Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Väätsa eakate kodu põhimäärus

Väljaandja:Väätsa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2015, 34

Väätsa eakate kodu põhimäärus

Vastu võetud 29.01.2015 nr 2

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lg 2, § 22 lg 1 p 34 ja "Sotsiaalhoolekande seaduse" § 18 lg 1 p 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Nimi

  Asutuse ametlikuks nimetuseks on Väätsa eakate kodu (edaspidi eakate kodu) vastavas käändes.

§ 2.  Haldusala

 (1) Eakate kodu on 40-kohaline hoolekandeasutus, mis on loodud alaliseks elamiseks eakatele isikutele (edaspidi isik), kes vajavad toimetulekuks igapäevast järelvalvet ja hooldamist vastavalt oma eale ja seisundile ning elukondlikku ja meditsiinilist teenindamist.

 (2) Eakate kodu moodustab, kujundab ümber, tema tegevuse lõpetab ning põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Väätsa Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

 (3) Oma tegevuses juhindub eakate kodu Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, valla õigusaktidest, vallavanema käskkirjadest, juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.  Asukoht

  Eakate kodu asukoht on Türi tee 1, Väätsa alevik, Järvamaa.

§ 4.  Pitsat, sümboolika

  Eakate kodu on valla hallatav asutus ning tal on oma nimega pitsat ja vallavalitsuse poolt kinnitatud sümboolika.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 5.  Eakate kodu eesmärk

  Eakate kodu põhiülesandeks on tagada teenusel viibivate isikute nende eale ja seisundile vastav hooldamine.

§ 6.  Eakate kodu ülesanded

 (1) Vastavalt eesmärgile võtab eakate kodu vastu isikuid ning võimaldab neil heakorrastatud eluruumi koos vajaliku pehme ja kõva inventariga.

 (2) Eakate kodu organiseerib isikute toitlustamise arvestades nende vanust ja tervislikku seisundit. Eakate kodu hooldab isikuid, loob soodsa mikrokliima ja teenindamise režiimi.

 (3) Eakate kodu järgib klientidele tehtud meditsiinilisi ettekirjutusi, krooniliste haiguste korral ravimite tarvitamist, aitab korraldada vajaminevaid raviprotseduure. Vajadusel aitab korraldada visiite ja hospidaliseerimist raviasutusse.

 (4) Eakate kodu rakendab sanitaar-hügieenilisi ja epideemiatõrje abinõusid.

 (5) Eakate kodu organiseerib isikute vaba aja sisustamist.

 (6) Eakate kodu osutab teenuseid eelkõige Väätsa valla elanikele.

 (7) Eakate kodu teeb oma põhikirjaliste ülesannnete täitmiseks koostööd füüsiliste ja eraõiguslike isikute ning vabatahtlike organisatsioonidega. Nii teenuste kui abi osutamine peavad säilitama isiku eneseväärikuse ja toetama tema toimetulekut.

 (8) Eakate kodu osaleb Väätsa valla isikute hoolekannet puudutava arenguplaani väljatöötamisel ja elluviimisel.

 (9) Omasteta isikute surma korral informeerib eakate kodu sellest kohalikku omavalitsust, kuhu hooldatav isik on sisse registreeritud ning kes korraldab hoolealuse matused. Lähedase või seadusliku esindaja puudumisel korraldab isiku matused eakate kodu.

3. peatükk VASTUVÕTMINE, ÜLALPIDAMISE JA VÄLJAKIRJUTAMISE TINGIMUSED 

§ 7.  Eakate kodusse vastuvõtmise tingimused

 (1) Eakate kodusse võetakse hooldusele isikud lepingulistel alustel.

 (2) Iga eakate kodusse vastuvõetud hoolealuse kohta seatakse sisse isiklik toimik ja avatakse tervisekaart.

 (3) Hoolealused on kohustatud täitma eakate kodus kehtestatud sisekorraeeskirju.

§ 8.  Eakate kodu ülalpidamise tingimused

 (1) Eakate kodusse vastuvõetavate isikutega sõlmitavasse lepingusse märgitakse, kes tasub isiku ülalpidamiskulud eakate kodus.

 (2) Eakate kodus elavatele hoolealustele makstakse osaliselt ja kooskõlas kehtiva seadusandlusega töövõimetus- või vanaduspensioni.

