ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 üle vaatamine. Tootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028 kinnitamine

Tootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 üle vaatamine. Tootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Tootsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2028
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2017, 18

Tootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 üle vaatamine. Tootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028 kinnitamine

Vastu võetud 19.01.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse kehtestamine


Kehtestada üle vaadatud ja täiendatud Tootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028 (lisa 1 arengukava, lisa 2 finantsanalüüs, lisa 3 ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrgu joonis).

§ 2.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Tootsi Vallavolikogu 21.05.2015 määrus nr. 5 „Tootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 kinnitamine“

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Mets
volikogu esimees

Lisa 1 Tootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava

Lisa 2 Finantsanalüüs

Lisa 3 Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrgu joonis