Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2020, 11

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 29.01.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Avinurme Vallavolikogu 29.03.2017 määrus nr 60 „Avinurme Tünnilaada müügipiletite väljaandmise tingimuste ja hindade kehtestamine“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Avinurme Vallavolikogu 21.03.2012 määrus nr 57 „Töötute iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Avinurme Vallavolikogu 06.03.2014 määrus nr 4 „Prillide ja teiste nägemisteravuse korrigeerimisvahendite hüvitamise kord Avinurme vallas“.

  (4) Tunnistada kehtetuks Avinurme Vallavolikogu 27.06.2013 määrus nr 79 „Avinurme kalmistu registri HAUDI kasutamise eeskiri.

  (5) Tunnistada kehtetuks Avinurme Vallavolikogu 23.11.2011 määrus nr 50 „Avinurme Lasteaed Naerulind põhimäärus“.

  (6) Tunnistada kehtetuks Avinurme Vallavolikogu 20.02.2014 määrus nr 3 „ Volikogu töökord“.

  (7) Tunnistada kehtetuks Avinurme Vallavolikogu 26.11.2015 määrus nr 39 „Avinurme valla terviseprofiili ja tegevuskava 2016-2020 kinnitamine“.

  (8) Tunnistada kehtetuks Avinurme Vallavolikogu 17.04.2014 määrus nr 10 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamisest Avinurme vallas“.

  (9) Tunnistada kehtetuks Avinurme Vallavolikogu 16.06.2010 määrus nr 21 „Avinurme valla külavanema statuut“.

  (10) Tunnistada kehtetuks Avinurme Vallavolikogu 08.08.2012 määrus nr 63 „Avinurme valla hankekord“.

  (11) Tunnistada kehtetuks Lohusuu Vallavolikogu 04.02.2015 määrus nr 2 “Lohusuu vallavara kaitseks valvekaamerate paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja videovalvest teavitamise kord”.

  (12) Tunnistada kehtetuks Lohusuu Vallavolikogu 20.12.2016 määrus nr 25 “Lohusuu Kooli põhimäärus”.

  (13) Tunnistada kehtetuks Lohusuu Vallavolikogu 20.12.2016 määrus nr 21 ”Lohusuu valla jäätmevaldajate registri põhimäärus”.

  (14) Tunnistada kehtetuks Lohusuu Vallavolikogu 14.12.2015 määrus nr 18 „Hangete korraldamise kord”.

  (15) Tunnistada kehtetuks Lohusuu Vallavolikogu 22.04.2014 määrus nr 10 “Kalurite päeva piletihinna kehtestamine”.

  (16) Tunnistada kehtetuks Lohusuu Vallavolikogu 26.11.2010 määrus nr 15 “Erateede avalikuks kasutamiseks määramine”.

  (17) Tunnistada kehtetuks Lohusuu Vallavolikogu 09.03.2017 määrus nr 5 “Lohusuu valla hallatavate asutuste töötajate koosseisu ja palgamäärade kinnitamine ning õiguste delegeerimine”.

  (18) Tunnistada kehtetuks Lohusuu Vallavolikogu 27.06.2007 määrus nr 10 “Lohusuu valla arengukava vastuvõtmine aastateks 2007-2022”.

  (19) Tunnistada kehtetuks Lohusuu Vallavolikogu 26.11.2010 määrus nr 16 “Lohusuu valla kohalike teede nimekirja kinnitamine”.

  (20) Tunnistada kehtetuks Kasepää Vallavolikogu 26.02.2016 määrus nr 2 „Kasepää Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused“.

  (21) Tunnistada kehtetuks Kasepää Vallavolikogu 27.11.2015 määrus nr 10 „Tiheda Lasteaia põhimäärus“.

  (22) Tunnistada kehtetuks Kasepää Vallavolikogu 29.06.2017 määrus 10 „Pileti hinna kehtestamine Kalevipoja kala- ja veefestivalil“.

  (23) Tunnistada kehtetuks Kasepää Vallavolikogu 17.02.2017 määrus nr 2 „Müügipileti hinna kehtestamine“.

  (24) Tunnistada kehtetuks Mustvee Linnavolikogu 28.01.2016 määrus nr 1 „Mustvee Linnavalitsuse hallatavate asutuste koosseisude ja palgamäärade kinnitamise ning palgakorralduse kord“.

  (25) Tunnistada kehtetuks Mustvee Linnavolikogu 23.01.2015 määrus nr 2 „Täiendavate sotsiaaltoetuste suurus“.

  (26) Tunnistada kehtetuks Mustvee Linnavolikogu 16.04.2014 määrus nr 5 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“.

  (27) Tunnistada kehtetuks Mustvee Linnavolikogu 26.06.2013 määrus nr 9 „Mustvee linna parkimiskorra kehtestamine“.

  (28) Tunnistada kehtetuks Saare Vallavolikogu 28.12.2011 määrus nr 16 „Saare valla ehitusmäärus“.

  (29) Tunnistada kehtetuks Saare Vallavolikogu 27.02.2008 määrus nr 9 „Saare valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord“.

  (30) Tunnistada kehtetuks Saare Vallavolikogu 29.11.2006 määrus nr 21 „Õpilastranspordi korraldamise ja sõidusoodustuste andmise kord Saare vallas“.

  (31) Tunnistada kehtetuks Saare Vallavolikogu 29.09.2004 määrus nr 7 „Taksoveoloa ja sõidukikaardi väljaandmise korra kehtestamine Saare vallas“.

  (32) Tunnistada kehtetuks Saare Vallavolikogu 27.01.2010 määrus nr 3 „Saare Vallavolikogu keskkonna- ja planeeringukomisjoni põhimäärus“.

  (33) Tunnistada kehtetuks Saare Vallavolikogu 18.05.2004 määrus nr 4 „Pikaajaliste töötute sotsiaalse rehabilitatsiooni korra kinnitamine“.

  (34) Tunnistada kehtetuks Saare Vallavolikogu 27.06.2006 määrus nr 8 „Saare Vallavolikogu terviseedenduse töögrupi töökord“.

  (35) Tunnistada kehtetuks Saare Vallavolikogu 27.01.2010 määrus nr 4 „Riigihangete korraldamise kord“.

  (36) Tunnistada kehtetuks Saare Vallavolikogu 10.08.2011 määrus nr 10 „Saare valla Noortevolikogu põhimäärus“.

  (37) Tunnistada kehtetuks Saare Vallavolikogu 30.12.2009 määrus nr 14 „Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni põhimäärus“.

  (38) Tunnistada kehtetuks Saare Vallavolikogu 22.01.2003 määrus nr 2 „Haridus- ja kultuurikomisjoni põhimääruse kinnitamine“.

  (39) Tunnistada kehtetuks Saare Vallavolikogu 25.05.2000 määrus nr 9 „Saare Vallavolikogu arengu-eelarvekomisjoni põhimäärus“.

  (40) Tunnistada kehtetuks Saare Vallavolikogu 25.05.2000 määrus nr 10 „Saare Vallavolikogu revisjonikomisjoni põhimäärus“.

  (41) Tunnistada kehtetuks Saare Vallavolikogu 12.03.1999 määrus nr 4 „Saare valla põhimääruse kinnitamine“.

  (42) Tunnistada kehtetuks Saare Vallavolikogu 26.06.2002 määrus nr 8 „Külavanema statuudi kinnitamine“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Saarela
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json