SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste maksmise kord

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2018, 66

Sotsiaaltoetuste maksmise kord

Vastu võetud 25.01.2018 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg 1 ja § 8 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 ja § 15 lg 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Sotsiaaltoetustena käsitletakse käesolevas korras järgmisi toetusi: sünnitoetus, lapsehoiuteenuse toetus, lasteaia kohatasu toetus, aabitsatoetus, toetused kooliõpilastele, juubelitoetus, matusetoetus ja erandkorras makstav toetus.

  (2) Sotsiaaltoetusi makstakse vallavalitsuse korralduse alusel (välja arvatud § 3 lg 4) vallaeelarvelistest vahenditest taotlemiseks kehtestatud blanketil.

§ 2.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust makstakse lapse vanemale või eestkostjale, kui lapse üks vanematest, üksikvanem või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel olnud Luunja valla elanik vähemalt kuus kuud enne lapse sündi ja lapse sünni registreerimisest kuni sünnitoetuse viimase osamakseni on mõlema vanema, üksikvanema või eestkostja elukoht pidevalt registreeritud Luunja valda.

  (2) Sünnitoetust makstakse lapse vanemale, üksikvanemale või eestkostjale kolmes osas alljärgnevates määrades:
  1) Toetuse I osa (makstakse pärast lapse sünni registreerimist)
- esimese ja teise lapse puhul 300 eurot,
- kolmanda ja iga järgmise lapse puhul 420 eurot.
  2) Toetuse II osa (makstakse lapse 1-aastaseks saamisel) 150 eurot.
  3) Toetuse III osa (makstakse lapse 2-aastaseks saamisel) 150 eurot.

  (3) Mitmike sünni korral rakendatakse igale lapsele toetuse maksimaalmäära.

  (4) Iga sünnitoetuse osa taotlemiseks esitatakse eraldi avaldus.

§ 3.   Lapsehoiuteenuse ja lasteaiakoha kasutamise toetus

  (1) Lapsehoiuteenuse toetust on õigus taotleda kui:
  1) laps ja üks vanematest, üksikvanem või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel Luunja valla elanik;
  2) lapse lähipiirkonna lasteaias puudub vaba lasteaiakoht;
  3) laps on pooleteise kuni seitsme aastane.

  (2) Lapsehoiuteenuse toetust makstakse, kui lapsehoiuteenuse maksumus ületab lähipiirkonna lasteaia kohamaksumuse.

  (3) Lapsehoiuteenuse toetuse taotlusele lisatakse:
  1) taotleja isikut tõendava dokumendi koopia (esmakordsel taotlemisel);
  2) lapsehoiuteenuse osutaja tegevusloa koopia ja teenuste hinnakiri.

  (4) Lapsehoiuteenuse toetus makstakse välja kolmepoolse (lapsevanem, teenuse pakkuja, vallavalitsus) lepingu alusel peale teenusepakkuja poolse arve esitamist.

  (5) Vallavalitsusel on õigus kolmepoolse lepingu sõlmimisest keelduda, kui teenuse maksumus ületab oluliselt piirkonna keskmist teenuse maksumust.

  (6) Lasteaiakoha kasutamise toetust makstakse Tartu linna munitsipaallasteaias lasteaiakohta kasutava lapse vanemale Tartu linna ja Luunja valla poolt kehtestatud kohamaksumuste vahe ulatuses igakuiselt lapsevanema ühekordse sellekohase taotluse alusel ja vallavalitsuse korralduse alusel.

  (7) Lasteaiakoha kasutamise toetust on õigus taotleda sama paragrahvi lõikes 1 toodud tingimustel.

§ 4.   Aabitsatoetus

  (1) Aabitsatoetust makstakse 170 eurot esmakordselt I klassi õppima asuva lapse vanemale, kui lapse ja mõlema vanema, üksikvanema või eestkostja elukoht avalduse esitamise ajaks on olnud elanike registri andmetel eelnevad kolm kuud Luunja vald.

  (2) Aabitsatoetuse saamiseks esitab § 4 lg 1 tingimustele vastava lapse vanem või eestkostja hiljemalt jooksva õppeaasta 31. detsembriks avalduse vallavalitsusele.

§ 5.   Toetused Luunja valla elanike registris olevatele kooliõpilastele

  (1) Koolilõuna toetusena põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilastele kompenseeritakse riigieelarvest makstava ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe.

