Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla hankekord

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2018, 61

Väike-Maarja valla hankekord

Vastu võetud 25.01.2018 nr 3

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Hankekorras (edaspidi kord) sätestatakse kohustuslikud reeglid hanke korraldamisel Väike-Maarja Vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavas asutuses.

  (2) Riigihange on asja ostmine, teenuse tellimine, ideekavandi saamine, ehitustöö tellimine või kontsessioonilepingu sõlmimine hankija poolt.

  (3) Riigihanke alusdokumendid on hanketeade, kontsessiooniteade, ideekonkursi kutse, pakkumuse esitamise ettepanek ja kõik hankija koostatud või viidatud muud dokumendid, milles on määratud ühe konkreetse riigihanke üksikasjad, sealhulgas pakkujale ja taotlejale esitatud tingimused ja dokumentide esitamise nõuded, tehniline kirjeldus, hankelepingu tingimused ning pakkumuste hindamise kriteeriumid

  (4) Käesolevat korda rakendatakse koostoimes riigihangete seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

  (5) Kõik korras toodud summad on ilma käibemaksuta.

§ 2.   Hankeplaan

  (1) Hangete planeerimise eesmärgil kinnitab vallavalitsus ühe kuu jooksul peale vallaeelarve vastuvõtmist asjade ostmiseks ja teenuste tellimiseks maksumusega alates 30 000 eurot ning ehitustööde tellimiseks maksumusega alates 60 000 eurot jooksva aasta hankeplaani.

  (2) Hankeplaanis sätestatakse hanke ese, hankemenetluse liik, hankelepingu liik, hanke korraldamise eeldatav aeg, hankelepingu täitmise eeldatav aeg, hanke eest vastutav isik ja hankelepingu täitmise eest vastutav isik.

  (3) Hankeplaan avalikustatakse valla veebilehel.

§ 3.   Riigihanke korraldamise üldpõhimõtted

  Riigihanke korraldamisel on hankija kohustatud järgima järgmisi põhimõtteid:
  1) kasutama rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt, sõlmima hankelepingu parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte alusel ning viima riigihanke läbi mõistliku aja jooksul;
  2) tegutsema riigihanke korraldamisel läbipaistvalt, kontrollitavalt ja proportsionaalselt;
  3) kohtlema kõiki isikuid, kelle elu- või asukoht on Eestis, mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis, muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga ühinenud riigis, võrdselt ja mittediskrimineerivalt ning jälgima, et kõik isikutele seatavad piirangud ja kriteeriumid oleksid riigihanke eesmärgi suhtes proportsionaalsed, asjakohased ja põhjendatud;
  4) tagama olemasoleva konkurentsi efektiivse ärakasutamise riigihankel, kusjuures avalik-õigusliku juriidilise isiku või avalikke vahendeid kasutava eraõigusliku isiku osalemine riigihankes ei tohi moonutada konkurentsi tema poolt avalike vahendite kasutamise tõttu;
  5) vältima konkurentsi kahjustavat huvide konflikti.

2. peatükk Riigihanke komisjon 

§ 4.   Riigihanke komisjoni moodustamine

  (1) Riigihanke komisjon (edaspidi hankekomisjon) moodustatakse vajadusel hankemenetlusega seotud toimingute teostamiseks.

  (2) Komisjoni koosseis kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega või hallatava asutuse juhi käskkirjaga.

  (3) Konkreetse hankega seoses ei või komisjoni tööst osa võtta isik, kellel on huvide konflikt või kelle puhul tekib kahtlus tema erapooletuses. Komisjoni liige peab viivitamatult teatama sellise asjaolu ilmnemisest ja hoiduma konkreetse hankega seoses edaspidisest tegevusest komisjoni liikmena.

§ 5.   Komisjoni töö vorm

  (1) Komisjoni töö vorm on koosolek.

  (2) Komisjoni koosoleku kutsub kokku ja komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees või tema poolt määratud esimehe asendaja.

  (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni liikmetest.

§ 6.   Otsustamine komisjonis

  (1) Hankekomisjoni koosolekute poolt teostatavad hankemenetluse toimingud ning vastu võetud otsused protokollitakse vastavalt riigihangete seadusele ja käesolevale korrale. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud komisjoni liikmed.

  (2) Hankekomisjoni liikmel on õigus lisada protokollile oma kirjalik eriarvamus.

  (3) Arvestades konkreetse riigihanke spetsiifikat, on hankekomisjonil õigus kaasata oma töösse sõnaõigusega asjatundjaid või spetsialiste, kes ei ole komisjoni liikmed.

