Kultuur ja sportKultuuriasutused

Teksti suurus:

Kadrina Kultuurikoja põhimäärus

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2019, 6

Kadrina Kultuurikoja põhimäärus

Vastu võetud 30.01.2019 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, § 35 lg 1 ja 2, Kadrina Vallavolikogu 2019. aasta 30. jaanuari otsuse nr 86 „Kadrina Kultuurikoja asutamine“ alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Põhimääruse reguleerimisala

  Käesoleva põhimäärusega sätestatakse Kadrina Kultuurikoja (edaspidi kultuuriasutus) üldised alused, tegevuse eesmärk ja ülesanded, juhtimise alused, järelevalve ja finantseerimise alused ning ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamise alused.

§ 2.   Kultuuriasutuse tegutsemise üldised alused

  (1) Kultuuriasutuse nimi on Kadrina Kultuurikoda.

  (2) Kultuuriasutus on Kadrina Vallavalitsuse hallatav asutus.

  (3) Kultuuriasutus võib oma põhitegevusega seotud ülesannete täitmiseks osutada tasulisi teenuseid. Kultuuriasutusel on õigus võtta tasu sündmuste korraldamise ja sündmuste teenindamise eest; kultuuriasutuse ruumide ja tehnika kasutusse andmise ning vastava teenuse osutamise eest.

  (4) Kultuuriasutuse poolt osutatavate teenuste hinnad kehtestab Kadrina vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kultuuriasutuse direktori ettepanekul.

  (5) Kultuuriasutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Kadrina Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ning Kadrina vallavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Kultuuriasutuse tegevuspiirkond ja aadress

  (1) Kultuuriasutuse tegevuspiirkond on Kadrina valla haldusterritoorium.

  (2) Kultuuriasutuse postiaadress on Viru 14, Kadrina alevik, 45201 Kadrina vald.

§ 4.   Sümboolika

  (1) Kultuuriasutusel võib kasutusel olla oma sümboolika.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kultuuriasutuse direktor käskkirjaga, kooskõlastades selle vallavalitsusega.

2. peatükk TEGEVUS JA ÜLESANDED 

§ 5.   Tegevuse eesmärk

  (1) Kultuuriasutuse tegevuse eesmärk on kultuuri ja noorsootöö arendamine luues kaasaegsed võimalused kodanike eneseteostuseks, seltsitegevuseks ja kultuuritarbimiseks.

  (2) Kultuuriautuse põhitegevuseks on koostöö koordineerimine vallas tegutsevate kultuuri- ja noorteorganisatsioonidega, haridusasutuste ning kodanikeühendustega; sündmuste korraldamine, professionaalse kultuuri vahendamine ning võimaluste loomine kultuuri- ja huvitegevuse harrastamiseks.

§ 6.   Kultuuriasutuse ülesanded

  (1) Kultuuriasutuse ülesanded on:
  1) kultuuritraditsioonide järjepidevuse tagamine ja kohaliku rahvakultuuri arendamine;
  2) koostöös teiste asutuste ja organisatsioonidega vallas kultuurisündmuste korraldamine;
  3) tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
  4) huvi- ja seltsitegevuse korraldamine ja toetamine.
  5) vabahariduslike koolituste, kursuste ning õpiringide tegevuste koordineerimine.
  6) koostöö tegemine maakondlike ja üleriigiliste kultuuri- ja noorsootööorganisatsioonidega;
  7) sündmuste ja tegevuste kohta informatsiooni kogumine ja avalikkuse teavitamine vallas toimuvatest valdkondlikest sündmustest ja tegevustest.
  8) professionaalse kultuuri sh filmi-, muusika-, etendus- ja kujutava kunsti vahendamine;
  9) valla tutvustamine ja maine kujundamine läbi kultuurisündmuste;
  10) oma põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamine;
  11) valla omandis või kasutuses olevate kultuuriobjektide ja -rajatiste valitsemine ning kasutamise korraldamine.

  (2) Noorsootöö valdkonnas korraldab kultuuriasutus avatud noortekeskuse tegevust, mille eesmärk on erinevate huvidega noortele (vanuses 7-26) tingimuste loomine arendavaks tegevuseks väljaspool perekonda, üld- või tasemeõpet ja tööaega, et toetada nende sotsialiseerimist ning soodustada kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeiks. Eesmärgi täitmiseks kultuuriasutus:
  1) loob Kadrina valla noortele võimalusi mitteformaalseks õppimiseks ning kogemuste omandamiseks erinevate arendavate tegevuste kaudu, seades esikohale noorte omaalgatuse toetamise ja koostööoskuse arendamise.
  2) koordineerib ning loob tingimused noorte huvigruppide, noorte klubide ja seltside tekkimiseks ja tegevuseks;
  3) vahendab noortele suunatud informatsiooni ja aitab osaleda neile suunatud erinevates programmides.
  4) võimaldab noortel kasutada huvikeskuse ruume koosviibimisteks ja õppimiseks;
  5) loob vaba aja veetmise võimalusi erinevate noorteprojektide ja -programmide teostamise kaudu;
  6) soodustab töökasvatuse kaudu noorte konkurentsivõimelisemaks muutumist tööturul;
  7) edendab valla noortevolikogu tegevust.

