HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse õpetajate ja tugispetsialistide töötasu alammäära kehtestamine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2020, 57

Koolieelse lasteasutuse õpetajate ja tugispetsialistide töötasu alammäära kehtestamine

Vastu võetud 28.01.2020 nr 65
rakendatakse alates 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 11, Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 12 lg 3 p 3 ja lg 4 ning haridusministri 26. augusti 2002 määruse nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ § 18 ja § 371 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Maardu Linnavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja tugispetsialistide töötasu alammäärad täistööajaga töötamise korral.

§ 2.   Töötasu alammäärad

  (1) Kehtestada Maardu Linnavalitsuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes töötava õpetaja töötasu alammääraks 1184 eurot kuus ning erialase magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega õpetaja töötasu alammääraks 1315 eurot kuus.

  (2) Kehtestada Maardu Linnavalitsuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes töötava tugispetsialisti töötasu alammääraks 1184 eurot kuus ning erialase magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega tugispetsialisti töötasu alammääraks 1315 eurot kuus.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada Maardu Linnavolikogu 29. jaanuari 2019 määrus nr 38 „Koolieelse lasteasutuse õpetajate ja tugispetsialistide töötasu alammäära kehtestamine“ kehtetuks.

§ 4.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2020.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json