HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2023, 2

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 26.01.2023 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, noorsootöö seaduse § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse Alutaguse vallas elavate 7-19 aastaste laste ja noorte (edaspidi õpilane) huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise toetamise põhimõtted ja toetuse maksmise kord (edaspidi kord).

  (2) Määrusega ei reguleerita Alutaguse valla üldhariduskoolide ja rahvamajade, seltsimajade ringides osalemist, mis kaetakse valla eelarvest ning on valla lastele ja valla territooriumil asuvate asenduskodu lastele tasuta.

§ 2.   Põhimõisted

  Korras kasutatavad mõisted:
  1) huviharidus - pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huviharidust omandatakse huvikoolis;
  2) huvikool - kool, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis ning mis lisaks haridusstandardit tagavatele koolidele pakub täiendavaid võimalusi hariduse omandamiseks ja isiksuse arenguks ning kus õpe toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal;
  3) huvitegevus - süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada teadmised ja oskused valitud huvialal huviringis, klubis, stuudios vms.

§ 3.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise tingimused ja eeldused

  (1) Huvihariduse omandamist või huvitegevuses osalemist toetatakse eelarveliste vahendite olemasolul, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) õpilase ja tema vähemalt ühe vanema või eestkostja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Alutaguse vallas vähemalt 6 kuud ja elab alaliselt nimetatud aadressil. Alalise elamise kontrollmehhanismiks on vestlused naabritega, erinevatel aegadel teostatud kodukülastused;
  2) õpilase seaduslik esindaja on vallale esitanud avalduse ning toetuse taotlejal ei ole toetuse taotlemise ajal võlgnevusi Alutaguse valla ees.

  (2) Huvitegevuse toetamise eeldusteks on:
  1) teenuse osutaja on registreeritud äriregistris;
  2) huvitegevuse harrastamine toimub ühe õppeaasta jooksul (v.a suvekuud) vähemalt kord nädalas üks akadeemiline tund;
  3) spordi valdkonnas tegutsev teenuse osutaja on kantud Eesti spordiregistrisse.

§ 4.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetus ja toetuse määramine

  (1) Õppemaksu või osalustasu kulud hüvitatakse kuni 15 eurot kuus või kuni 150 eurot kalendriaastas. Õppemaksu ja osalustasu ei hüvitata juuli ja augusti kuude eest.
  1) õppeaasta kohta esitatud arve korral hüvitatakse õppemaks või osalustasu kahes osas - september kuni detsember ning jaanuar kuni juuni.

  (2) Toetuse määramise või mittemääramise otsustab Alutaguse Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) sotsiaaltöötaja või lastekaitsetöötaja.

  (3) Erandkorras hüvitatakse huvihariduse ja huvitegevuse muud kulud (laagrid, võistlused ja muud huviharidusega seotud kulud) põhjendatud avalduse alusel.

  (4) Muude kulude katteks määratud toetuse suuruse otsustab vallavalitsuse sotsiaalkomisjon.

§ 5.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemine ja maksmine

  (1) Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemiseks esitab alla 18-aastase taotleja puhul õpilase seaduslik esindaja ja üle 18-aastase taotleja puhul õpilane ise vallavalitsusele avalduse, mille vormi kinnitab vallavalitsus. Avaldusele lisatakse huvikooli ja/või huviringi korraldava ühingu poolt väljastatud arve ja kuludokumendid.

  (2) Taotlus esitatakse vallavalitsusele hiljemalt 21. detsember.

  (3) Vallavalitsusel on õigus kontrollida õpilaste osalemist huvikoolis või huvitegevuses.

  (4) Toetuse saaja või tema seaduslik esindaja on kohustatud viie päeva jooksul vallavalitsust teavitama, kui õpilane, kellele on toetus määratud, ei osale enam toetatavas huvihariduses või huvikoolis.

  (5) Toetus makstakse kuludokumentide alusel taotlejale või kokkuleppel teenuse osutajale

§ 6.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  Järelevalvet toetuse kasutamise üle korraldab vallavalitsus

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Alutaguse Vallavolikogu 25.jaanuari 2018.a määrus nr 27 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Marek Kullamägi
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json