Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saaremaa valla 2020. aasta eelarve

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2020, 109

Saaremaa valla 2020. aasta eelarve

Vastu võetud 31.01.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Saaremaa valla 2020. aasta eelarve


Saaremaa valla 2020. aasta eelarve kogumaht on 55 652 137 eurot vastavalt käesoleva määruse lisadele 1 - 2.

§ 2.   Kohustuste võtmine

  (1) Lubada Saaremaa Vallavalitsusel rahavoogude juhtimise eesmärgil võtta lühiajalist laenu kuni 1 500 000 eurot. Lühiajaline laen peab olema tagasi makstud eelarveaasta lõpuks.

  (2) Lubada Saaremaa Vallavalitsusel võtta investeerimislaenu kuni 5 500 000 eurot.

§ 3.   Eelarve liigendamine

  (1) Saaremaa Vallavalitsus kinnitab alaeelarvetega struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste tulude ja kulude detailsema liigenduse tegevusalade, tululiikide ja kuluobjektide järgi.

  (2) Saaremaa Vallavalitsus võib eelarveaasta jooksul eelarve liigendust muuta oma korraldusega.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2020.

Tiiu Aro
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Saaremaa valla 2020. aasta koondeelarve

Lisa 2 Saaremaa valla 2020. aasta eelarve investeerimistegevuse kulud

/otsingu_soovitused.json