Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 17.05.2012. a määruse nr 9 „Narva linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise kord“ ja Narva Linnavolikogu 17.05.2012. a määruse nr 8 „Narva jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2020, 83

Narva Linnavolikogu 17.05.2012. a määruse nr 9 „Narva linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise kord“ ja Narva Linnavolikogu 17.05.2012. a määruse nr 8 „Narva jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Vastu võetud 30.01.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse seaduse § 22 lõike 1 punktide 365 ja 366 ja jäätmeseaduse § 66 lõike 4 alusel

§ 1.   Narva Linnavolikogu 17.05.2012. a määruse nr 9 "Narva linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise kord" muutmine


Narva Linnavolikogu 17.05.2012. a määruses nr 9 „Narva linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
1) Paragrahvi 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;
2) Paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses: „15 01 06 – segapakendid kodumajapidamistest tekkekohal kogumisena.“
3) Paragrahvi 3 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;
4) Paragrahvi 5 lõike 2 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Elamus elab kuni 5 inimest;“
5) Paragrahvi 5 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Jäätmevaldajad koguvad käesoleva korra § 3 lõikes 1 sätestatud jäätmeid liigiti selleks ettenähtud jäätmemahutitesse. Segaolmejäätmete jäätmemahuteid (sh jäätmekotte) tuleb tühjendada mitte harvemini kui üks kord kuus, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti.“;
6) Paragrahvi 5 lõiget 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Paberi- ja kartongjäätmeid ning pakendeid tuleb tekkekohal koguda eraldi, viies neid selleks ettenähtud kogumis- või kokkuostupunkti või paigutada kinnistule eraldi jäätmemahuti paberi- ja kartongjäätmete või pakendite tekkekohal kogumiseks. Paberi ja kartongjäätmete või pakendite jäätmemahutit tuleb tühjendada vastavalt vajadusele, vältides ületäitumist.“;
7) Paragrahvi 7 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Teenustasu suurus kujuneb Narva Linnavalitsuse korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni erimenetluse käigus, mille tulemusel sõlmitakse vedajaga hankeleping, kus kajastatakse teenustasud.“;
8) Paragrahvi 7 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks.
9) Paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Narva Linnavolikogu 17.05.2012. a määruse nr 8 "Narva jäätmehoolduseeskiri" muutmine


Narva Linnavolikogu 17.05.2012. a määruses nr 8 „Narva jäätmehoolduseeskiri“ tehakse järgmised muudatused:
1) Paragrahvi 71 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Pakendi ja pakendijäätmete kogumine Narva linnas toimub avaliku pakendijäätmete kogumispunktide võrgustiku, pakendikoti, individuaalkonteineri teenuse kaudu või korraldatud jäätmeveo raames.“;
2) Paragrahvi 73 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Pakendikoti teenus on mõeldud pakendi ja pakendijäätmete liigitikogumiseks eelkõige linna erasektoris. Individuaalkonteineriteenus on mõeldud pakendijäätmete liigitikogumiseks eelkõige linna mitmekorruselistes majades. Individuaalkonteineri kasutamine pakendi ja pakendijäätmete kogumiseks erasektoris ei ole välistatud.“;
3) Paragrahvid 74-76 tunnistatakse kehtetuks;
4) Paragrahvi 120 p 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „elamus elab kuni 5 inimest“.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Käesoleva määruse § 1 punktid 4, 7-9 ja § 2 punkt 4 jõustuvad 2020. aasta 27. juulil.

  (3) Käesoleva määruse § 1 punktid 2 ja 3 jõustuvad 2021. aasta 1. jaanuaril.

Irina Janovitš
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json