Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla heakorra eeskiri

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2018, 3

Lääne-Nigula valla heakorra eeskiri

Vastu võetud 25.01.2018 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punktide 4 ja 361 ja § 36 lõigete 2 ja 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Lääne-Nigula valla heakorra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on tagada valla puhtus, heakord ja meeldiv väljanägemine.

  (2) Heakorranõuded kehtivad avalikul teel ja avaliku tee kaitsevööndis koosmõjus ehitusseadustikus ja selle alamaktides tee ja tee kaitsevööndi kaitse kohta kehtivate nõuetega.

  (3) Kalmistule laieneb käesoleva eeskirjaga sätestatu niivõrd, kuivõrd kalmistute kasutamise eeskiri ei sätesta teisiti.

§ 2.   Mõistete kasutamine eeskirjas

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) avalik koht – avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.
  2) heakorratööd – on tolmu, liiva, prahi, lume ja jää koristamine, libedusetõrje, muru ja rohu niitmine ning mahalangenud puulehtede, okste vms koristamine;
  3) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maapinna piiritletud osa ehk maatükk) või hoonestusõigus; kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus ja katastriüksus;
  4) korterelamu – kolme või enama korteriga elamu, mis ei ole ridaelamu;
  5) omanik – füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on kinnistu või vallasasi; omanikuga on võrdsustatud isik, kes õiguslikul alusel asja valdab või kasutab või kes on omaniku poolt volitatud asja haldama. Tegutsevate korteriühistute kinnistutel tagab eeskirjast tulenevate heakorra nõuete täitmise ühistu. Ühistu puudumisel korraldab heakorratööd elamu haldaja või omanikud omavahelisel kokkuleppel;
  6) puhastusala –kinnistu või ehitisega piirnev ala, mis ulatub kinnistu või ehitise piirist kõnniteeni või kõnnitee puudumisel sõidutee välispiirini;
  7) tiheasustusala – valla üldplaneeringuga määratud ja hoonestatud tiheasustusalad või kompaktse asustusega alad.
  8) romusõiduk on sõiduk, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab asula esteetilist väljanägemist või rikub valla puhtust ja heakorda.

2. peatükk Heakorra nõuded avalikus kohas 

§ 3.   Heakorra nõuded avalikul üritusel ja avalikus kohas toimuval kauplemisel ning teenindamisel

  (1) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala ja selle ümbrus, millel üritus läbi viidi hiljemalt 24 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.

  (2) Kauplemisel tuleb hoida korras ja puhtana kauplemisest mõjutatud ümbrus 6 meetri raadiuses. Kaubanduse või teenindusega tegelev ettevõte peab tagama piisava arvu jäätmemahutite olemasolu nimetatud raadiuses ning nende perioodilise tühjendamise, et vältida jäätmete kuhjumist. Kaupade laadimise või kauplemise lõpetamisel avalikes kohtades tuleb kauplejal ümbrus kohe korrastada.

§ 4.   Avaliku koha heakorra täitmist tagavad keelud ja nõuded

  (1) Lääne-Nigula valla territooriumil on keelatud:
  1) prahi maha loopimine ja avalike kohtade risustamine ning reostamine ükskõik mil viisil;
  2) hoonete, rajatiste, jäätmemahutite, mängu- ja spordiväljakute inventari, piirdeaedade, liikluskorraldusvahendite, ühistranspordipeatuste ootekodade vms sodimine, määrimine või mistahes muul viisil kahjustamine sh omavolilise reklaamplakati kleepimine;
  3) murukamara, lillede, põõsaste, hekkide või puude vigastamine ja kahjustamine sh sõidukite parkimine osaliselt või täielikult haljasalal;
  4) kütte-, ehitus- või muu materjali hoidmine ja ladustamine väljaspool kinnistu piire avalikul maal. Erandkorras, kui kinnistu seda ei võimalda, on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine avalikule territooriumile tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse mõistliku aja jooksul ning sellega ei takistata liiklust ega ohustata inimesi või vara;
  5) telkimine ja ööbimine tiheasustusalal avalikus kohas välja arvatud vallavalitsuse või maaomaniku poolt selleks ette nähtud kohad;
  6) omavoliline teate, kuulutuse või reklaami ülespanek selleks mitte ettenähtud kohta;
  7) romusõiduki parkimine avalikul teel või muus avalikus kohas või kinnistu tänavaäärses õue osas;
  8) riide ja vaiba kloppimine korterelamu rõdul, aknal ja uksel, akna välisküljele mittesobivate esemete ja toiduainete asetamine ning pesu kuivatamine rõdu või lodža piirdest kõrgemal;
  9) koeraga viibimine (välja arvatud teenistuskoerad) selleks keelatud alal.

  (2) Avalikku kohta tohib pinke, tõkkepiirdeid, reklaamtahvleid, viitasid, vitriine ja teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada vallavalitsuse kirjalikul loal ning nende korrasoleku tagab omanik.

  (3) Vallavalitsusel või vallavalitsuse poolt määratud või volitatud isikul on õigus likvideerida või teisaldada vallamaale ilma nõusolekuta rajatud või paigutatud või istutatud:
  1) haljastus, puud ja põõsad;
  2) väikevormid;
  3) kunstiteosed ja kivid;
  4) kütte- ja ehitusmaterjal;
  5) muud esemed.

  (4) Enne eelmises lõikes nimetatud asjade likvideerimist või teisaldamist edastatakse teade kavandatava tegevuse kohta likvideeritava või teisaldatava asja eeldatava omaniku posti- või meiliaadressil või paigutatakse asjade juurde nähtavale kohale ning antakse omanikule tähtaeg asjade likvideerimiseks või teisaldamiseks.

