Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tammiku Hooldekodu põhimäärus

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2018, 57

Tammiku Hooldekodu põhimäärus

Vastu võetud 25.01.2018 nr 1

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Hooldekodu nimi

  Asutuse ametlik nimi on Tammiku Hooldekodu (edaspidi hooldekodu).

§ 2.   Asukoht

  Hooldekodu asukoht on Tammiku küla, Väike-Maarja vald. Hooldekodu postiaadress on Kasara, Tammiku küla, 46329, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa.

§ 3.   Haldusala ja õiguslik seisund

  (1) Hooldekodu on Väike-Maarja Vallavalitsuse hallatav hoolekandeasutus.

  (2) Hooldekodu on vallavalitsuse sotsiaalosakonna haldusalas.

  (3) Hooldekodus osutatakse üldhooldusteenust.

  (4) Hooldekodu juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest ja kehtivatest õigusaktidest.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Hooldekodul võib olla kasutusel oma pitsat ja sümboolika.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab hooldekodu juhataja.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 5.   Tegevuse eesmärk

  Hooldekodu on eakatele või puuetega inimestele (edaspidi klient) ajutiseks või alaliseks elamiseks loodud asutus, mille eesmärk on tagada seal viibivatele inimestele nende eale ja seisundile vastav eneseväärikust säilitav elustandard ning igapäevaeluga toimetulek ja hooldus.

§ 6.   Hooldekodu ülesanded

  (1) Eesmärgist tulenevalt täidab hooldekodu järgmisi ülesandeid:
  1) juhendab ja abistab kliente igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel;
  2) loob klientidele turvalised elamis- ja hooldamistingimused;
  3) kindlustab kliendid vajadusel esmatasandi arstiabiga;
  4) teeb koostööd füüsiliste ja juriidiliste isikutega eesmärgiga võimaldada klientide tegevusvõime säilitamiseks ja arendamiseks vajalikke teenuseid;
  5) nõustab ja informeerib klientide sotsiaalvõrgustikku kuuluvaid isikuid;
  6) korraldab klientidele huvi- ja ühistegevusi;
  7) korraldab klientidele abivahendite soetamist ja rentimist;
  8) abistab klienti ametasutuses dokumendi taotlemisel (politsei, pank, sotsiaalkindlustusamet jne);
  9) korraldab lähedase või seadusliku esindaja puudumisel kliendi matuse.

  (2) Lähtudes vajadusest võib hooldekodu osutada eneseväärikust säilitava elustandardi ja sotsiaalse turvalisuse tagamiseks ning toimetulekuvõime säilitamiseks muid toimetulekuks vajalikke sotsiaalteenuseid.

  (3) Hooldekodu osutab teenuseid eelkõige isikutele, kelle elukohana on rahvastikuregistris märgitud Väike-Maarja vald. Teiste omavalitsuste elanikke võetakse hooldekodusse vabade kohtade olemasolul.

3. peatükk Hooldekodusse vastuvõtmine ja hooldekodust lahkumine 

§ 7.   Hooldekodusse vastuvõtmine

  (1) Hooldekodusse suunatakse inimesed, kes ei ole oma ea, tervisliku seisundi või sotsiaalse olukorra tõttu suutelised iseseisvalt elama ja oma elu korraldama.

  (2) Hooldekodusse vastuvõtmine toimub isiku või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel. Hooldekodusse võib isiku vastu võtta ka tervishoiuasutuse või sotsiaaltöötaja taotlusel.

  (3) Hooldekodu teenuseid vajava isikuga või tema seadusliku esindajaga sõlmitakse tähtajaline või tähtajatu hooldusleping.

§ 8.   Hooldekodust lahkumine

  Hooldekodust lahkumine toimub kliendi või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel või kliendi surma korral.

4. peatükk Hooldekodu tegevuse korraldamine 

§ 9.   Hooldekodu juhataja

  (1) Hooldekodu tegevust juhib ja korraldab juhataja.

  (2) Vallavalitsus korraldab juhataja vaba ametikoha täitmiseks konkursi. Juhataja kinnitab ametisse ja temaga sõlmib töölepingu vallavanem.

  (3) Juhataja:
  1) juhib hooldekodu, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;
  2) sõlmib lepinguid hooldekodu ülesannete täitmiseks;
  3) kinnitab hooldekodu töötajate koosseisu ja palgamäärad;
  4) töötab välja ja kinnitab töötajate ametijuhendid;
  5) kinnitab hooldekodu töökorralduse reeglid ja muud hooldekodu sisesed eeskirjad;
  6) sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
  7) kehtestab hooldekodu poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnakirja;
  8) annab hooldekodu töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju;
  9) esitab vallavalitsusele hooldekodu eelarve projekti;
  10) vastutab hooldekodu valduses oleva vallavara heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest;
  11) vastutab eelarve vahendite sihipärase ja säästliku kasutamise eest;
  12) rakendab abinõusid hooldekodu töötingimuste ajakohastamiseks ning töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks;
  13) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  14) esitab vallavalitsusele ettepanekuid põhimääruse muutmise kohta;
  15) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (4) Juhataja äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud isik.

§ 10.   Hooldekodu hoolekogu

  (1) Hooldekodu hoolekogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab vallavalitsus kolmeks aastaks.

  (2) Hooldekodu hoolekogu põhimääruse kehtestab vallavalitsus.

5. peatükk Hooldekodu vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 11.   Hooldekodu vara

  Hooldekodu varad moodustavad Väike-Maarja valla poolt tema kasutusse antud varad.

§ 12.   Rahalised vahendid

  (1) Hooldekodul on oma eelarve Väike-Maarja valla eelarves.

  (2) Hooldekodu kohatasu suuruse kehtestab vallavalitsus.

  (3) Hooldekodu raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 13.   Aruandlus

  Hooldekodu esitab oma tegevuse kohta statistilisi jm aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 14.   Järelevalve

  Järelevalvet hooldekodu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 15.   Hooldekodu tegevuse ümberkujundamine või lõpetamine

  (1) Hooldekodu ümberkujundamise või lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Hooldekodu ümberkujundamise või lõpetamise korraldab vallavalitsus.

§ 16.   Hooldekodu põhimääruse kinnitamine, täiendamine või muutmine.

  Hooldekodu põhimääruse kinnitamise, täiendamise või muutmise otsustab vallavolikogu.

§ 17.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Rakke Vallavolikogu 29.05.2014 määrus nr 9 „Tammiku Avahooldekeskuse põhimäärus“.

§ 18.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json