3. peatükk Riigihanke korraldamine, mille eeldatav maksumus on võrdne või üle riigihanke piirmäära 

§ 7.   Riigihanke piirmäär

  Riigihanke piirmäär riigihangete seaduse tähenduses on:
  1) asjade või teenuste hankelepingu, eriteenuste hankelepingu ning ideekonkursi korral 60 000 eurot;
  2) ehitustööde hankelepingu korral 150 000 eurot.

§ 8.   Riigihanke korraldamise otsustamine

  (1) Riigihanke korraldamise, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne või ületab riigihanke piirmäära, otsustab vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsuse korralduses riigihanke korraldamise otsustamisel määratakse kindlaks:
  1) riigihanke nimetus;
  2) hankemenetluse liik;
  3) hankekomisjoni koosseis;
  4) riigihanke eest vastutav isik;
  5) hankelepingu täitmise eest vastutav isik;
  6) riigihanke alusdokumendid;
  7) vajadusel muu informatsioon.

  (3) Vallavalitsus võib volitada teisi isikuid tegema hankemenetlusega seotud toiminguid.

§ 9.   Riigihanke eest vastutav isik

  Riigihanke eest vastutav isik on hankekomisjoni liige, kes:
  1) korraldab hanketeate ja hankedokumentide (sh hankelepingu projekti) koostamise;
  2) teostab riigihangete registris vajalikud toiminguid;
  3) annab selgitusi hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta hankemenetluses osalejatele ja huvitatud isikutele;
  4) tagab kõigi vajalike dokumentide õigeaegse esitamise ja pakkujatelt asjakohaste selgituste nõudmise ning riigihanke korraldamise vastavalt seadusele;
  5) määrab hankekomisjoni koosolekute toimumise aja, kutsub liikmed komisjoni koosolekule ja valmistab ette vajalikud materjalid;
  6) koostab hankemenetluses vajalikud haldusaktide eelnõud;
  7) korraldab hanke kohta teabe avalikustamise valla veebilehel. Avalikustamiseks loetakse valla veebilehel riigihangete registri veebilehele vastava lingi tegemist;
  8) täidab muid riigihangete seadusest ja käesolevast määrusest tulenevaid ülesandeid.

§ 10.   Pakkumuste avamine

  (1) Hankekomisjon avab pakkumused või hankemenetluses osalemise taotlused riigihanke alusdokumentides näidatud ajal.

  (2) Pakkumuste avamisel tehakse elektroonilises süsteemis avalikuks pakkujate nimed, registrikoodid ja maksumused. Taotlejate osas tehakse elektroonilises süsteemis avalikuks taotlejate nimed ja registrikoodid. Pakkumused on konfidentsiaalsed kuni pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse tegemiseni. Pakkumuste sisu ei avalikustata selles osas, mille pakkuja on pakkumuses ärisaladusena märkinud.

§ 11.   Hankekomisjoni ülesanded hankemenetluses

  (1) Hankekomisjon kontrollib pakkujate või taotlejate kvalifikatsiooni, pakkujate või taotlejate hankemenetlusest kõrvaldamise asjaolude puudumist ja pakkumuste vastavust riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele ning hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi. Vajadusel peab hankekomisjon pakkujatega või taotlejatega läbirääkimisi .

  (2) Põhjendamatult madala pakkumuse maksumuse korral otsustab hankekomisjon pakkujalt asjakohase kirjaliku selgituse nõudmise, kontrollib esitatud selgitust ja hindab esitatud tõendeid ning põhjendatud juhtudel teeb vallavalitsusele ettepaneku pakkumus tagasi lükata.

§ 12.   Vallavalitsuse ülesanded hankemenetluses

  Vallavalitsus otsustab hankekomisjoni ettepanekul:
  1) pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamise;
  2) pakkuja või taotleja kvalifitseerituks tunnistamise või kvalifitseerimata jätmise;
  3) pakkumuse vastavaks tunnistamise;
  4) pakkumuse tagasilükkamise;
  5) kõikide pakkumuste tagasilükkamise;
  6) hankemenetluse kehtetuks tunnistamise;
  7) pakkumuse edukaks tunnistamise ja hankelepingu sõlmimise;
  8) muude riigihangete seaduses sätestatud hankija otsuste tegemise.

§ 13.   Hankelepingu sõlmimine

  (1) Nõustumust hankelepingu sõlmimiseks ei või anda enne 14 päeva möödumist riigihangete seaduse § 104 lõikes 8 nimetatud eduka pakkuja kõrvaldamata jätmise ja kvalifitseerimise otsuse kohta teate esitamisest. Riigihangetes, mille eeldatav maksumus on väiksem kui rahvusvaheline piirmäär, kohaldatakse kümnepäevast ooteaega.

