Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Rakvere valla hankekord

Väljaandja:Rakvere Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2018, 33

Rakvere valla hankekord

Vastu võetud 31.01.2018 nr 2

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõigete 1 ja 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimise ala

  (1) Rakvere valla hankekord sätestab Rakvere Vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi hallatavate asutuste) korraldavate riigihangete hankemenetlusega seotud toimingute teostamist.

  (2) Riigihange (edaspidi hange) on käesoleva hankekorra kohaselt asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekavandite saamine, ehitustööde tellimine või kontsessioonilepingu sõlmimine.

  (3) Hanke maksumused on käesolevas korras esitatud hankelepingu maksumustena käibemaksuta.

  (4) Hankekorda rakendatakse koostoimes riigihangete seaduse (edaspidi RHS) ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

§ 2.   Hanke korraldamise üldpõhimõtted

  Hanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite säästlik ja otstarbekas kasutamine, hanke läbipaistvus, proportsionaalsus ja kontrollitavus, isikute võrdne kohtlemine, olemasoleva konkurentsi efektiivne ärakasutamine, konkurentsi kahjustava huvide konflikti vältimine ning hanke läbiviimine mõistliku aja jooksul.

2. peatükk HANGETE PLANEERIMINE JA HANKEMENETLUSED 

§ 3.   Hangete planeerimine

  (1) Hangete korraldamine toimub iga aastaselt kinnitatava hankeplaani alusel. Hankeplaani tuleb kanda planeeritavad riigihanked, mille hankelepingu eeldatav maksumus on võrdne või ületab lihthanke piirmäära.

  (2) Vallavalitsuse eelarve kulude eest vastutav ametnik või allasutuse juht esitavad kahe nädala jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist oma kava riigihangete korraldamiseks vallavalitsuse riigihangetega tegelevale ametnikule, kes koostab saadud informatsiooni põhjal eelarveaastal korraldatavate hangete kohta hankeplaani ning esitab selle vallavalitsusele kinnitamiseks.

  (3) Hankeplaani märgitakse:
  1) hankelepingu objekt (hankenimetus);
  2) hanke liik (asjad, teenused, ehitustööd);
  3) menetluse liik (avatud hankemenetlus, piiratud hankemenetlus, innovatsioonipartnerlus, võistlev dialoog, konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus, väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus, lihthankemenetlus, sotsiaal-ja eriteenused erimenetlus);
  4) hankelepingu eeldatav sõlmimise aeg ja täitmise tähtaeg;
  5) Vallavalitsus kinnitab hankeplaani hiljemalt ühe kuu jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist. Hankeplaani muudetakse eelarveaasta jooksul vastavalt vajadusele. Erakorralised hanked, mille vajadus tuleneb objektiivsetest asjaoludest ja mida ei olnud võimalik hankeplaani koostamisel ette näha viiakse läbi plaaniväliselt.

§ 4.   Hanke korraldamine maksumusega üle riigihanke piirmäära

  (1) Riigihanke piirmäär on:
  1) asjade või teenuste hankelepingu, ideekonkursi, eriteenuste hankelepingu ja eriteenuste kontsessioonilepingu korral 60 000 eurot;
  2) ehitustööde hankelepingu korral 150 000 eurot;
  3) sotsiaalteenuste hankelepingu, sotsiaalteenuste kontsessioonilepingu, teenuste kontsessioonilepingu ja ehitustööde kontsessioonilepingu korral 300 000 eurot.

  (2) Riigihangete menetluse korral järgitakse riigihangete seaduses ja käesolevas hankekorras ettenähtud sätteid.

§ 5.   Lihthanke korraldamine

  (1) Lihthangete piirmäär on:
  1) asjade või teenuste hankelepingu korral 30 000 eurot;
  2) ehitustööde hankelepingu ja teenuste kontsessioonilepingu korral 60 000 eurot.

  (2) Lihthanke menetluse korral järgitakse riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid, RHS § 125 ja käesolevat korda.

§ 6.   Alla lihthanke piirmäära jääva hanke korraldamine

  (1) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus on 5000 eurot (ilma käibemaksuta) kuni 30 000 euroni (ilma käibemaksuta) ning ehitustöö tellimisel, mille eeldatav maksumus on 10 000 eurot (ilma käibemaksuta) kuni 60 000 eurot (ilma käibemaksuta) tuleb konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine, tehes selleks ettepaneku pakkumuse esitamiseks vähemalt kolmele isikule.