3. peatükk KULTUURIASUTUSE PERSONAL JA JUHTIMINE 

§ 7.   Personal

  Kultuuriasutuse struktuuri ning töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul.

§ 8.   Direktor

  (1) Kultuuriasutuse tööd juhib direktor.

  (2) Kultuuriasutuse direktori vaba ametikoht täidetakse konkursi korras.
Konkursi tingimused ja konkursikomisjoni kinnitab vallavalitsus.

  (3) Direktoriga sõlmib, muudab, peatab ja ütleb üles töölepingu vallavanem või tema volitatud isik.

  (4) Direktori äraolekul asendab teda direktori käskkirjaga määratud isik.

  (5) Kultuuriasutuse tegevuse korraldamiseks annab direktor käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

  (6) Direktor täidab volikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest tulenevaid juhtimis- ja haldamisalaseid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest, sealhulgas:
  1) juhib kultuuriasutuse igapäevast tegevust;
  2) esindab kultuuriasutust ja tegutseb kultuuriasutuse nimel, teeb kultuuriasutuse eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega;
  3) kinnitab kultuuriasutuse töökorralduse ja asjaajamise reeglid ning teised asutuse sisemist tegevust reguleerivad dokumendid;
  4) koostab ja esitab vallavalitsusele kultuuriasutuse eelarve projekti ja vastutab selle täitmise eest;
  5) sõlmib, muudab ja ütleb üles kultuuriasutuse töötajatega töölepingud,
  6) osaleb kultuuri-ja noorsootöö valdkonna arengukava koostamisel;
  7) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks kultuuriasutuse tasuliste teenuste hinnakirja eelnõu;
  8) koostab piletimüügi ja -arvestuse korra;
  9) käsutab kooskõlas volikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega kultuuriasutuse valitsemisel olevat vallavara.
  10) teeb koostööd volikogu kultuurikomisjoniga.

4. peatükk VARA JA VAHENDID, FINANTSEERIMINE 

§ 9.   Vara ja vahendid

  (1) Kultuuriasutuse vara on kultuuriasutuse valdusse antud Kadrina vallale kuuluvad või teistelt isikutelt kultuuriasutusele sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud vallas- ja kinnisasjad või rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste kogum ning kultuuriasutusele eraldatud raha.

  (2) Kultuuriasutuse vara koosseisu kuuluvad järgmised hooned ja rajatised:
  1) Kadrina Rahvamaja asukohaga Viru 14 Kadrina alevik;
  2) Kadrina Huvikeskus asukohaga Rakvere tee 4, Kadrina alevik;
  3) Läsna Rahvamaja asukohaga Läsna küla,
  4) Kadrina Laululava asukohaga Kadrina alevik.

  (3) Kultuuriasutus valdab, kasutab ja käsutab tema valitsemisel olevat vara käesoleva põhimäärusega seatud eesmärkide täitmiseks vastavalt riigi ja Kadrina vallavara valitsemist, kasutamist ja käsutamist reguleerivatele õigusaktidele.

§ 10.   Rahalised vahendid ja finantstegevuse korraldamine

  (1) Kultuuriasutuse eelarve kinnitab volikogu.

  (2) Kultuuriasutuse eelarve tulud moodustuvad:
  1) eraldistest Kadrina valla eelarvest;
  2) eraldistest riigieelarvest;
  3) eraldatud projektitoetustest;
  4) eraldistest, annetustest ja sponsorlusest juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;
  5) tasuliste teenuste osutamise ja sündmuste pileti tuludest;
  6) muudest riigi õigusaktidega lubatud vahenditest.

  (3) Kultuuriasutus esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve aruandeid riigi ja Kadrina valla õigusaktides kehtestatud korras ja tähtaegadel.

  (4) Kultuuriasutuse finantsmajanduslikku tegevust kontrollib vallavalitsus ja volikogu revisjonikomisjon.

5. peatükk TEGEVUSE ÜMBERKORRALDAMINE VÕI LÕPETAMINE 

§ 11.   Ümberkorraldamine või lõpetamine

  (1) Kultuuriasutuse tegevuse ümberkorraldamise või lõpetamise otsustab volikogu.

  (2) Kultuuriasutuse tegevuse ümberkorraldamist või lõpetamist korraldab vallavalitsus seaduses sätestatud korras.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12. 

  (1) Tunnistatakse kehtetuks järgmised õigusaktid:
  1) Kadrina Vallavolikogu 26.09.2012 määrus nr 53 „Kadrina Huvikeskuse põhimäärus“;
  2) Kadrina Vallavolikogu 29.04.1998 otsus „Kadrina Rahvamaja põhimääruse kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Viise
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json