HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Aseri valla kooli pedagoogide töötasustamise alused

Väljaandja:Aseri Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2018, 146

Aseri valla kooli pedagoogide töötasustamise alused

Vastu võetud 28.02.2014 nr 3
RT IV, 14.03.2014, 14
jõustumine 17.03.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2014.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.03.2015RT IV, 01.04.2015, 1004.04.2015, rakendatakse alates 01.04.2015
29.06.2017RT IV, 25.07.2017, 128.07.2017, rakendatakse alates 01.09.2017
17.08.2017RT IV, 29.08.2017, 1001.09.2017
25.01.2018RT IV, 07.02.2018, 1710.02.2018

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 alusel lähtudes Eesti Vabariigi haridusseaduse §7 lg 2 p 3 ja 9.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Aseri valla munitsipaalkooli direktori ja õppealajuhataja töötasu vahemikud ning õpetajate töötasu määramise põhimõtted.

  (2) Kooli direktoriga (edaspidi direktor) lepib töötasu kokku vallavanem lähtudes kehtestatud töötasu vahemikust. Vallavanem võib direktorile määrata täiendavate tööülesannete ja nõutavast tulemuslikuma töö eest lisatasu, preemiat, mis ei või olla suurem kui 20% kalendriaastal direktorile määratud põhipalga kogusumma.

  (3) Direktor lepib töötasu kokku õppealajuhataja ja õpetajatega arvestades koolile tööjõukuludeks eraldatud vahendite suurusega.

  (4) Direktor võib maksta tööjõukuludeks ettenähtud summa piires preemiaid, määrata töölepinguga ettenähtud lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise, asendamise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest ning maksta teisi seadusest tulenevaid tasusid.

  (5) Direktor kehtestab kooli palgakorralduse põhimõtted lähtudes käesolevast määrusest ja esitab need enne kehtestamist arvamuse andmiseks õpetajatele, hoolekogule, volikogule ja vallavalitsusele kooskõlastamiseks.

§ 2.   Töötasu vahemik, töötasu alammäär ja klassijuhataja tasu

  (1) Direktori töötasu vahemik on sõltuv õpilaste arvust koolis:
  1) 70–100 õpilast – 1,1–1,3 õpetaja töötasu alammäärast
  2) 100–150 õpilast – 1,2–1,5 õpetaja töötasu alammäärast

  (2) Õppealajuhataja töötasu on kuni 20% madalam direktori töötasust.

  (3) Õpetaja töötasu alammäära kehtestab Vabariigi Valitsus.
Direktoril on õigus õpetaja individuaalse töötasu määramisel leppida kokku töötasu alammäärast kõrgem töötasu lähtudes õpetaja haridustasemest, töökoormusest, lisa-ülesannetest.

  (31) Valla eelarvelistest vahenditest töötasu saavate pedagoogide ja tugispetsialistide töötasu määramisel arvestatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud õpetaja töötasu alammäära koefitsienti 0,7–1,0.
[RT IV, 01.04.2015, 10 - jõust. 04.04.2015, rakendatakse alates 01.04.2015]

  (32) Lasteaiarühmade õpetajate palga alammäär kehtestatakse vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud õpetaja töötasu alammäärast alljärgnevalt:

1õpetaja abi 0,45–0,7
2Kehtetu
3pedagoog0,8–1,0
4vanempedagoog0,8–1,0
5pedagoog-metoodik0,8–1,2
6Kehtetu

[RT IV, 07.02.2018, 17 - jõust. 10.02.2018]

  (4) Töötasude maksmine toimub koolile aastaeelarves töötasudeks ettenähtud summa piires.

  (5) Klassijuhatamise eest võib direktor määrata õpetajale lisatasu kuni 10% õpetaja töötasu alammäärast.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2014.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json