  (2) Hankelepingu peab sõlmima kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui selle maksumus on vähemalt 20 000 eurot. Hankija võib riigihanke alusdokumentides sätestada, et hankeleping sõlmitakse kirjalikus, elektroonilises või notariaalses vormis. Hankelepingu allkirjastab vallavanem või teda asendav isik.

4. peatükk Lihthankemenetluse korraldamine 

§ 14.   Lihthanke korraldamine asjade ostmisel ja teenuste tellimisel või ehitustööde tellimisel

  (1) Lihthanke korraldamise kohustuse maksumuse piirmäär on 30 000 eurot asjade ja teenuste hankelepingu ning 60 000 eurot ehitustööde hankelepingu ja teenuste kontsessioonilepingu korral.

  (2) Hanke eest vastutav isik koostab riigihanke alusdokumendid ja teeb muid toiminguid, mis on vajalikud lihthanke läbiviimiseks. Lihthanke korraldamise otsustab ja riigihanke alusdokumendid kinnitab vallavalitsus või hallatava asutuse juht.

  (3) Hanke eest vastutav isik korraldab hanketeate avaldamise riigihangete registris.

  (4) Hanketeates määratakse pakkumuste esitamiseks mõistlik tähtaeg, lähtudes hankelepingu esemeks olevatest asjadest, teenustest või ehitustöödest. Tähtaeg ei või asjade või teenuste hankelepingu puhul olla lühem kui 5 tööpäeva ja ehitustööde hankelepingu puhul lühem kui 15 päeva.

  (5) Hankekomisjon avab pakkumused, kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni ja kvalifitseeritud pakkujate esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides esitatud tingimustele, hindab vastuvõetud pakkumusi ja selgitab välja eduka pakkumuse ning koostab pakkujate kõrvaldamise, pakkujate kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise, pakkumuste vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise ning pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise protokolli. Vastava ettepaneku esitab hankekomisjon vallavalitsusele.

  (6) Hankekomisjon võib pidada pakkujatega läbirääkimisi, kui selline võimalus on sätestatud hanketeates.

  (7) Vallavalitsus otsustab pakkujate kõrvaldamise, pakkujate kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise, pakkumuste vastavaks tunnistamise või pakkumuste tagasilükkamise, hankemenetluse kehtetuks tunnistamise või pakkumuse edukaks tunnistamise.

  (8) Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis. Nõustumust hankelepingu sõlmimiseks ei või anda enne viie tööpäeva möödumist pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse või hankelepingu sõlmimise otsuse kohta teate esitamisest. Hankelepingule kirjutab alla vallavanem või teda asendav isik. Hallatava asutuse poolt korraldatava lihthanke puhul kirjutab lepingule alla hallatava asutuse juht.

  (9) Hanke eest vastutav isik teatab registrile lihthankemenetluse lõppemisest riigihangete seaduse § 83 sätestatud korras.

5. peatükk Alla lihthanke piirmäära jäävate hangete korraldamine 

§ 15.   Alla lihthanke piirmäära jäävate hangete korraldamine

  (1) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel alla 30 000 euro ning ehitustööde tellimisel alla 60 000 euro otsustab hanke läbiviimise viisi vallavanem, struktuuriüksuse juht või hallatava asutuse juht. Nimetatud hangete puhul järgitakse riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid.

  (2) Konkurentsi olemasolu korral tehakse ettepanek pakkumuse esitamiseks võimalusel vähemalt kahele isikule.

  (3) Olenevalt hankelepingu eseme keerukusest ja selle tehnilise kirjelduse mahust võib hanke korraldamiseks koostada vallavalitsuse korraldusega kinnitatavad hankedokumendid. Kui hankedokumente ei koostata, siis hanke eest vastutav isik koostab pakkumuse esitamise ettepaneku. Pakkumuse esitamise ettepanek koosneb vähemalt tehnilisest kirjeldusest ja pakkumuse maksumuse esitamise struktuurist.

  (4) Pakkumuse esitamise ettepanek peab sisaldama vähemalt järgmist:
  1) hangitava asja, teenuse või ehitustöö lühikirjeldus;
  2) vajadusel nõuded pakkuja kvalifikatsioonile;
  3) pakkumuse esitamise tähtaeg;
  4) lepingu eeldatav tähtaeg.

  (5) Pakkumuse esitamise ettepanekus määratakse pakkumuste esitamiseks mõistlik tähtaeg, lähtudes hankelepingu esemeks olevatest asjadest, teenustest või ehitustöödest.

