Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Jõhvi valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2020, 110

Jõhvi valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 30.01.2020 nr 70

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Jõhvi valla 2020. aasta eelarve

  Võtta vastu Jõhvi valla 2020. aasta vallaeelarve kogumahuga 22 056 470 (kakskümmend kaks miljonit viiskümmend kuus tuhat nelisada seitsekümmend) eurot vastavalt lisadele 1 (koondeelarve) ja 2 (alaeelarved).

§ 2.   Volitused vallavalitsusele

  (1) Vajadusel refinantseerida kulude optimeerimise eesmärgil olemasolevaid võlakohustusi ning volitada vallavanemat sõlmima vastavaid lepinguid.

  (2) Võtta 2020. aasta põhivara soetuse omaosaluse katteks laenu mahus kuni 1 391 300 (üks miljon kolmsada üheksakümmend üks tuhat kolmsada) eurot ning volitada vallavanemat sõlmima vastavat lepingut.

  (3) Lubada teha sihtotstarbeliste toetustega seotud kulutusi peale lepingute sõlmimist olenemata sellest, kas kulutuste tegemiseks ettenähtud vahendid on eelarves kajastatud või mitte ja olenemata sellest, kas kulutuste tegemiseks ettenähtud vahendid on laekunud või mitte.

  (4) Lubada vallavalitsusel alaeelarvetega kinnitada hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste tulude ja kulude detailsem jaotus tegevusalade ja kontogruppide lõikes.

§ 3.   Määruse rakendamine

  (1) Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

  (2) Määrus jõustub üldises korras.

Eduard East
Volikogu esimees

Lisa 1 Jõhvi valla 2020. aasta eelarve koondeelarve

Lisa 2 Jõhvi valla 2020. aasta eelarve alaeelarve

/otsingu_soovitused.json