Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 9 „Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2020, 86

Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 9 „Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 30.01.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1, § 68 lg 2 alusel

§ 1.   Teha Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruses nr 9 "Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord“ (edaspidi määrus) järgmised muudatused:

  (1) Muuta § 3 lg 1 ja lugeda järgmises redaktsioonis:
„(1) Toetust võib taotleda Narva linna haldusterritooriumil asuv aiandusühistu, sh aiandusühistu Energeetik - 2, kellel puudub maksuvõlgnevus“.

  (2) Määruse § 5 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Maksimaalne summaarne toetuse suurus ühele taotlejale on 30 000 eurot koos käibemaksuga:
1) asfaltkattega teede ehitamisel või renoveerimisel on toetus kuni 50% tööde maksumusest.
2) asfaltkatteta teede ehitamisel või renoveerimisel on toetus kuni 30% tööde maksumusest.
3) teede renoveerimisel ainult lõikudena ja aukude lappimisena on toetus kuni 20% tööde maksumusest.
4) maaparanduskraavide korrastamisel (puhastamine, puude ja põõsaste raie ning kraavide süvendamine) on toetus kuni 20% tööde maksumusest.
5) elektriliinide renoveerimisel on toetus 50% tööde maksumusest.
6) puurkaevude ja veetorustike renoveerimisel on toetus kuni 50% tööde maksumusest, k.a. projekteerimine ja detailplaneeringute koostamine.
7) puurkaevude, veetorustike ja tuletõrje veevõtukohtade ehitamisel on toetus kuni 50% tööde maksumusest, k.a. projekteerimine ja detailplaneeringute koostamine.

  (3) Määrust täiendatakse § 5 lõikega 11 järgmises sõnastuses:
„(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maksimaalset toetuse suurust ei rakendata puurkaevude, veetorustike ja tuletõrje veevõtukohtade ehitamisel“.

  (4) Määruse § 6 punkti 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„4) vastavalt Korra lisale 2 vormistatud vähemalt kolme pakkumiskutset (koopia), välja arvatud puurkaevude ehitamistööd“.

  (5) Määruse § 6 punkti 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„5) hinnapakkumise hinnavõrdlustabel (lisa 3) vormistatud vähemalt kolme hinnapakkumist iga töö või tööde kogumi kohta, välja arvatud puurkaevude ehitamistööd“.

§ 2.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Irina Janovitš
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json