  (2) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 5000 euro (ilma käibemaksuta) ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 10 000 euro (ilma käibemaksuta) võib teha ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele isikule.

  (3) Alla lihthanke piirmäära jääva hanke korraldamise otsustab, jooksva aasta eelarve kuludes ettenähtud vahendite piires, vallavalitsuse vastutav ametnik või valla hallatava asutuse juht.

  (4) Vastutav ametnik või hallatava asutuse juht vastutab hankemenetlusega seotud toimingute nõuetekohase teostamise eest, vastutav isik hanke läbiviimise eest on valla eelarves kulude kasutamise eest vastutav ametnik või allasutuse juht.

  (5) Vastutav isik:
  1) viib läbi hankemenetluse ja tagab selle dokumentatsiooni säilimise vastavalt teabehalduse juhendile;
  2) valib konkurentsi olemasolu korral võimalusel vähemalt kolm pakkujat ja teeb neile elektronposti teel ettepaneku pakkumuse esitamiseks;
  3) väiksema arvu pakkumuste võtmine on aktsepteeritav, kui turul ei ole ostumahtu ja/või hanke sisu arvestades rohkem huvitatud pakkujaid või kui ilmnevad asjaolud, mille korral on riigihangete seaduse kohaselt lubatud korralda riigihange välja kuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korras või muudel põhjustel.
  4) võib korraldada pakkujate paljususe ning eeldatava maksumuse välja selgitamiseks turu-uuringu;
  5) kontrollib vajadusel enne pakkumuse esitamise ettepaneku edastamist pakkuja maksuvõlgade puudumist Maksu- ja Tolliameti veebilehelt, majanduslikku ja tehnilist kvalifikatsiooni (registreering äriregistris või erialases registris ning nõutavate lubade olemasolu, kui tegevus seda eeldab);
  6) teeb peale pakkumiste laekumist kokkuvõtte, valib välja soodsaima pakkumise;
  7) informeerib pakkumuse esitanud pakkujaid hanke tulemustest.

  (6) Käesolevas paragrahvis sätestatud korda ei ole vaja järgida vajalike avariitööde teostamiseks ehitus või muu teenuse tellimisel ja kiireloomulisel põhjendatud vajadusel.

§ 7.   Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse korraldamine

  (1) Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse korda kohaldatakse teenuste suhtes, mille loend on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL XIV lisas.

  (2) Sotsiaalteenuste hankelepingu ja sotsiaalteenuste kontsessioonilepingu korral on riigihanke piirmäär 300 000 eurot ning eriteenuste hankelepingu ja eriteenuste kontsessioonilepingu korral on riigihanke piirmäär 60 000 eurot.

  (3) Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse korral tuleb järgida RHS § 126, § 127, § 144 ja käesolevas korras sätestatut.

  (4) Alla riigihanke piirmäära jäävate sotsiaal- ja eriteenuste tellimisel tuleb lähtuda riigihanke korraldamise üldpõhimõtetest ja käesoleva hankekorra § 6.

§ 8.   Ideekonkursi korraldamine

  (1) Ideekonkursi korraldamise otsustab vallavalitsus korraldusega, milles määrab ära:
  1) ideekonkursi läbiviimise eest vastutava struktuuriüksuse;
  2) ideekonkursile laekuvate tööde hindamisežürii;
  3) eesmärgi, kas konkurss korraldatakse, et sõlmida ideekonkursi võitjaga tema pakutud ideekavandi alusel teenuse hankeleping või leida hankijale sobiv ideelahendus, andes võitjale auhindu või makstes osalejatele osalemistasusid. Auhindade või osalemistasude suurused määratakse vallavalitsuse korralduses.

  (2) Ideekonkursi korraldamisel lähtutakse RHS § 128 ja § 129. Ideekonkursi kutse avaldatakse riigihangete registris, kui ideekonkursi eeldatav maksumus on võrdne riigihanke piirmääraga 60 000 eurot või ületab seda. Selleks edastab hindamisežürii liige ideekonkursi väljakuulutamiseks vajalikud andmed ja hiljem ka ideekonkursi võitja andmed riigihangetega tegelevale ametnikule, kes korraldab vajalikud toimingud riigihangete registris.

  (3) Ideekonkursi eeldatava maksumuse määramisel arvestatakse eeldatava maksumuse hulka konkursi tulemusena sõlmitava hankelepingu eeldatav maksumus, samuti konkursil antavad auhinnad või osalemistasud.

