HaridusKool

Teksti suurus:

Võru Kreutzwaldi Kooli õpilase vastuvõtu tingimused ja kord

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2015, 41

Võru Kreutzwaldi Kooli õpilase vastuvõtu tingimused ja kord

Vastu võetud 04.02.2015 nr 3

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 27 lg 5, Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 „Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2 lg 1 ja Võru Linnavolikogu 10. novembri 2010. a määruse nr 20 „Volituste delegeerimine“ § 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse õpilase vastuvõtmiseks taotluse esitamise kord, vastuvõtmisel esitatavad nõuded ja vastuvõtu korraldus Võru Kreutzwaldi Koolis (edaspidi kool).

§ 2.   Vastuvõtu korraldus

  (1) Vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul tema seaduslik esindaja (edaspidi vanem) vastuvõtutaotluse koos järgmiste lisadega:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või koopia, välja arvatud juhul, kui taotlus on kinnitatud sisseastuja digitaalallkirjaga;
  2) kui taotluse esitab vanem, siis ka vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või koopia, välja arvatud juhul, kui taotlus on kinnitatud vanema digitaalallkirjaga;
  3) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  4) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart;
  5) sisseastuja foto suurusega 3 × 4 cm.

  (2) Õpilase ületulekul teisest koolist esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud dokumentidele:
  1) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
  2) eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
  3) eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel.

  (3) Vastuvõtutaotluse vormi kinnitab direktor.

  (4) Õpilaste vastuvõtmise otsustab direktor käskkirjaga.

§ 3.   Vastuvõtt esimesse klassi

  (1) Kooli vastuvõtuks esitatakse pärast Võru linna veebilehel avalikustatud elukohajärgse kooli määramise nimekirja avalikustamist ja hiljemalt õppima asumise aasta 31. maiks kirjalik taotlus koolile koos käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud dokumentidega.

  (2) Direktor koostab vastuvõetavate õpilaste nimekirja, lähtudes Võru Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt moodustatud komisjoni koostatud elukohajärgse kooli määramise nimekirjast.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud nimekirjas loetakse õpilaskoht vabaks, kui nimekirjas oleva õpilase vanem ei ole hiljemalt 31. maiks esitanud kooli kantseleisse vastuvõtutaotlust.

§ 4.   Vastuvõtt vabadele kohtadele

  (1) Vabade kohtade olemasolul otsustab kooli vastuvõtu direktor.

  (2) Vabade kohtade komplekteerimisel lähtutakse linnavalitsuse kehtestatud elukohajärgse munitsipaalkooli määramise korras sätestatud nimekirja koostamise põhimõtetest.

  (3) Vaba õpilaskoha puudumisel vanema soovitud klassis edastab kool vanema taotluse linnavalitsusele.

§ 5.   Rakendussäte

  Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi ja Võru I Põhikooli 2014/2015. õppeaasta 1.- 8. klassi õpilane, kes soovib jätkata õpinguid Võru Kreutzwaldi Koolis, esitab käesoleva määruse § 2 lõikes 3 toodud taotluse ilma lisadeta.

Anti Allas
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json