Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Harku valla 2019. aasta eelarve kinnitamine

Harku valla 2019. aasta eelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Harku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2019, 47

  Harku valla 2019. aasta eelarve kinnitamine

  Vastu võetud 31.01.2019 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Harku valla põhimääruse § 77 alusel.

  § 1.  Kinnitada Harku valla 2019. aasta eelarve vastavalt lisale 1 (lisatud).

  § 2.  Lubada vallavalitsusel võtta 2019. aasta investeeringute teostamiseks laenu kuni 1 600 000 eurot.

  § 3.  Lubada vallavalitsusel kinnitada eelarve alajaotuste kontrollarvud hallatavate asutuste ja tegevusalade lõikes.

  § 4.  Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2019.

  § 5.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Kalle Palling
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Harku valla 2019. aasta eelarve