 (3) Hoolealuste isiklikud hoiustamata rahasummad ja väärtesemed võetakse nende soovil kehtestatud korras vastutavale hoiule. Hoolealuste isiklike materiaalsete väärtuste arvelevõtmise, säilitamise ja väljaandmise korra kehtestab ja teeb selles muudatusi hooldekodu juhataja.

§ 9.  Eakate kodust väljaarvamise tingimused

 (1) Isiku ajutine isiklikel motiividel lahkumine eakate kodust on lubatud juhataja teadmisel, tähtajaga mitte üle ühe kuu. Juhataja võib motiveeritult keelata hoolealuse lahkumise eakate kodust, kui see on vastuolus isiku huvidega.

 (2) Eakate kodust väljaarvamine toimub juhataja korraldusel elamispinna ja elatusvahendite olemasolul järgmistel juhtudel:
 1) isiku enda või tema eestkostja avalduse alusel;
 2) kui isikul muutub puude või töövõimetuse raskusaste;
 3) süstemaatilise sisekorraeeskirjade rikkumise korral;
 4) võlgnevuse korral.

 (3) Eakate kodust väljaarvamisel antakse isikule ekate kodu kulul välja riietusesemed ja jalatsid vastavalt hooajale ning asutuses hoiul olnud isiklikud esemed.

4. peatükk MAJANDUSTEGEVUSE, FINANTSEERIMISE PÕHIMÕTTED JA ARUANDLUS 

§ 10.  Eakate kodu vara

 (1) Eakate kodu vara moodustab talle üle antud Väätsa valla vara (edaspidi vallavara). Vallavara haldamise, kasutamise või käsutamise tulemusena saadud tulem, samuti intellektuaalne omand, mis on loodud asutuses töötavate isikute tööalase tegevuse läbi või omandatud vallavara arvel ja kuulub vallale.

 (2) Eakate kodul on oma eelarve, mis on valla eelarve üks osa ja tegutseb talle valla eelarves ettenähtud vahendite piires.

 (3) Eakate kodu rahalised vahendid moodustuvad:
 1) Valla eelarvelistest vahenditest;
 2) Riigieelarvest;
 3) eakate kodu enda majandustegevusest ja tasuliste teenuste osutamisel saadud tuludest;
 4) Annetustest ja sihtotstarbelistest eraldistest ning muudest seadustega lubatud vahenditest.

§ 11.  Aruandlus

 (1) Eakate kodu raamatupidamise arvestust teostab vallavalitsuse raamatupidamine.

 (2) Eakate kodu rahaliste vahendite kasutamist ja põhikirjas ettenähtud ülesannete täitmist kontrollib vallavalitsus.

5. peatükk STRUKTUUR JA JUHTIMINE 

§ 12.  Struktuur

  Eakate kodu töötajate koosseisu ja palgamäära kinnitab vallavolikogu.

§ 13.  Juhtimine

 (1) Eakate kodu kõrgemalseisvaks organiks on vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele hoolekogu. Hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus, määrates hoolekogu esimehe.

 (2) Hoolekogu osaleb eakate kodu finantsmajanduslike ja töökorraldust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamisel ning teeb ettepanekuid eakate kodu tegevusega seotud küsimuste lahendamiseks.

 (3) Hoolekogul on õigus saada eakate kodu juhatajalt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

 (4) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt kaks korda aastas hoolekogu esimehe ettepanekul.

 (5) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab peale esimehe osa vähemalt pool hoolekogu koosseisust. Otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega. Kui hääled jagunevad võrdselt, otsustab koosoleku juhataja (esimehe) hääl.

 (6) Eakate kodu juhib juhataja, kelle määrab vallavanema ettepanekul ametisse vallavalitsus.

 (7) Töölepingu juhatajaga sõlmib, muudab ja määrab vallavanem.

 (8) Juhataja palgamäära kinnitab vallavolikogu.

 (9) Juhataja ametijuhendi kinnitab vallavanem oma käskkirjaga.

 (10) Juhataja juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, ametijuhendist, kehtivast seadusandlusest ning volikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest.

