Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Pereabikomisjoni töökord

Väljaandja:Häädemeeste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2023, 7

Pereabikomisjoni töökord

Vastu võetud 25.01.2023 nr 1

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja Häädemeeste Vallavolikogu 21.12.2022 määruse nr 22 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 8 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Pereabikomisjoni eesmärk ja ülesanded

  (1) Pereabikomisjon (edaspidi komisjon) on Häädemeeste Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) moodustatav komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on tagada sotsiaalkaitse abivajavatele isikutele, toetada ja suurendada inimese iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset kaasatust, luua võrdseid võimalusi, saavutada tööhõive kõrge tase, ennetada töötust ning toetada töö- ja pereelu ühitamist.

  (2) Komisjoni otsusega seotud kulud kaetakse valla sotsiaalhoolekande eelarves toetusteks ja teenusteks ettenähtud vahenditest.

§ 2.   Komisjoni juhtimine

  (1) Vallavalitsus kinnitab komisjoni liikmed ja esimehe, kes juhib komisjoni tööd.

  (2) Komisjon valib endi seast komisjoni aseesimehe.

§ 3.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töövormiks on koosolek.

  (2) Komisjon tuleb kokku igakuiselt vastavalt laekunud taotlustele või tekkinud muule vajadusele. Koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees. Esimehel on õigus jätta koosolek kokku kutsumata üksnes juhul, kui esitatud taotlusi või edasilükkamatuid küsimusi lahendada ei ole.

  (3) Komisjoni koosolek on kinnine.

  (4) Vajadusel kutsutakse taotluse paremaks lahendamiseks ja asjaolude selgitamiseks koosolekule taotluse esitaja või juhtumiga seotud muu isik.

§ 4.   Komisjoni haldusaktid

  (1) Komisjon lahendab oma pädevuses olevad küsimused otsustena, mis vormistatakse koosoleku protokollis.

  (2) Juhul, kui komisjoni pädevusse kuulub asjas üksnes ettepaneku tegemine, näidatakse protokollis ettepanek koos põhjendusega.

  (3) Komisjon on otsusevõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust.

  (4) Otsused tehakse avaliku hääletamise teel.

  (5) Otsus võetakse vastu lihthäälte enamusega.

§ 5.   Taotluste lahendamine

  (1) Komisjon lähtub oma töös seadustest ning riiklikest ja Häädemeeste valla õigusaktidest.

  (2) Taotlused esitab komisjonile sotsiaalvaldkonna ametnik, lisades igas küsimuses enda seisukoha.

  (3) Komisjoni liikmetel on õigus nõuda asjakohaseid täiendavaid andmeid ja tõendeid ning kontrollida esitatud andmeid.

§ 6.   Komisjoni töö dokumenteerimine

  (1) Komisjoni koosolekud protokollitakse.

  (2) Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees või tema puudumisel aseesimees ja protokollija.

  (3) Protokollile allakirjutanud isikud vastutavad protokollis sisalduvate andmete õigsuse eest.

  (4) Protokolli kantakse istungi või koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud või otsused, hääletustulemused, kui küsimus otsustati hääletamise teel, ning otsustajate ja küsimuste algatajate eriarvamused.

  (5) Tulenevalt käsitletavate teemade iseloomust ja protokollis sisalduvatest andmetest kehtib pereabikomisjoni protokollidele juurdepääsupiirang 75 aastat.

§ 7.   Otsuste teatavaks tegemine

  Sotsiaalteenuse, sotsiaaltoetuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi andmise või andmisest keeldumise otsus tehakse isikule teatavaks taotlust menetleva sotsiaalametniku poolt vastavalt seadusele.

§ 8.   Eriarvamuste lahendamine

  Taotleja ja komisjoni poolt tehtud otsuse eriarvamustele jäämise korral lahendab olukorra vallavalitsus.

§ 9.   Rakendussätted

  Häädemeeste Vallavalitsuse 08.05.2018 määrus nr 8 „Pereabikomisjoni töökord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külliki Kiiver
vallavanem

Andres Annast
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json