  (4) Kui ideekonkursil osalejatele kehtestatakse kutsealase kvalifikatsiooni nõuded, siis kontrollib osalejate kvalifikatsiooni vastavust enne hindamisežüriile edastamist riigihangetega tegelev ametnik.

  (5) Ideekonkursile laekunud töid hindab hindamisežürii, kes koostab oma tegevuse kohta protokolli, kandes sinna esitatud ideekavandite paremusjärjestuse, oma hinnangu ideekavandite kohta,žüriiliikmete märkused ja võimalikud täiendavat selgitamist vajavad asjaolud.

  (6) Ideekonkursi võitja(d) kuulutab vallavalitsus välja korraldusega.

3. peatükk HANKE KORRALDAMINE 

§ 9.   Hanke korraldamise otsustamine

  (1) Riigihanke hankemenetluse korraldamise otsustab vallavalitsus oma korraldusega, milles määratakse kindlaks:
  1) hanke nimetus ja iseloomustus;
  2) hankemenetluse liik;
  3) hanke eest vastutav isik;
  4) vajadusel hankekomisjoni liikmed;
  5) vajadusel isikud, kellele esitatakse hanke alusdokumendid;
  6) vajadusel hanke eeldatav maksumus.

  (2) Valla hallatava asutuse taotlusel võib vallavalitsus läbi viia ka nimetatud asutuse hankemenetluse.

§ 10.   Hanke eest vastutav isik

  (1) Hanke eest vastutav isik määratakse vallavalitsuse korraldusega. Vallavalitsus võib volitada ka teisi isikuid teostama hankemenetlusega seotud toiminguid.

  (2) Hanke eest vastutav isik võib vajadusel moodustada hanke korraldamisel ühe või mitme konkreetse otsuse tegemiseks või toimingu sooritamiseks hankekomisjoni. Nimetatud komisjon moodustatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (3) Hankekomisjon moodustatakse hanke pakkumuste võrdlemiseks ja hindamiseks ning eduka pakkumuse valimiseks. Komisjon võib vajadusel kaasata sõnaõiguslikke asjatundjaid, kes ei ole komisjoni liikmed ja pidada pakkujatega läbirääkimisi.

§ 11.   Hanke korraldamine

  (1) Hanke korraldamise eest vastutav isik on kohustatud täitma kõiki riigihangete seaduses nimetatud ülesandeid hanke korraldamisel ja ka pärast hanke korraldamist.

  (2) Elektroonilises riigihangete registris võib kõiki hankemenetluses läbiviimiseks vajalikke toiminguid teostada hangetega tegelev ametnik (jurist, vallasekretär) või muu volitatud isik. Sealhulgas esitab ta hanke alusdokumendid, langetab hanke vajalikud otsused ja teeb kõik hanke korraldamisel vajalikud toimingud, esitab hankelepingu sõlmimise teate ja lepingu lõpetamise andmed.

  (3) Hanke alusdokumentides muudatuse tegemisel peab hanke eest vastutav isik selle kooskõlastama hangetega tegeleva ametnikuga. Hangetega tegelev ametnik tagab muudatuste esitamise riigihangete registrile ning hankemenetluses osalejate teavitamise muudatusest. Hanke alusdokumendid peavad vastama riigihangete seaduses nõutud tingimustele ning sisaldama pakkujale kogu vajalikku teavet hankemenetluses osalemiseks.

  (4) Hanke võib korraldada riigihangete registris elektroonilise menetlusena ka juhul, kui seadus seda ei nõua. Kui alustatakse hanget registris ilma seadusest tuleneva kohustuseta, on kohustuslik järgida riigihangete seaduses sätestatud hanke menetluse korda.

  (5) Hankemenetluse dokumendid vormistatakse ja säilitatakse vastavalt vallavalitsuses või valla hallatava asutuses kinnitatud teabehalduse juhendile.

§ 12.   Vallavalitsuse otsused hankemenetluses

  Vallavalitsuse korraldusega otsustatakse:
  1) pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamine;
  2) pakkuja kvalifitseerimine või kvalifitseerimata jätmine;
  3) pakkumuse vastavaks tunnistamine või pakkumuse tagasilükkamine;
  4) põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamine;
  5) kõikide pakkumuste tagasilükkamine;
  6) kõikide pakkumuste sisulise mittevastavuse korral nende tagasi lükkamata jätmine ning läbirääkimiste alustamine pakkumuste üle;
  7) pakkumuse edukaks tunnistamine;
  8) hankelepingu sõlmimine;
  9) hankemenetluse lõpetamine;
  10) muud riigihangete seaduses sätestatud hankija otsused.

