaalkomisjon mitte hiljem kui ühe kuu jooksul enne üürilepingu tähtaja lõppemist. Üürilepingu pikendamise taotlus vaadatakse läbi üldises korras.

   (6) Üürilepingu pikendamisel lähtutakse:
   1) regulaarsete sotsiaalteenuste osutamise vajalikkusest;
   2) senise sotsiaaleluruumi sobivusest isikule;
   3) üürilepingu tingimuste täitmist.

  § 6.  Sotsiaaleluruumi kasutamine

    Sotsiaaleluruumi kasutatakse vastavalt "Elamuseadusele", käesolevale korrale, sõlmitud üürilepingule ning Kõpu Vallavalitsuse poolt kinnitatud sotsiaaleluruumide sisekorraeeskirjadele.

  § 7.  Sotsiaaleluruumi staatuse kinnitamine

   (1) Eluruumide muutmise ajutiselt sotsiaaleluruumiks otsustab vallavalitsus.

   (2) Sotsiaaleluruumide arvestust peab sotsiaaltöötaja.

  § 8.  Kommunaalkulude tasumine

   (1) Sotsiaaleluruumi kasutamisega seotud kommunaalkulud tasub üürnik.

   (2) Vähekindlustatud üürniku eluasemekulud kaetakse osaliselt riiklike sotsiaaltoetuste arvelt õigusaktidega ettenähtud tingimustel ja korras.

  § 9.  Järelevalve

    Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise korra täitmist jälgib ja selle muutmist korraldab vallavalitsus.

  § 10.  Rakendussätted

   (1) Määrust rakendatakse 1. maist 2006.a.

   (2) Määrus jõustub 12. mail 2006. a.

  Ado Sisask
  volikogu esimees