  (6) Eduka pakkumuse valiku põhjendus fikseeritakse hanke eest vastutava isiku poolt vormistatud protokollis. Pakkumuse edukaks tunnistamise otsustab vallavalitsus korraldusega. Hallatava asutuse poolt korraldatud hanke osas otsustab pakkumuse edukaks tunnistamise hallatava asutuse juht.

  (7) Konkurentsi olemasolul teavitab hanke eest vastutav isik teisi pakkujaid kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hankemenetluse tulemustest hiljemalt 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (8) Hankega seotud dokumendid (pakkumuse esitamise ettepanek, pakkumused, pakkumuse edukaks tunnistamise haldusakt) tuleb registreerida ametiasutuse dokumendiregistris.

  (9) Eduka pakkumuse esitanud pakkujaga sõlmib kirjaliku lepingu vallavanem või hallatava asutuse juht. Alla 5000 euro maksvate asjade ostmise või teenuse tellimise korral või alla 10 000 euro maksva ehitustöö tellimise korral ei ole lepingu sõlmimine kohustuslik ja piisab arve kinnitamisest valdkonna eest vastutava isiku või hallatava asutuse juhi poolt.

  (10) Käesolevas paragrahvis sätestatud korda ei ole vaja järgida erakorralistel juhtudel:
  1) avariitööde teostamiseks teenuse tellimisel;
  2) kui ostetav asi või teenus on otseselt seotud füüsilisest isikust asja müüja või teenuse osutaja isikuga;
  3) kui müüja pakub asja või teenust turuhinnast selgelt odavama hinnaga.

  (11) Alla 5000 euro maksvate asjade ostmise või teenuse tellimise või alla 10 000 euro maksva ehitustöö tellimise (otseost) otsustab vallavanem, struktuuriüksuse juht, hallatava asutuse juht või teenistuja, kellele asjade või teenuste ostmine või ehitustööde tellimine on tööülesandeks. Ettepaneku pakkumuse esitamiseks võib teha ühele isikule. Pakkumuses esitatud asjade, teenuste või ehitustööde hind peab olema mõistlik ning põhjendatud. Otseost dokumenteeritakse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil (kassatšekk, arve, maksekorraldus vms).

  (12) Otseostule ei kohaldata käesoleva paragrahvi ülejäänud sätteid.

6. peatükk Sotsiaal- ja eriteenused 

§ 16.   Sotsiaal- ja eriteenuste tellimine

  (1) Sotsiaalteenuste hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatav maksumus on 5000 eurot kuni 299 999 eurot ja eriteenuste puhul 5000 eurot kuni 59 999 eurot, tuleb teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kahele isikule. Ettepaneku võib teha pakkumuse esitamiseks ühele isikule, kui teenuse osutamisel puudub piisav konkurents.

  (2) Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 5000 euro, võib teha ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele isikule. Lepingu sõlmimine ei ole kohustuslik ja piisab arve kinnitamisest valdkonna eest vastutava isiku või hallatava asutuse juhi poolt.

  (3) Ettepaneku tegemisel pakkumuse esitamiseks tuleb reeglina koostada soovitavate teenuste tehniline kirjeldus ning selgitada pakkumuste hindamise kriteeriumeid. Pakkumuse hindamise kriteeriumeid ei tule selgitada, kui ettepanek tehakse ühele isikule.

  (4) Sotsiaal- ja eriteenuste tellimine ja eduka pakkuja valik kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul.

  (5) Sotsiaal- ja eriteenuste tellimisel, mille maksumus on võrdne riigihanke piirmääraga või ületab seda, kohaldatakse riigihangete seaduse 3. peatüki 2. jaos sätestatud korda.

7. peatükk Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks 

§ 17.   Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

  (1) Riigihanke korraldamise eest vastutav struktuuriüksuse juht, riigihanke eest vastutav isik ja riigihanke komisjoni liige on kohustatud enne riigihanke korraldamise alustamist kinnitama, et tal ei esine riigihanke korraldamisega seoses huvide konflikti.

  (2) Riigihanke korraldamise eest vastutav struktuuriüksuse juht, riigihanke eest vastutav isik ja riigihanke komisjoni liige on kohustatud informeerima oma vahetut ülemust asjaoludest, mis võivad tema osalemisel riigihanke korraldamisel põhjustada huvide konflikti ning vajadusel taandatakse vastav isik riigihanke korraldamisest.

8. peatükk Rakendussätted 

§ 18.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Rakke Vallavolikogu 27.09.2012 määrus nr 8 „Hankekord“ ja Väike-Maarja Vallavolikogu 28.09.2017 määrus nr 10 „Väike-Maarja valla hankekord“.

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json