HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2023, 18

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 20.02.2018 nr 4
RT IV, 23.02.2018, 74
jõustumine 26.02.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.10.2018RT IV, 31.10.2018, 1203.11.2018
29.12.2020RT IV, 08.01.2021, 111.01.2021
06.02.2023RT I, 07.02.2023, 1406.02.2023, Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tunnistab kehtetuks Rae Vallavalitsuse 20. veebruari 2018. a määruse nr 4 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ § 5 lõike 1 lauseosa põhiseadusvastaseks ja kehtetuks.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Rae vallale (edaspidi vald) kuuluvatesse koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

  (2) Rae valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnad on kehtestanud Rae Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

  (3) Rae valla koolieelsetesse lasteasutustesse on õigus kohta saada lapsel alates pooleteisest eluaastast, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Rae vald, välja arvatud § 5 lõike 2 p 6 puhul.
[RT IV, 08.01.2021, 1 - jõust. 11.01.2021]

2. peatükk LASTEASUTUSE KOHA TAOTLEMINE JA ARVESTUS 

§ 2.   Laste üle arvestuse pidamine

  (1) Arvestust lasteasutusse vastuvõtu taotlejate ning lasteasutusse vastu võetud ja sealt välja arvatud laste üle peetakse e-keskkonnas ARNO.

  (2) Arvestust lasteasutusse vastuvõtu taotlejate üle peetakse volikogu poolt kehtestatud teeninduspiirkondade põhiselt vanusegruppide kaupa. Ühte vanusegruppi kuuluvad 1. oktoobrist kuni järgmise aasta 30. septembrini sündinud lapsed.

  (3) Lasteasutuse taotluste järjekord on avalikustatud valla kodulehel ja seda korrigeeritakse igakuiselt hiljemalt 15. kuupäeval.

  (4) Juhul kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht jooksva aasta 1. jaanuari ja 1.aprilli seisuga ei ole rahvastikuregistri andmetel Rae vald, arvatakse laps lasteasutusse taotlejate arvestusest välja.

§ 3.   Lasteasutusse vastuvõtu taotlemine

  (1) Lapse lasteasutusse koha taotlemiseks esitab vanem või muu seaduslik esindaja (edaspidi vanem) taotluse e-keskkonnas ARNO või vallavalitsuse kehtestatud vormil.

  (2) Vanem märgib taotluses kaks lasteasutuse valikut, millest üks peab ühtima teeninduspiirkonna lasteasutusega ning lasteasutuses koha saamise soovitud aja.

  (3) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) lapse andmed (nimi, isikukood, elukoht);
  2) lapsevanema andmed (nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed);
  3) lapsevanema e-postiaadress;
  4) lasteasutuse eelistus (kuni kaks eelistust);
  5) lasteasutuses koha kasutamise alustamise soovitud aeg;
  6) kinnitus, et vanem on teadlik lasteasutuse koha kasutamise tingimustest, sh kohustusest tasuda koha kasutamise ja lapse toidukordade eest vastavalt kehtestatud hindadele;
  7) haridusliku erivajadusega lapse puhul nõustamiskomisjoni soovitus koha saamiseks sobitus- või erirühmas.

  (4) Vanem peab vallavalitsust teavitama koheselt taotluses esitatud andmete muutumisest. Andmete muutmiseks muudab lapsevanem e-keskkonnas ARNO esitatud taotlust või esitab vallavalitsusele vastava teate.

  (5) Kui vanem ei soovi enam taotleda kohta valla lasteasutuses, tuleb tal koha taotlus e-keskkonnas ARNO tühistada või esitada selle kohta kirjalik teade vallavalitsusele.

3. peatükk LASTEASUTUSE KOHTADE TÄITMINE 

§ 4.   Rühmade moodustamine

  (1) Lasteasutuse direktor kooskõlastab vallavalitsusega järgmiseks õppeaastaks rühmade liigid ja kohtade arvu lähtuvalt vajadustest ja võimalustest ning kannab andmed e-keskkonda ARNO hiljemalt 31. märtsiks.

  (2) Rühmade moodustamisel kontrollitakse 1. aprilli seisuga lasteaia järjekorras oleva lapse ja vanema elukohajärgset registreeringut rahvastikuregistris Rae valla aadressil.

  (3) Lasteasutuse järgmise õppeaasta rühmad komplekteerimisel tagatakse esmajärjekorras kohad vanemate vanuserühmade lastele.

§ 5.   Lasteasutuse kohtade täitmine ja vastuvõtmine

  (1) Lasteasutusse koha saamise aluseks on teeninduspiirkonna kohataotluse järjekord.
[RT I, 07.02.2023, 14 - jõust. 06.02.2023, Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tunnistab kehtetuks Rae Vallavalitsuse 20. veebruari 2018. a määruse nr 4 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ § 5 lõike 1 lauseosa põhiseadusvastaseks ja kehtetuks.]