§ 13.   Hankelepingu sõlmimine ja muutmine

  (1) Hankelepingud sõlmitakse kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis. Hankeleping sõlmitakse, kui hanke maksumus (ilma käibemaksuta) ületab või võrdub 10 000 euroga.

  (2) Alla 10 000 euro (ilma käibemaksuta) summa suuruses asja ostmisel, teenuse tellimisel või ehitustöö teostamisel, kui hankelepingut ei sõlmita, on asja ostmise/teenuse osutamise tööde teostamise aluseks valla eelarve kulude kasutamise eest vastutava ametniku või allasutuse juhi poolt esitatud hinnapakkumine. Ostetud asja või teenuse ning ehitustööde eest tasumine toimub arve alusel.

  (3) Hankelepingu täitmise eest vastutav isik peab tagama, et hankelepingu muutmisel ei rikutaks riigihangete seaduses sätestatud korda ning ei võetaks lepingu raames täiendavaid rahalisi kohustusi, mis suurendaksid lepingu eeldatavat maksumust üle vastava hanke piirmäära.

§ 14.   Huvide konflikti ennetamine, tuvastamine ja kõrvaldamine riigihangetel

  (1) Huvide konflikt on olukord, kus hankija või tema nimel tegutseva isiku töötajal, ametnikul, juhatuse liikmel või muul pädeval esindajal, kes on kaasatud hanke ettevalmistamisse või korraldamisse või kes võib muul moel mõjutada selle hanke tulemust, on otseselt või kaudselt finantsalaseid, majanduslikke või muid isiklikke huvisid, mida võib käsitada tema erapooletust ja sõltumatust kahjustavana.

  (2) Hanke menetlemisest ei või võtta osa isik, kelle tegevuses esineb huvide konflikt või kelle puhul tekib kahtlus tema erapooletuses. Nimetatud isik on kohustatud informeerima oma vahetut juhti asjaoludest, mis võivad tema osalemisel hanke korraldamisel ja menetlemisel põhjustada huvide konflikti ning vajadusel vastav isik taandatakse.

  (3) Huvide konflikti tuvastamisel ja eeldusel, et isik ei ole end hankemenetlusest taandanud ega teavitanud oma vahetut juhti muul viisil oma huvide konflikti esinemisest, lähtutakse õigusaktidega ettenähtud nõuetest.

4. peatükk HANGETE TEABE AVALDAMINE 

§ 15.   Avaldatav teave

  (1) Riigihanke korraldamise kohta avaldatakse hanketeade riigihangete registris. Hanketeates määratakse pakkumuste esitamiseks mõistlik tähtaeg, lähtudes hankelepingu esemeks olevatest asjadest, teenustest või ehitustöödest. Riigihangete seaduses sätestatud juhtudel tuleb järgida pakkumuste esitamise minimaalset tähtaega.

  (2) Lihthanke korraldamisel avaldatakse riigihangete seaduses sätestatud nõuetele vastav lihthanke teade riigihangete registris. Lihthanke pakkumuste esitamise tähtaeg peab asjade ja teenuste hankelepingu puhul olema vähemalt 5 tööpäeva ning ehitustööde hankelepingu puhul vähemalt 15 tööpäeva.

  (3) Sotsiaal- ja eriteenuste tellimise korral, kui hankelepingu eeldatav maksumus on 40 000 eurot või ületab seda, avaldatakse riigihangete registris hanketeade või eelteade v.a RHS § 126 lõikes 6 sätestatud juhul.

  (4) Riigihanke ja lihthanke tulemuse kohta esitatakse riigihangete registris hankelepingu sõlmimise teade ja lepingu lõpetamise andmed seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

§ 16.   Teave eelarveaastal planeeritavate hangete kohta

  Hankeplaan avalikustatakse Rakvere valla veebilehel pärast vallavalitsuse poolt hankeplaani või selle muudatuse kinnitamist.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 17.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada Sõmeru Vallavalitsuse 02.04.2012 määrus nr. 3 „Riigihangete korraldamise kord“ kehtetuks.

  (2) Tunnistada Rakvere Vallavalitsuse 23.03.2017 määrus nr. 2 „Riigihangete korraldamise kord“ kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Maido Nõlvak
Vallavanem

Margit Mitt
Vallasekretäri asendaja

/otsingu_soovitused.json