 (11) Juhataja annab ülevaate Eakatekodu tööst volikogule vähemalt kord aastas;

 (12) Eakate kodu põhitegevuse tagamiseks juhataja:
 1) tegutseb eakate kodu nimel, esindab eakate kodu kõigis asutustes ja organisatsioonides, sõlmib lepinguid, annab välja volitusi;
 2) vastutab eakate kodule pandud ülesannete ja kohustuste täitmise eest ning määrab kindlaks eakate kodu töötajate ülesanded, kohustused ja vastutuse;
 3) sõlmib ja lõpetab kooskõlas tööseadusandlusega ettenähtud töölepinguid eakate kodu töötajatega;
 4) annab oma pädevuse piires eakate kodu töö korraldamiseks välja käskkirju;
 5) koostab eakate kodu eelarve ja vastutab sellest kinnipidamise eest;
 6) koostab koosseisunimekirja ja esitab selle vallavolikogule kinnitamiseks;
 7) kinnitab töökorralduse juhendi, sisekorraeeskirjad, töötajate ametijuhendid, tegevusplaanid, (töötajate koosseisu ja ametipalgad eelarve piires);
 8) käsutab seadusega ettenähtud korras kogu vara ja vahendeid, kindlustab nende säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise;
 9) määrab eakate kodu töötajate palga ja lisatasu vastavalt eelarvele;
 10) sõlmib eakate kodu nimel lepinguid ja kokkuleppeid;
 11) esindab eakate kodu ilma täiendavate volitusteta suhetes teiste riigi- ja kohalike omavalitsusorganitega, füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

6. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 14.  Eakate kodu ümberkorraldamine

 (1) Eakate kodu ümberkorraldamine seisneb eakate kodu ühinemises, jagunemises, eraldumises ja liitumises, mis toimub volikogu poolt kehtestatud korras.

 (2) Eakate kodu korraldatakse ümber kui:
 1) muutuvad eakate kodu täidetavad ülesanded;
 2) muutub vajadus osutada teenuseid eakate koduna;
 3) muutub vallaeelarvest finantseerimise võimalus;
 4) tulenevalt seadusest, vallavolikogu määrusest või otsusest.

 (3) Kirjaliku ettepaneku eakate kodu ümberkorraldamiseks esitab volikogule vallavalitsus.

 (4) Eakate kodu ei korraldata ümber enne kahe kuu möödumist alates sellekohase otsuse vastuvõtmise päevast.

 (5) Eakate kodu ümberkorraldamiseks moodustatakse komisjon, mille koosseisu kinnitab vallavalitsus. Komisjon tagab eakate kodu valduses oleva vallavara ja asjaajamise üleandmise ümberkorraldatud asutusele ning koostab töö lõpetamisel vallavara ja asjaajamise üleandmis-vastuvõtmis akti.

§ 15.  Eakate kodu tegevuse lõpetamine

 (1) Eakate kodu tegevus lõpetatakse kui
 1) eakate kodu täiendavate ülesannete äralangemisel puudub vajadus tegevust jätkata;
 2) puudub vajadus osutada hooldusteenuseid valla tasandil;
 3) tulenevalt seadusest.

 (2) Kirjaliku ettepaneku eakate kodu tegevuse lõpetamiseks esitab volikogule vallavalitsus.

 (3) Eakate kodu tegevust ei lõpetata enne nelja kuu möödumist alates sellekohase otsuse vastuvõtmise päevast.

 (4) Eakate kodu tegevuse lõpetamiseks moodustatakse likvideerimiskomisjon, mille koosseisu kinnitab vallavalitsus. Komisjon tagab eakate kodu valduses oleva vallavara ja asjaajamise üleandmise vallavalitsusele ning koostab töö lõpetamisel vallavara ja asjaajamise üleandmis-vastuvõtmis akti.

 (5) Eakate kodu lõpetamise otsuse vastuvõtmisest kui eakate kodu tegevuse lõpetamiseni kooskõlastab vallavalitsus kõik varalised tehingud likvideerimiskomisjoniga.

§ 16.  Lõppsätted

 (1) Järelevalvet eakate kodu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

 (2) Eakate kodu põhimääruse kinnitamise, täiendamise või muutmise otsustab vallavolikogu.

 (3) Eakate kodu loetakse ümberkujundatuks või tegevus lõpetatuks alates volikogu otsuses märgitud kuupäevast.

§ 17.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Margit Lugna
volikogu esimees