Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Kultuur ja sportMuinsuskaitse

Teksti suurus:

Miljööväärtuslike alade arendamise, säilitamise ja taastamise toetuse andmise kord

Väljaandja:Värska Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2015, 55

Miljööväärtuslike alade arendamise, säilitamise ja taastamise toetuse andmise kord

Vastu võetud 29.01.2015 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Miljööväärtuslike alade arendamise, säilitamise ja taastamise toetuse andmise kord (edaspidi kord) sätestab Värska valla eelarvest toetuse (edaspidi toetuse) taotlemise, taotluste menetlemise ning toetuste eraldamise alused.

  (2) Toetuse andmise eesmärgiks on miljööväärtuslike alade arendamise, säilimise ja taastamise stimuleerimine.
  1) Toetuseks käesoleva määruse mõistes on eraldis käesoleva määruse § 3 lõikes 1 sätestatud tingimustele vastava objekti tegevuse soodustamiseks.

§ 2.   Toetuse taotleja

  Toetust on õigus saada isikul, kes on käesoleva määruse § 3 lõikes 1 sätestatud tingimustele vastava miljööväärtusliku ala või selle osa omanik, õiguspärane valdaja või omab vastavaid volitusi.

§ 3.   Toetuse objekt

  Toetuse objektiks on teemaplaneeringuga „Setomaa kultuuripärand“ kehtestatud aladel tegevused, mille eesmärgiks on miljööväärtuslike alade säilitamine, taastamine ja arendamine

2. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Juhul, kui valla eelarves on vastavaks aastaks rahalised vahendid ette nähtud, kuulutab vallavalitsus taotlusvooru välja hiljemalt 1. märtsiks. Toetuse taotlemise võimalusest teavitab vallavalitsus avalikkust ajalehes Värska valla sõnumid ja kodulehel.

  (2) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus koos kõigi käesoleva paragrahvi lõikes 5 nõutud lisadokumentidega, mis esitatakse vallavalitsusele hiljemalt 1. aprilliks. Vallavalitsusel õigustaotluste esitamise tähtaega pikendada. Toetust antakse lepingus sätestatud tähtajaks.

  (3) Toetuse taotlemise kord ja taotluse vorm on kättesaadavad Värska valla kodulehel www.verska.ee ja vallavalitsuses.

  (4) Taotlus peab sisaldama:
  1) taotleja nime, aadressi ja telefoninumbrit;
  2) tööde kirjeldust, mille jaoks toetust taotletakse;
  3) taotletavat summat ja tegevuste kogumaksumust.
  4) ehitise või ehitise osa õiguspärast valdamist tõendav dokument;
  5) ülesmõõtmisjoonis(ed), foto(d) või ehitusprojekt, kui teostatavad tööd seda ehitusseadusest tulenevalt nõuavad;
  6) taotleja arvelduskonto number ja panga nimi.

  (5) Kui taotlusega jäetakse esitamata käesolevas korras nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab vallavalitsus taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib vallavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata. Kui puudus kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus tähtaegselt esitatuks.

  (6) Vallavalitsus võib jätta taotluse läbi vaatamata:
  1) kui taotluses esinevat puudust ei kõrvaldata käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud juhul vallavalitsuse poolt antud tähtaja jooksul;
  2) kui taotleja ei vasta käesoleva korra nõuetele;
  3) kui taotluse objekt ei vasta käesoleva korra nõuetele.

§ 5.   Toetuse suuruse määramine

  (1) Toetuse suuruse määramisel arvestatakse tegevuste mõju küla miljööle, eelistatakse suuremat mõju avalikule ruumile.

  (2) Väljamaksmisele kuuluva lõpliku toetuse suurus võib muutuda pärast § 7 lg 4 nimetatud lõpparuande ja kulu tõendavate dokumentide esitamist § 7 lg 7 nimetatud juhul.

§ 6.   Toetuse andmine

  (1) Toetuse andmise ja lepingu sõlmimise otsustab ning lepingu sõlmib vallavalitsus ühe kalendrikuu jooksul pärast toetuse taotlemise tähtaja möödumist.

  (2) Taotluse ja lepingu vormi kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (3) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse objekt;
  2) toetuse saamise sihtotstarve;
  3) toetuse suurus;
  4) tööde lõpetamise tähtpäev;
  5) lepingu poolte õigused ja kohustused;
  6) lõpparuande ja kuludokumentide esitamise aeg ja kord;
  7) vastutus lepingu rikkumise korral;
  8) lepingu lõpetamise alused.

  (4) Toetuse taotleja on kohustatud lepingus sätestatud korras ja tähtajaks esitama lõpparuande (edaspidi lõpparuanne) ja kulu tõendavad dokumendid (arved ja nende tasumist tõendavad dokumendid). Lõpparuanne ja kulu tõendavad dokumendid on lepingu lahutamatu lisa. Lõpparuande vormi kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (5) Tegevused peavad olema lõpetatud lepingus sätestatud tähtajaks.

  (6) Toetuse väljamaksmine taotlejale toimub vastavalt lepingus sätestatule.

  (7) Toetuse saaja poolt käesoleva määruse või lepingu tingimuste rikkumisel on vallavalitsusel õigus lõpparuannet mitte kinnitada ning teha ettepanek toetuse mittemaksmiseks ja lepingust taganemiseks.

  (8) Lepingust taganemise või lepingu lõpetamise poolte kokkuleppel otsustab vallavalitsus. Lepingust taganemise või lepingu lõpetamise korral taotlejale toetust välja ei maksta või nõutakse tagasi.

§ 7.   Järelevalve

  (1) Vallavalitsusel on õigus igal ajal nõuda toetuse saajalt lisainformatsiooni ja täiendavaid dokumente restaureerimistööde teostamise kohta.

  (2) Toetuse sihtotstarbelise kasutamise kontrollimisel lähtub vallavalitsus taotlusest, kaasnevast dokumentatsioonist, lepingust, vallavalitsuse korraldusest ja vajadusel kohapealse kontrolli tulemustest.

3. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 01.01.2015.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Vello Saar
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json