ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuste määramisel

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuste määramisel - sisukord
Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2018, 19

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuste määramisel

Vastu võetud 25.01.2018 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus kehtestab toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad Viru-Nigula vallas.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm ning jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluaseme tegelikud kulud käesoleva määruse § 3 sätestatud piirmäärade ulatuses.

§ 2.   Eluruumi normpind

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis on 18 m2 eluruumide üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m2 perekonna kohta.

  (2) Kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem, võetakse normpinnana arvesse eluruumi üldpind.

  (3) Eluruumis üksi elavatele pensionäridele ning osalise või puuduva töövõimega isikutele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2. Kui eluruumi üldpind on väiksem normpinnast, võetakse aluseks tegelik pind.

§ 3.   Eluasemekulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumide alaliste kulude piirmäärad on järgmised:
  1) üür ‒ kuni 4 eurot m2 kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu (teenustööd, territooriumi korrashoid, remondifond, üldelekter jne) – kuni 3.50 eurot m2 kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 3.50 eurot m2 kohta kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus – kuni 25 eurot üksi elava või perekonna esimese liikme kohta ning 15 eurot iga järgmise pereliikme kohta kuus;
a) kuivkäimlate ja septikute tühjendamine kaks korda aastas – 60 eurot kord;
  5) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus:
a) kaugküttega, soojaveevarustusega eluruum – kuni 5 eurot m2 kohta kuus;
b) kaugkütteta (ahi-, gaasi-, väikekatla-, kütteagregaadi või elektriküttega) eluruum – kuni 5 eurot m2 kohta kuus;
  6) elektrienergia tarbimisega seotud kulu – kuni 40 eurot kuus üheliikmelise pere kohta ja 25 eurot kuus iga järgmise pereliikme kohta;
  7) majapidamisgaasi maksumus – kuni 20 eurot kuus ühe pereliikme kohta ning kuni 15 eurot kuus iga järgmise pereliikme kohta. 21 kg gaasiballooni kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud piirmäärale, vajadusel ka kuludokumendi esitamisel järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
  8) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind – kuni 1 euro m2 kohta kuus;
  9) hoonekindlustuse tasu – 1 euro m2 kohta kuus, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile;
  10) olmejäätmete veo tasu – kuni 9 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 5 eurot kuus iga järgmise pereliikme kohta;
  11) muud ühekordsed eluasemekulud, mille tegemise vajadus on vältimatu ja tuleneb õigusaktist või on tingitud ohust inimeste tervisele või elule – kuni ühe toimetulekupiiri ulatuses kalendriaasta jooksul.

  (2) Juhul, kui käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 5, 7, 8, 9 ja 10 nimetatud kulude tõendamiseks esitatakse kuludokument, millel kajastuvad kuludokumendi esitamisele järgnevate kuude kulud, siis võetakse nimetatud kulud kehtestatud piirmäärade ulatuses arvesse esmakordse kuludokumendi esitamisel ning järgnevatel kuudel kuni kuludokumendil oleva summa kompenseerimiseni või uue kuludokumendi esitamiseni.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine:
  1) Kunda Linnavolikogu 16. jaanuari 2017 määrus nr 1 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“;
  2) Aseri Vallavolikogu 27. aprilli 2015 määrus nr 11 “Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“;
  3) Viru-Nigula Vallavolikogu 25. juuni 2015 määrus nr 6 „ Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

  (3) Määrust rakendatakse alates 1. veebruarist 2018. a.

Riho Kutsar
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json