SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla matusetoetuste määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2018, 5

Lääne-Nigula valla matusetoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 25.01.2018 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega reguleeritakse matusetoetuse määramise ja maksmise kord Lääne-Nigula vallas.

§ 2.   Matusetoetus ja õigustatud isik

  (1) Matusetoetus on matuse korraldajale makstav ühekordne sotsiaaltoetus.

  (2) Toetust on õigus saada matuse korraldajal, kui lahkunu elukohana Eesti rahvastikuregistris oli Lääne-Nigula vald.

  (3) Matuse korraldaja käesoleva määruse mõttes on füüsiline või juriidiline isik, kes kannab lahkunu matuse korraldamise kulud.

  (4) Lääne-Nigula Vallavalitsusel on õigus kasutada matusetoetuse eelarvelisi vahendeid omasteta surnud isiku matuste kulude eest tasumiseks.

  (5) Toetust ei maksta isiku surnuks tunnistamise korral.

§ 3.   Matusetoetuse taotlemine

  (1) Matusetoetuse taotlemiseks esitab matuseid korraldav isik Lääne-Nigula Vallavalitsusele kirjaliku avalduse ja lahkunu surmatõendi. Avalduse vormi kehtestab vallavalitsus.

  (2) Toetust saab taotleda kuue kuu jooksul alates lahkunu surmapäevast.

  (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda vajadusel matuse korraldajalt täiendavaid dokumente, mis aitavad tõendada tema õigust saada toetust.

§ 4.   Matusetoetuse määramine

  (1) Matusetoetus määratakse, kui matusetoetuse avaldus on esitatud kuue kuu jooksul surmapäevast või surma registreerimisest arvates.

  (2) Otsuse matusetoetuse määramise või määramata jätmise kohta teeb sotsiaalvaldkonna ametnik hiljemalt matusetoetuse taotlemiseks vajalike andmete saamise päevale järgneva 5 tööpäeva jooksul.

  (3) Sotsiaalvaldkonna ametnikul on õigusteha ettepanek vallavalitsusele matusetoetuse suuremas määras maksmiseks, kui matusetoetuse taotleja on olnud eelmisel kalendrikuul riikliku toimetulekutoetuse saaja.

  (4) Andmed matusetoetuse määramise ja maksmise kohta kantakse sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse.

§ 5.   Matusetoetuse suurus

  Matusetoetuse suuruse kehtestab volikogu.

§ 6.   Matusetoetuse maksmine

  Matusetoetus kantakse matuseid korraldava isiku pangakontole või makstakse tema soovil välja sularahas kolme tööpäeva jooksul matusetoetuse määramise otsuse tegemisest arvates.

§ 7.   Matusetoetuse finantseerimine

  Matusetoetust finantseeritakse riigieelarvest Lääne-Nigula valla eelarve kaudu.

§ 8.   Vaidluste lahendamine

  Otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie valitsusele.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kullamaa Vallavolikogu 27.02.2009 määruse nr 12 „Kullamaa valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ § 11.

  (2) Tunnistada kehtetuks Lääne-Nigula Vallavolikogu 26.02.2014 määruse nr 10 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Lääne-Nigula vallas“ § 7.

  (3) Tunnistada kehtetuks Martna Vallavolikogu 14.12.2010 määruse nr 28 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ § 8.

  (4) Tunnistada kehtetuks Noarootsi Vallavolikogu 21.04.2014 määruse nr 10 „Noarootsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord“ § 19.

  (5) Tunnistada kehtetuks Nõva Vallavolikogu 04.02.2011 määruse nr 3 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Nõva vallas“ § 17.

  (6) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

  (7) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018. a.

Neeme Suur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json