SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Narva linna eelarvest mittetulundustegevuseks sotsiaalsfääris toetuse andmise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2013, 29

Narva linna eelarvest mittetulundustegevuseks sotsiaalsfääris toetuse andmise kord

Vastu võetud 11.02.2010 nr 6
jõustumine 14.02.2010

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Narva linna eelarvest mittetulundustegevuseks sotsiaalsfääris toetuste andmise kord (edaspidi kord) sätestab mittetulundusühingutele (edaspidi ühing) Narva linna eelarvelistest vahenditest sotsiaalalaseks tegevuseks toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuste andmise ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

  (2) Toetuseks käesoleva korra mõistes on eraldis linna eelarve vastavatest vahenditest mittetulundusliku tegevuse toetamiseks, s.h projektide kaasfinantseerimiseks.

  (3) Toetust eraldatakse üldjuhul Narva linna haldusterritooriumil tegutsevatele ühingutele. Käesolev kord ei laiene nendele toetustele, mis on reguleeritud teiste riigi ja Narva linna õigusaktidega.

  (4) Toetuse andmise eesmärgiks on arendada Narva linnas sotsiaalalast tegevust, samuti kaasa aidata ühingute tekkimisele ja arengule, toetada neid tegevuse arendamisel ning ürituste ja programmide elluviimisel.

  (5) Tegevus, millele toetust taotletakse, peab vastama Narva linna arengukavale ja Narva sotsiaalhoolekande arengukavale.

  (6) Toetuse maksmist korraldab ja maksmiseks linnaeelarvest eraldatud vahendite üle peab arvestust Narva linna Sotsiaalabiamet (edaspidi Sotsiaalabiamet).

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust võivad taotleda need ühingud, kellel on sõlmitud koostööleping Sotsiaalabiametiga ning kelle tegevus on suunatud sotsiaalselt vähekindlustatud Narva elanike heaolu tõstmisele.

  (2) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus (lisa 1), mis esitatakse Sotsiaalabiametilele iga aasta 31. jaanuariks. Toetus eraldatakse jooksvaks kalendriaastaks.

  (3) Taotluses märgitakse andmed taotleja kohta, taotletav summa, toetuse kasutamise otstarve ja põhjendus. Sotsiaalabiametil on õigus nõuda ühenduse liikmete nimekirja ja teisi asjakohaseid dokumente.

§ 3.   Taotluste läbivaatamine ja toetuste eraldamine

  (1) Sotsiaalabiamet teeb otsuse toetuse eraldamise või toetuse mitteeraldamise kohta ning teavitab sellest kirjalikult toetuse taotlejat ühe kuu jooksul taotluse läbivaatamise päevast.

  (2) Eraldatava toetuse konkreetne suurus oleneb eelarve vastavas valdkonnas rahaliste vahendite olemasolust ja finantseerimise vajaduse põhjendatusest.

  (3) Toetuste määramisel lähtub Sotsiaalabiamet järgmistest kriteeriumidest:
  1) tegevuseks on olemas taotleja omaosalus;
  2) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina linna haldusterritooriumil või esindatakse linna väljaspool;
  3) tegevus on suunatud linna elanikele või on nende huvides ning ei ole ajendatud üksikhuvidest;
  4) varem saadud toetuse lõpparuanded on Sotsiaalabiameti poolt heaks kiidetud, toetuse saajal ei ole võlgnevusi Sotsiaalabiameti ees;
  5) tegevus on selgete eesmärkidega ja jätkusuutlik ning tegevuse vajalikkus laiemale sihtgrupile on põhjendatud;
  6) tehtavate tööde ja eelarve realistlikkus.

§ 4.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Toetuse saaja esitab Sotsiaalabiametile vormikohase toetuse kasutamise ja tegevuse aruande (lisa 2) saavutatud tulemuste kohta ja kuludokumentide koopiad hiljemalt toetuse saamise aasta 31.detsembriks.

  (2) Aruande esitamata jätmise korral ei rahuldata taotleja uut avaldust kuni aruande esitamiseni.

  (3) Sotsiaalabiametil on õigus kontrollida eraldatud toetuse sihipärast kasutamist.

  (4) Sotsiaalabiametil on õigus nõuda toetus tagasi juhul, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud teadlikult valeandmeid;
  3) üritused, mille korraldamiseks raha eraldati, on jäänud toimumata;
  4) ei ole õigeaegselt esitatud aruannet.

  (5) Juhul kui tegevus või üritus, mille elluviimiseks toetus eraldati, ei realiseeru, on toetuse saaja kohustatud ühe kuu jooksul pärast toetuse kasutamiseks ettenähtud aega raha tagastama.

  (6) Kui toetust saanud ühing keeldub alusetult saadud toetuse tagastamisest, on Sotsiaalabiametil õigus seadusega sätestatud korras ühingult talle alusetult makstud toetuse summa tagasi nõuda.

§ 5.   Rakendussäte

  (1) Kinnitada taotluse vorm vastavalt Lisa 1.

  (2) Kinnitada toetuse kasutamise aruande vorm vastavalt Lisa 2.

  (3) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Mihhail Stalnuhhin
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Taotlus toetuse saamiseks mittetulundustegevuseks sotsiaalsfääris

Lisa 2 Toetuse kasutamise aruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json