  (5) Avalikus kohas lõkke tegemine on lubatud selleks spetsiaalselt välja ehitatud lõkkekohtades ning järgides siseministri kehtestatud küttekoldevälise tule tegemise eeskirju.

3. peatükk Isikute kohustused heakorra tagamisel 

§ 5.   Lääne-Nigula Vallavalitsuse kohustused

  (1) Lääne-Nigula Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) kohustus on:
  1) tagada vallale kuuluvate kohalike teede, tänavate, väljakute, kõnniteede ning nende ääres paiknevate ühistranspordi ootekohtade korrashoid. Valla poolt hooldatud ühissõiduki peatused peavad olema varustatud vajaliku hulga istepinkide ja jäätmemahutitega;
  2) tagada parkide, haljasalade, spordiplatside, lastemänguväljakute ja muude avalike kohtade korrashoid;
  3) tagada parki, haljasalale, mängu- ja spordiväljakule või muudesse avalikesse kohtadesse vajalikul hulgal jäätmemahutite paigaldamine ja nende regulaarne tühjendamine;
  4) tagada avalikel tänavatel ja teedel tänava - ja teesiltide olemasolu;
  5) tagada avaliku supelranna heakord;
  6) kontrollida heakorra eeskirjast kinnipidamist.

  (2) Osavalla haldusterritooriumil täidab heakorra eeskirjast tulenevaid vallavalitsuse kohustusi vastava osavalla valitsus kui osavallakogu ettepanekul pole vallavalitsus otsustanud teisiti.

§ 6.   Kinnistu omaniku kohustused

  (1) Kinnistu omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras tema omandis või kasutuses oleva kinnistu ja kinnistu piirdeaia, koristama prahi ja pügama hekid;
  2) korraldama nende põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad avalikul teel asuvat liiklusmärki, tänavavalgustust või takistavad jalakäija ja sõiduki liiklust. Avalikule teele (sh kõnniteele) ulatuvad oksad tuleb lõigata selliselt, et kõnnitee ja/või sõidutee ääre kohal oleks okste kõrgus vähemalt 2,5m kõnniteel ja 4,5m sõiduteel maapinnast;
  3) tegema tiheasutusalal heakorratöid kinnistuga külgneval puhastusalal;
  4) regulaarselt puhastama kinnistul paiknevate sadeveekaevude kaaned ja nende ümbruse, kraavid ning truubid kui nende rajatiste puhastamine ei ole kellegi teise ülesandeks;
  5) taotlema Taebla, Risti ja Palivere aleviku ning Linnamäe küla tiheasustusalal paikneval kinnistul kasvavate puude raieks (v.a. viljapuud- ja põõsad) kehtestatud korras vallavalitsuselt raieloa;
  6) niitma tiheasustusalal ja kompaktse hoonestusega alal asuval kinnistul regulaarselt muru ja heina. Muru ja hein tuleb niita sellise sagedusega, et muru ja heina kõrgus ei ületaks 20 cm. Tiheasutusalal asuvas metsas, metsatunnustega aladel ja looduslikel aladel, mis on suuremad kui 1 hektar ei ole nimetatud nõude täitmine nõutav ja tuleb lähtuda lõikes 7 sätestatud hajaasustusalale kehtestatud nõuetest;
  7) Hajaasustusalal asuvate ning hoonete või avaliku teega piirnevate kinnistute omanikud on kohustatud niitma ja koristama või purustama heina minimaalselt 1 kord aastas 1. septembriks, vältimaks kulu teket ja tagamaks sellega tuleohutuse.

  (2) Omanik on kohustatud tagama tema kinnistul asuva tuletõrje-veevõtukoha korrashoiu, tähistuse ja sellele juurdepääsu.

  (3) Kinnistu omanik peab vältima pori, sõnniku ja muu prahi sattumist sõidu- ja kõnniteele.

§ 7.   Ehitise omaniku kohustused

  (1) Ehitise omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid, st fassaadielemendid peavad olema terved, nõuetekohaselt värvitud, ilma sodimisjälgedeta ning vastavuses kinnitatud ehitusprojektile;
  2) tagama hoonete ja korterite numeratsioonile vastava numbrimärgi olemasolu ning tagama selle nähtavuse;
  3) tagama ehitise katuselt, räästast või muudest kohtadest varisemisohtlike ehitusdetailide, samuti lume ja jää jm varisemisohtlike objektide eemaldamise liiklejaile ohutul viisil ning vajadusel tähistama ohtliku ala;
  4) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgemise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise;

  (2) Omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva territooriumi heakorra ning vältima ehitise ohtlikkust, sulgema sissepääsud ehitisse (sh akna ja ukseavad) ja piirama territooriumi.

4. peatükk Vastutus ja määruse rakendamine 

§ 8.   Vastutus

  Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja teistes Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud viisil ja korras.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Kullamaa Vallavolikogu 21.12.2012 määrus nr 50 „Kullamaa valla heakorraeeskiri“.

  (2) Tunnistatakse kehtetuks Lääne-Nigula Vallavolikogu 26.02.2014 määrus nr 15 „Lääne-Nigula valla heakorra eeskiri“.

  (3) Tunnistatakse kehtetuks Martna Vallavolikogu 17.12.2002 määrus nr 9 „Martna valla avaliku korra ja heakorra eeskirja kinnitamine“.

  (4) Tunnistatakse kehtetuks Noarootsi Vallavolikogu 21.12.2015 määrus nr 46 „Noarootsi valla heakorra eeskiri“.

  (5) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Neeme Suur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json