Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Tallinna kriisikomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2018, 20

Tallinna kriisikomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimäärus

Vastu võetud 31.01.2018 nr 10

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 6 lg-te 1, 4 ja 5 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja § 30 lg 1 p 1 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 501 lg-tega 1-5.

§ 1.   Komisjoni moodustamine

  Moodustada Tallinna kriisikomisjon (edaspidi komisjon), mis on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon. Komisjoni eesmärk on koordineerida kriisireguleerimisalaseid tegevusi linna haldusterritooriumil ning vajaduse korral abistada hädaolukorda lahendavaid asutusi ja eriolukorra juhti.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Komisjoni põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi linnavalitsus.

  (2) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast määrusest.

  (3) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab Tallinna Kommunaalamet.

§ 3.   Komisjoni ülesanded

  Komisjon:
  1) analüüsib hädaolukordadeks valmistumist ja hädaolukordade lahendamist, elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist ning hädaolukorras ja eriolukorras kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 6 sätestatud ülesannete täitmist;
  2) teeb tulenevalt käesoleva paragrahvi punktist 1 linna ametiasutustele ettepanekuid elutähtsate teenuste toimepidevuse ja elanikkonna turvalisuse tagamise kohta;
  3) kooskõlastab kriisireguleerimisalaseid dokumente;
  4) kinnitab komisjoni kriisiolukorras tegutsemise korra;
  5) koordineerib tegevusvaru moodustamist kriisiolukordadeks;
  6) tagab kriisikomisjoni ööpäevaringse valvetelefoni kaudu operatiivse tegutsemise elutähtsate teenuste katkestuste ja muude kriisiolukordade korral;
  7) koordineerib vajaduse korral isikute ulatuslikku evakueerimist ning evakueeritute majutamist ja toitlustamist;
  8) koordineerib kohaliku omavalitsuse kriisireguleerimisõppuse korraldamist;
  9) abistab vajaduse korral hädaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse korraldamisel ja hädaolukorra lahendamisel;
  10) abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisel ja teabevahetuse korraldamisel ning täidab muid eriolukorra juhi antud ülesandeid;
  11) esitab regionaalsele kriisikomisjonile kord aastas kokkuvõtte kriisikomisjoni tegevusest ning järgmise aasta tööplaani;
  12) täidab muid seadusest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 4.   Komisjoni töö korraldamine

  (1) Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjoni korraline koosolek toimub vähemalt üks kord aastas.

  (2) Komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees:
  1) kutsub kokku komisjoni korralisi koosolekuid;
  2) kutsub vajaduse korral kokku komisjoni erakorralisi koosolekuid.

  (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas esimees või aseesimees. Komisjoni otsused võetakse vastu kohalviibivate komisjoniliikmete poolthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl ning tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl.

  (4) Komisjoni esimehel ning tema äraolekul komisjoni aseesimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (5) Komisjoni koosolekud protokollitakse, otsused vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ja nendele kirjutavad alla komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees ning sekretär. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel. Koosoleku dokumente säilitab komisjoni sekretär.

  (6) Komisjoni otsused on komisjoni liikmetele, komisjoni üksuste liikmetele ja nende asendusliikmetele kohustuslikud.

§ 5.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjon on kuni 20-liikmeline.

  (2) Komisjoni esimees on linnapea.

  (3) Komisjoni aseesimees on kriisireguleerimise valdkonda kureeriv abilinnapea.

  (4) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (5) Komisjoni esimehe ja komisjoni aseesimehe äraolekul juhib komisjoni tööd vanim linnavalitsuse liige.

  (6) Komisjoni koosseisu kuuluvad linnavalitsuse liikmed, linnasekretär, linnavalitsuse nõunik, Tallinna Kommunaalameti juhataja, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja, linna avalike suhete direktor, Tallinna Kommunaalameti inseneriosakonna juhtivspetsialist ning Kaitseliidu Tallinna Maleva, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri, Päästeameti Põhja päästekeskuse ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu esindajad.

  (7) Komisjoni koosseisu kinnitab linnapea käskkirjaga.

§ 6.   Komisjoni sekretär

  Komisjoni sekretär:
  1) teatab komisjoni liikmetele komisjoni koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra ning võimaldab tutvuda arutusele tulevate materjalidega üldjuhul hiljemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist;
  2) protokollib komisjoni koosolekuid ning vormistab protokollid kolme tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist ning edastab need komisjoni liikmetele;
  3) selgitab vähemalt üks kord aastas välja komisjoni koosseisus toimunud muudatused ja vajadusel koostab ajakohastatud linnapea käskkirja eelnõu ning esitab selle kinnitamiseks;
  4) selgitab vähemalt üks kord aastas välja komisjoni üksuste koosseisudes toimunud muudatused ja vajadusel koostab ajakohastatud komisjonide üksuste koosseisude nimekirjad ning esitab need komisjonile kinnitamiseks;
  5) täidab muid komisjoni esimehe ja aseesimehe antavaid ülesandeid.

§ 7.   Komisjoni õigused

  (1) Komisjonil on õigus:
  1) moodustada oma otsusega ööpäevaringse valmisolekuga kriisireguleerimismeeskonna ja raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi, kriisireguleerimisalaste dokumentide koostamise ja läbivaatamise töögrupi ning muid komisjoni üksusi ja kinnitada nende koosseisud;
  2) saada linna ametiasutustelt tööks vajalikke dokumente, seisukohti ja muid andmeid;
  3) esitada linnavalitsusele ettepanekuid kriisireguleerimisalastes küsimustes;

  (2) Komisjoni otsused on linna õigusaktide vastuvõtmisel soovitusliku iseloomuga.

§ 8.   Komisjoni tegevuse lõpetamine

  Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 9.   Määruste kehtestuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 määrus nr 88 „Tallinna kriisikomisjoni moodustamine ja selle põhimäärus".

Taavi Aas
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json