ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi kulude piirmäärad

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi kulude piirmäärad - sisukord
Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2018, 46

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi kulude piirmäärad

Vastu võetud 24.01.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse eluruumi kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Toila vallas, mis tagavad isiku ja tema perekonnaliikmete inimväärse äraelamise.

§ 2.   Üldalused

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle käesoleva määrusega kehtestatud piirmäärade (edaspidi piirmäärad).

  (2) Eluasemega seotud alalised kulud võetakse toimetulekutoetuse määramisel arvesse eluruumi normpinna ulatuses. Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks on 18 m2 eluruumide üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m2 perekonna kohta, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elava inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem.

  (3) Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele ning osalise või puuduva töövõimega inimestele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2.

  (4) Kui perekonnaliikmete hulka kuuluval kuni 24-aastasel õpilasel või üliõpilasel on täiendavad eluasemekulud, lisatakse perekonna kohta arvestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normile 18 m2 pinda õppuri kohta.

  (5) Eluruumi kulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt esitatud arvete ja maksekviitungite alusel.

  (6) Kuludokumendi esitamisel, mis sisaldab eelnevate kuude kulusid, võetakse arvesse kuludokumendi esitamisele eelnenud kuu kulud kehtestatud piirmäärade ulatuses ja järgnevatel kuudel kuni kuludokumendis märgitud kulude hüvitamiseni.

  (7) Üksi elavale isikule või perekonnale, kellele on kuuel eelneval kuul määratud toimetulekutoetus, võib võtta arvesse muid ühekordseid eluasemekulusid kuni ühe toimetulekupiiri ulatuses kalendriaasta jooksul.

§ 3.   Piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse arvestamisel rakendatakse hindu, mis kehtivad sel ajavahemikul, mille eest toetust arvestatakse.

  (2) Kehtestada toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad alljärgnevas suuruses:
  1) eluaseme üür kuni 2 €/m2 kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 1.50 €/m2 kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 1,50 €/m2 kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumus:
  ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga majades ja eluruumides - kuni 10,70 eurot kuus inimese kohta, kuid mitte üle 4 m3 tarbitud vee kulude eest inimese kohta kuus (vastavalt kehtestatud tariifidele), kompenseerimisel võetakse arvesse abonenttasu /ülekulu ja vee jaotamisteenuse maksumus;
  reovee väljaveo teenuse maksumus - kuni 35 eurot inimese kohta aastas;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 10 € inimese kohta kuus;
  6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus:
  gaasi-ja elektriküttega majades ja eluruumides kuni 5 €/m2 kuus;
  ahiküttega majades ja eluruumides kuni 3 €/m2 kuus (brikett, puud, graanulid, jne). Aastas kompenseeritakse maksimaalselt 0,5 m3 küttepuid 1 m2 kohta maksekviitungi alusel;
  keskküttega majades ja eluruumides kuni 3 €/m2 kuus;
  7) elektrienergia tarbimisega seotud kulud kuni 20 € üheliikmelise pere kohta ning iga järgneva pereliikme kohta kuni 10 € kuus;
  8) majapidamisgaasi maksumus:
  statsionaarse gaasipliidi ja boileri kulud kuni 1,6 €/m3 inimese kohta kuus, iga järgnev pereliige kuni 8 eurot kuus (maksimaalselt 20 m3 ühe inimese kohta kuus);
  balloonigaasi kulud kuni 15 eurot ühe inimese kohta kuus, iga järgnev pereliige 6 eurot kuus (esitatud kuludokumendi alusel järgnevatel kuudel kuludokumendis näidatud ajast);
  9) maamaksukulu arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,10 eurot /m2 kohta aastas;
  10) hoonekindlustuse kulu kuni 0.20 €/m2 kohta kuus kindlustuspoliisi alusel;
  11) olmejäätmete veotasu kuni 6,40 eurot üksi elava isiku ja kuni 3,90 € iga järgneva perekonnaliikme kohta kuus.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Toila Vallavalitsuse 29.03.2016 määrus nr 1 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel“

  (2) Tunnistada kehtetuks Kohtla Vallavolikogu 20.05.2015 määrus nr 21 „Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Kohtla Nõmme-Vallavolikogu 26.05.2015 määrus nr 6 Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“.

  (4) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018.

  (5) Määrus jõustub üldises korras.

Roland Peets
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json