Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2018, 10

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord

Vastu võetud 23.01.2018 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja punkti 37, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja § 156 lõigete 31-33alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib riigi eelarve toetusfondist ettenähtud raske või sügava puudega lastele toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamist.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Rahalisi vahendeid eraldatakse raske või sügava puudega lapsele, kelle elukoha aadress on Eesti rahvastikuregistri andmetel Kanepi vald.

  (2) Rahalisi vahendeid eraldatakse kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui raske või sügava puudega laps saab 18-aastaseks ning kelle hooldusvajadus on tuvastatud Sotsiaalkindlustusameti puude raskusastme määramise otsusega.

  (3) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta valla eelarvesse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

§ 3.   Rahaliste vahendite kasutamine

  (1) Riigieelarvest rahastatava raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahalisi vahendeid kasutatakse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.

  (2) Toetavad sotsiaalteenused on:
  1) lapsehoiuteenus;
  2) tugiisikuteenus;
  3) isikliku abistaja teenus;
  4) lapse ja tema pere nõustamisteenused (võlanõustamine, psühholoogiline nõustamine jne);
  5) lapse transporditeenus (sõiduks meditsiini- või haridusasutusse);
  6) lapse rehabilitatsiooni- ja teraapiateenused (massaaži teenus, füsioterapeudi teenus, psühholoogi teenus jne) eeldusel, et nimetatud teenuseid ei ole rehabilitatsiooniplaani alusel finantseeritud;
  7) lapsele abivahendi soetamine või rentimine;.
  8) lapsele eluruumi kohandamine, mis on vajalik lapse erivajaduse tõttu;
  9) erivajadustega lastele suunitletud laagri osaluskulud;
  10) muud teenused või toetused, mis soodustavad raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

§ 4.   Rahaliste vahendite taotlemine ja määramine

  (1) Toetuse vajaduse hindamine toimub iga lapse puhul eraldi arvestades konkreetse lapse ja tema pere vajadusi. Otsus teenusele suunamise tingimuste ja rahastamise kohta kinnitatakse iga lapse puhul eraldi Kanepi Vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Toetavate teenuste rahastamise suurus kinnitatakse Kanepi Vallavalitsuse korraldusega lähtudes riigieelarve toetusfondi rahalistest võimalustest.

  (3) Teenuse osutaja või abi- ja tugivahendi müüjaga sõlmitakse leping ja/või tasutakse teenuse või abi- ja tugivahendi eest teenuse osutajale või eseme müüjale/rentijale arve alusel.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kanepi Vallavolikogu 30.06.2017 määrus nr 9 „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord“, Valgjärve Vallavolikogu 25.04.2017 määrus nr 6 „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord“ ja Kõlleste Vallavolikogu 11.03.2016 määrus nr 4 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Kaido Kõiv
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json