Teksti suurus:

Keila Linnavolikogu 29. märtsi 2016 määruse nr 10 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“ muutmine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2018, 1

Keila Linnavolikogu 29. märtsi 2016 määruse nr 10 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“ muutmine

Vastu võetud 30.01.2018 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalseadustiku üldosa seadus § 15 punkti 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõike 1 ja § 14 ja Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määruse nr 16 “Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” § 4 lõike 2 alusel.

§ 1. Keila Linnavolikogu 29. märtsi 2016 määruses nr 10 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“ tehakse järgmised muudatused:
1) määruse § 2 lõiget 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(8) Täisealise puudega isiku hooldaja – hooldatavale kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet tagav Keila linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt määratud teovõimeline isik, kellele ei ole määratud sügavat puuet.“;
2) määruse § 3 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Toetuse saaja ei pea olema Keila linna elanik:
1) kui ta on alaealise lapse eestkostja või lapse perekonnas hooldaja ja laps on Keila linna elanik;
2) kui ta on täisealise isiku hooldaja või eestkostja ja hooldatav või eestkostetav on Keila linna elanik;
3) kui ta taotleb matusetoetust.“;
3) määruse § 4 täiendatakse punktidega 14 ja 15 järgmises sõnastuses:
„14) asendushooldusteenus;
15) järelhooldusteenus;“;
4) määruse § 5 lõikes 4 asendatakse arv „13“ arvuga „15“;
5) määrust täiendatakse §-ga 171 järgmises sõnastuses:
㤠171 Matusetoetus
(1) Toetust makstakse Keila linna elaniku surma korral matuse korraldajale.
(2) Toetuse taotlemiseks esitatakse linnavalitsusele avaldus.
(3) Avalduse matusetoetuse saamiseks saab esitada kuue kuu jooksul pärast surma.
(4) Toetuse suuruse määramisel lähtutakse isiku surmakuupäeval kehtivast toetuse määrast.“;
6) Määrust täiendatakse §-ga 172 järgmises sõnastuses:
㤠172 Hoolduspere vanema toetus
(1) Toetust makstakse hoolduspere vanemale, kes on kantud hooldusperena STAR-i ja kellega Keila linn on sõlminud hoolduspere vanema lepingu.
(2) Toetuse saamiseks esitab hoolduspere vanem avalduse linnavalitsusele.
(3) Toetust makstakse vähemalt sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud määras.“.
§ 2. Määruse jõustumine ning rakendamine
Määrus jõustub üldises korras ning määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json