  (2) Väljaspool järjekorda võetakse laps lasteaeda vallavalitsuse korralduse alusel ühel järgmistest esineval tingimusel:
  1) puudega lapsega pere laps;
  2) suurpere, so 4 ja enam alaealist last peres, pere laps;
  3) eestkoste pere laps;
  4) kolmikute pere laps;
  5) sotsiaal- või lastekaitse ametniku ettepanekul vallavalitsuse korralduse alusel;
  6) katseaja edukalt läbinud Rae valla munitsipaalkooli ja koolieelse lasteaia õpetaja ja tugispetsialisti ning Rae vallas tegutseva perearsti laps.
[RT IV, 08.01.2021, 1 - jõust. 11.01.2021]

  (3) Lasteasutuste rühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks algab 1. aprillil. Vaba koha olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu õppeaasta kestel vastavalt piirkonna vanuserühma järjekorrale.

  (4) Lasteasutuses koha saamise võimalusest saab vanem teate e-keskkonnalt ARNO või lasteasutuse direktorilt.

  (5) Lasteasutuse koha pakkumise saamisel tuleb vanemal 14 päeva jooksul otsustada pakkumise vastuvõtmine. Kui vanem 14 päeva jooksul pakkumisele ei vasta, loetakse lapsevanem pakkumisest loobunuks. Õppeperioodi keskel on pakkumisele vastamise aeg 7 päeva.

  (6) Peale lasteaiakoha vastuvõtmist edastab lasteasutus kohakasutamise kokkuleppe, kus fikseeritakse lasteasutuse kohakasutamise alguskuupäev. Lapsevanem on kohustatud kohakasutamise kokkuleppe allkirjastama 7 päeva jooksul. Kui vanem 7 päeva jooksul kohakasutamise kokkulepet ei allkirjasta, loetakse lapsevanem pakkumisest loobunuks.

  (7) Loobumise korral jäetakse laps lasteaia järjekorda ning lasteaiakoht eraldatakse järgmisel õppeaastal.

  (8) Vanem, kelle koolikohustuslikus eas lapsel on nõustamiskomisjoni soovitus koolipikenduseks, peab koha kasutamise jätkamisest lasteasutuse direktorit ja vallavalitsust kirjalikult teavitama hiljemalt 1. maiks.

  (9) Lasteasutuse direktor kinnitab 10. septembriks käskkirjaga rühmade nimekirjad.

  (10) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korda, lasteasutuse kodukorda ning lasteaiatasude maksmise tingimusi ja korda.

4. peatükk KOHA KASUTAMISE LÕPETAMINE JA LAPSE LASTEASUTUSEST VÄLJAARVAMINE 

§ 6.   Kohast loobumine

  Pärast lapse lasteasutusse vastuvõtmist ja enne koha kasutamise alguspäeva on vanemal võimalik igal ajal loobuda kohast lasteasutuses, teatades sellest e-keskkonna ARNO kaudu või kirjalikult lasteasutuse direktorile.

§ 7.   Koha kasutamise lõppemine

  (1) Koha kasutamine lõpeb tähtaja saabudes või koha kasutamise lõpetamisel. Koha kasutamise lõpetamise võivad algatada lapsevanem või lasteasutuse direktor.

  (2) Kui vanem soovib lõpetada koha kasutamist enne tähtaega, teavitab ta e-keskkonna ARNO kaudu koha kasutamise lõpukuupäeva või edastab kirjaliku teate lasteasutuse direktorile.

  (3) Koha kasutamise lõpetamisest tuleb vanemal vähemalt 14 päeva ette teatada, kui lasteasutuse direktoriga ei ole kokku lepitud teisiti.

  (4) Lasteasutuse direktor algatab koha kasutamise lõpetamise, kui:
  1) laps ei ole asunud kuu aja jooksul koha kasutamise alguspäevast kohta kasutama ja lapsevanem ei ole teavitanud koha mittekasutamise põhjustest;
  2) vanem rikub korduvalt ja oluliselt lasteasutuse kodukorda või käesolevas määruses kehtestatud koha kasutamise tingimusi;
  3) vanemal on võlgnevus kahekordses lapsevanema poolt kaetava osa suuruses summas, sõltumata sellest, kas võlgnevus on tekkinud kohatasu või toidukulu eest.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud juhul annab lasteasutuse direktor koha kasutamise lõpetamise kohta käskkirja, kus on välja toodud koha kasutamise lõpetamise põhjused.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 1 nimetatud juhul peab lasteasutuse direktor ühendust võtma vanemaga. Kui laps ei hakka kohta kasutama või vanemaga ei saada kontakti, võib lasteasutuse direktor ühepoolselt lõpetada lapse koha kasutamise käskkirja andmisele järgnevast päevast.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 2-3 nimetatud juhul peab lasteasutuse direktor nõudma vanemalt eelnevalt kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kohustuste nõuetekohast täitmist, andes selleks mõistliku aja. Kui vanem ei hakka kohustusi nõuetekohaselt täitma, võib lasteasutuse direktor lõpetada koha kasutamise käskkirja andmisele järgnevast päevast.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  (3) [Kehtetu - RT IV, 31.10.2018, 12 - jõust. 03.11.2018]

Lisa Taotluse vorm
[Kehtetu - RT IV, 31.10.2018, 12 - jõust. 03.11.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json