Teksti suurus:

Harku Vallavolikogu 25. veebruari 2016 määruse nr 7 „Harku valla jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.02.2017
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2017, 4

Harku Vallavolikogu 25. veebruari 2016 määruse nr 7 „Harku valla jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Vastu võetud 26.01.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 365 ja jäätmeseaduse § 69 lõigete 4, 42 alusel.

§ 1.   Harku Vallavolikogu 25. veebruari 2016 määruse nr 7 „Harku valla jäätmehoolduseeskiri“ (edaspidi määrus) tehakse järgmised muudatused:

  (1) paragrahvi 25 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Taotluses märgitakse:
  1) andmed jäätmevaldaja ja kinnistu kohta;
  2) põhjused, miks jäätmevaldaja soovib korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist;
  3) tähtaeg, mille jooksul jäätmevaldaja soovib olla korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud;
  4) taotluses märgitud kinnistu elektri tarbimisteatis taotluse esitamise kuupäeva seisuga.“

  (2) paragrahvi 26 lõikes 1 asendatakse lõike number „4 „ lõike numbriga „3“.

  (3) paragrahvi 26 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Vallavalitsuse arendus- ja haldusosakond kontrollib taotluses esitatud põhjenduste õigust ja kinnistut kohapeal, et olla veendunud, et kinnistul ei elata või, et kinnistut ei kasutata. Arendus- ja haldusosakonna töötajal on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi.“

  (4) paragrahvi 27 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Eeskirja § 25 lõike 1 alusel liitumisest vabastatud jäätmevaldaja (edaspidi vabastatud jäätmevaldaja) esitab iga vabastamisele järgneva aasta 20. jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud (elamud) või kinnistut ei ole kasutatud (mitteelamud). Kirjalikule kinnitusele peab jäätmevaldaja lisama kinnistu elektri tarbimisteatise juhul kui kinnistu on liidetud elektrivõrguga. Kui vabastatud jäätmevaldaja 20. jaanuariks kinnitust ei esita või kinnitusele elektri tarbimisteatist ei lisa, loetakse ta 21. jaanuarist korraldatud jäätmeveoga liitunuks.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Anne-Ly Gross-Mitt
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json