Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla aleviku ja külavanema statuut

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2018, 4

Lääne-Nigula valla aleviku ja külavanema statuut

Vastu võetud 25.01.2018 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 58 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Elanik käesoleva statuudi mõistes on vähemalt 16- aastane isik, kellel on vastavas alevikus või külas (edaspidi „asulas“) elukoharegistri andmeil alaline elukoht või elamiseks kasutatav kinnisvara.

  (2) Aleviku või külavanem (edaspidi vanem) on elanike ning nende ühiste huvide esindaja, kohaliku kogukondliku identiteedi kandja. Vanem ei ole ametnik.

  (3) Mitme asula peale võib valida ühise vanema. Ühes asulas võib valida ainult ühe vanema.

§ 2.   Üldkoosolek

  (1) Esimese üldkoosoleku kutsub kokku vähemalt 3- liikmeline külaaktiiv või küla- või alevikuselts. Üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord peab olema avalikult vähemalt 2 nädalat ette teatatud. Koosolek korraldatakse õhtusel ajal või puhkepäeval. Teavitus avaldatakse valla veebilehel, aleviku või küla teadetetahvlitel. Võimalusel võib teate avaldada ka teiste kanalite vahendusel (aleviku või küla veebileht, sotsiaalmeedia, valla infoleht jne).

  (2) Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui koosoleku koht, aeg ja päevakord on lõikes 1 sätestatud viisil teatavaks tehtud ning koosolekul osaleb vähemalt 20% asula alates 16-aastastest elanikest kuid mitte vähem kui 10 elanikku.

  (3) Kui üldkoosolekul osaleb vähem kui 20% elanikest või vähem kui 10 elanikku, siis korraldatakse uus üldkoosolek ühe kuu jooksul, olenemata osalejate arvust. Korduskoosoleku kokku kutsumine toimub samadel alustel (lg 1).

  (4) Üldkoosolek võib lisaks vanemale valida vanemale nõuandva ja abistava organina küla- või alevikukogu. Küla või alevikukogu liikme(te)le võib üldkoosoleku otsusega laiendada § 4 ja § 5 sätestatud vanema õigusi ja kohustusi.

  (5) Üldkoosoleku protokoll ja koosolekul osalenud elanike nimekiri esitatakse teadmiseks vallavalitsusele.

§ 3.   Vanema valimised ja nõuded kandidaadile

  (1) Vanema valimine toimub asula elanike üldkoosolekul.

  (2) Vanem valitakse 4- aastaseks tähtajaks. Vanema võib tagasi valida.

  (3) Vanema kandidaadi kohta kehtivad järgmised nõuded:
  1) peab olema vähemalt 18 – aastane hääleõiguslik kodanik, kellel on kohalikus omavalitsuses elukoharegistri andmeil alaline elukoht või elamiseks kasutatav kinnisvara;
  2) ei tohi olla Lääne-Nigula Vallavalitsuse ametnik.

  (4) Vanema valimine toimub salajasel hääletamisel. Salajase hääletamise läbiviimiseks valivad elanikud vähemalt kolmeliikmelise valimiskomisjoni. Valituks osutub kandidaat, kes saab üle poole koosolekul osalejate häältest. Vajadusel korraldatakse kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel lisavoor.

  (5) Vallavalitsus avaldab valitud vanema ja küla- või alevikukogu liikme nime ja kontaktandmed valla veebilehel, sotsiaalmeedias ja valla infolehes.

  (6) Vanema mittevalimise korral teavitab üldkoosoleku algatanud aktiiv üldkoosoleku otsustest elanikke üldkoosoleku poolt kehtestatud viisil.

§ 4.   Vanema õigused

  Vanemal on õigus:
  1) esindada elanikke ja asulat vallavolikogus ja vallavalitsuses, riigiasutustes ja muudes institutsioonides;
  2) osaleda sõnaõigusega volikogu, osavallakogu ning kogukonnakogu istungil;
  3) kutsuda kokku elanike koosolekuid ja algatada lahendamiseks asulaelu küsimusi;
  4) nõuda elanike huve puudutavate küsimuste arutamist vallavolikogus, tema komisjonides, vallavalitsuses, osavallakogus, kogukonnakogus jt institutsioonides ja esitada asulat puudutavaid ettepanekuid;
  5) teha asula nimel ettepanekuid vallaeelarvest rahaliste vahendite eraldamiseks, lähtudes koosoleku otsustest;
  6) algatada ja juhtida asula arengukava koostamist;
  7) teha elanikele märkusi ja juhtida tähelepanu probleemidele, mis puudutavad heakorda, avalikku käitumist jne;
  8) arendada asula elanike ühistegevust, korraldada ühistalguid, koostööd ettevõtjatega ning algatada ja ellu viia ühiseid projekte;
  9) korraldada asula ajaloo talletamist ning kroonika pidamist;
  10) astuda ametikohalt tagasi.

§ 5.   Vanema kohustused

  (1) Vanem on kohustatud:
  1) korraldama vähemalt kord aastas asula elanike üldkoosoleku ja esitama koosolekul tööaruande ning teavitama elanikke regulaarselt oma tegevusest;
  2) edastama elanike soovid ja ettepanekud ning üldkoosoleku otsused Lääne-Nigula Vallavolikogule või Vallavalitsusele ning muudele institutsioonidele ja teavitama elanikke sobival viisil asula üldkoosoleku otsustest ning vallavolikogu, vallavalitsuse, kogukonnakogu ja osavallakogu vastustest või otsustest;
  3) teavitama Lääne-Nigula Vallavalitsust temale teatavaks saanud sotsiaalsetest probleemidest ja hädaolukordadest;
  4) täitma ülesandeid, mis on vanema kandidaadile üldkoosoleku otsusega pandud.

  (2) Üldkoosoleku otsusega võib vanemale anda volitused asula esindamiseks avalikel koosolekutel ja riiklikes institutsioonides sh kohtus.

§ 6.   Vanema erakorraline vabastamine

  (1) Vanem loetakse ametist lahkunuks, kui ta ei vasta enam käesoleva korra § 3 lg 4 nõuetele.

  (2) Vanem võidakse vabastada vähemalt 10% elanike nõudmisel korraldatud erakorralisel koosolekul salajase hääletamise tulemusena. Hääletamine toimub asula elanike üldkoosolekul, korraldamise ja teavitamise kohta kehtivad korra § 2 sätestatud nõuded.

§ 7.   Avalike ülesannete täitmise kulude kompenseerimine

  Vallavalitsuse poolt antud konkreetsete ülesannete täitmisega kaasnevad kulud kompenseerib vallavalitsus vanemale valla eelarvest sõlmides selleks vanemaga kokkuleppe.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Lääne-Nigula Vallavolikogu 25.03.2014 määrus nr 22 „Lääne-Nigula valla aleviku ja külavanema statuut“, Martna Vallavolikogu 22.12.2004 määrus nr 38 „Külavanema statuut ja ametimärk“, Noarootsi Vallavolikogu 15.09.2014 määrus nr 19 „Külavanema statuut“ ja Nõva Vallavolikogu 28.11.2014 määrus nr 12 „Külavanema statuut“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Seniste statuutide alusel valitud vanemate volitused kehtivad kuni volituste lõpuni, aga mitte kauem kui 4 aastat arvestades käesoleva määruse jõustumisest.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Neeme Suur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json