  (2) Koolilõuna toetusena kutsekooliõpilastele (põhikooli baasil) makstakse avalduse esitamisel 50 eurot kvartalis õppetöö perioodil. Avaldusele lisatakse õppeasutuse väljastatud õiend õpilase puudumiste kohta. Õpilasel ei tohi olla üle 10 tunni põhjuseta puudumise kvartalis.

  (3) Luunja Keskkooli ja Kavastu Algkool-Lasteaia õpilastele kompenseeritakse hommikusöögi maksumus.

  (4) Gümnaasiumiastme õpilastele, kes õpivad väljaspool Luunja valda, kompenseeritakse töövihikute maksumus.

  (5) Ühistranspordi kasutamise maksumus kompenseeritakse vähekindlustatud peredest pärit või muukeelse põhikooli-, gümnaasiumiastme ja põhikooli baasil kutsekooli õpilastele, kes kasutavad kooli sõiduks ühistransporti, sh Tartu linnaliine.
  1) Kompensatsiooni saamiseks tuleb esitada põhjendatud avaldus vallavolikogu sotsiaalkomisjonile, millele on lisatud sõidukulu dokumendid. Kompensatsiooni on õigus taotleda samal õppeaastal kasutatud sõidupiletite maksumuse hüvitamiseks.

  (6) Maakonna liine kasutavatele Luunja valla koolide õpilastele väljastatakse esmane sõidukaart, mille saamiseks esitab lapsevanem või eestkostja vallavalitsusele septembrikuu jooksul avalduse. Avalduses märgitakse lapse ja kooli nimi ning sõidumarsruut.

§ 6.   Juubelitoetus

  (1) Toetust makstakse inimestele, kelle elukoht on elanike registri andmetel viimased kuus kuud registreeritud Luunja valda ning kelle tegelik elukoht on Luunja vallas, alljärgnevalt:
  1) 70. aasta juubeliks 40 eurot,
  2) 75. aasta juubeliks 45 eurot,
  3) 80. aasta juubeliks 50 eurot,
  4) 85. aasta juubeliks 55 eurot,
  5) 90. aasta juubeliks 60 eurot,
  6) 95. aasta juubeliks 65 eurot,
  7) 100. aasta juubeliks 130 eurot.

  (2) Juubelitoetust makstakse isikule üldjuhul sünnipäeval või erandkorras kuni kolme tööpäeva jooksul enne või peale sünnipäeva.

  (3) Juubelitoetus kantakse isiku poolt esitatud arveldusarvele või makstakse talle välja sularahas valla raamatupidaja poolt.

§ 7.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetust makstakse surmakande koostamise hetkel rahvastikuregistri andmetel Luunja valla elanike registris olnud isiku surma korral 450 eurot.

  (2) Matusetoetus makstakse välja matuse korraldajale avalduse (lisa 1) ja surmatõendi esitamise alusel.

§ 8.   Erandkorras makstav toetus

  (1) Erandkorras võib erakorraliste asjaolude ilmnemisel sotsiaaltoetust taotleda inimene, kelle elukoht on registreeritud Luunja vallas ja kes tegelikult elab Luunja valla territooriumil. Erandkorras makstava toetuse saamiseks esitab taotleja vastavasisulise põhjendatud kirjaliku avalduse koos sissetulekut ja eluasemekulusid tõestavate dokumentidega vallavolikogu sotsiaalkomisjonile. Avalduse võib esitada isik ise, tema eestkostja või valla ametnik isiku kirjalikul nõusolekul.

  (2) Erandkorras võib mõjuvate põhjuste ilmnemisel sotsiaaltoetust taotleda inimene, kes ei vasta käesolevas määruses sätestatud toetustingimustele, esitades vastavasisulise põhjendatud kirjaliku avalduse vallavolikogu sotsiaalkomisjonile.

  (3) Vallavolikogu sotsiaalkomisjonil ja vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid asjakohaseid andmeid või dokumente, millest taotlejat informeeritakse taotluse vastuvõtmisel või viie tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist. Taotlus jäetakse rahuldamata, kui täiendavalt nõutud andmeid või dokumente ei esitata taotluse esitaja poolt kümne tööpäeva jooksul.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Luunja vallavolikogu 22.12.2015. a määrus nr 60 „Sotsiaaltoetuste maksmise kord Luunja vallas“

  (2) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2018.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Radž Sauk
Volikogu esimees

Lisa Avaldus matusetoetuse maksmiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json