KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2013, 42

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 16.04.2009 nr 13

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 362 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev eeskiri sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded Paide linna haldusterritooriumil ning on täitmiseks kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses on koer või kass.

 (2) Koera ja kassi pidamisel tuleb lähtuda loomakaitseseadusest, loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest, Paide linna õigusaktidest ning käesolevast eeskirjast.

 (3) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) loom – koer või kass;
 2) hulkuv loom – märgistamata loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või loomapidaja juurest lahti pääsenud loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
 3) omanik – isik, kellele koer või kass kuulub, või kes õigussuhete alusel omanikuga vastutab viimasele kuuluva koera või kassi eest;
 4) häirimine, sh mürareostus – kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
 5) ohustamine – vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu seadev tegevus;
 6) avalik koht – üldiseks kasutamiseks antud või tegelikult üldkasutatavad territooriumid, ehitised ja ruumid (tänav, tee, park, haljasala, kalmistu, estraadilava, turg, rand, suplemiskoht või muu puhkeala, vaateplatvorm, toitlustusettevõte, kauplus, ühissõiduk jms).

§ 2.  Koerte ja kasside pidamine

 (1) Koera või kassi on lubatud pidada elamus ja kinnisel territooriumil territooriumi omaniku loal, kusjuures territoorium peab olema piiratud nii, et loom sealt omal tahtel välja ei pääseks. Koera pidamisel ketis ei ole tarastamine kohustuslik, kuid tuleb välistada looma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.

 (2) Omanik peab tagama, et koer või kass ei häiriks ega ohustaks kaaskodanikke. Omanik kannab vastutust kõigi koera või kassi tegudest tulenevate tagajärgede eest.

 (3) Omanik on kohustatud vajadusel tähistama sissepääsu tema omandis või valduses olevale territooriumile sildiga koera olemasolu kohta. Omanik peab tagama ameti- või tööülesandeid täitvate isikute ohutuse.

 (4) Koera või kassi pidamisel korterelamutes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustega kooskõlas olevast konkreetse korterelamu kodukorrast.

 (5) Koera või kassi pidamisel on keelatud looma vigastamine, piinamine või muul viisil abitusse seisundisse jätmine.

 (6) Koera või kassiga avalikus kohas viibimine on lubatud ainult järgmistel tingimustel:
 1) omanik peab tagama järelevalve koera või kassi üle;
 2) omanik peab tagama koera või kassi reostuse koristamise.

 (7) Koera tohib viia avalikku kohta rihma või keti otsas ja vajadusel suukorviga, tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse. Koeraga rahvarohketes kohtades (rahvakogunemised, üritused) viibimisel peab koer olema rihma või keti otsas ja tal peab peas olema suukorv.

 (8) Koera on lubatud rihmata või ketita välja lasta ainult eriotstarbeliseks kasutamiseks vastavate riigi või Paide linna õigusaktidega sätestatud juhtudel, samuti dresseerimiseks õppeplatsil või selleks spetsiaalselt rajatud platsil, elamukvartalist ja autoteest eemalasuval maa-alal, kui sellega ei ohustata kaaskodanikke ja teisi loomi.

 (9) Asutuses tohib koera või kassi pidada, kui see ei ole vastuolus asutuse töö sisekorraeeskirjaga ning on loodud loomale vastavad tingimused. Seejuures ei tohi loom ohustada seal viibivaid inimesi.

 (10) Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koertel, kes on süles või kandmisvahendis.

 (11) Kasse on lubatud ühistranspordis vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.

 (12) Inimest või teist kodulooma hammustanud koer või kass tuleb eraldada kõigist inimestest ja teistest loomadest kuni veterinaarse läbivaatuse tulemuste selgumiseni.

 (13) Koera ja kassi omanikul on keelatud:
 1) koera või kassi ujutamine supluskohtades;
 2) avalikus kohas nakkusohtlikult haige koera või kassiga viibimine;
 3) viibimine koera või kassiga supluskohas (1. maist kuni 1. septembrini), kaubandus- või toitlustusettevõtte territooriumil, spordi- või mänguväljakul, v.a selleks ette nähtud kohad;
 4) lasta koeral või kassil reostada tänavat ja muud avalikku või üldkasutatavat kohta. Kui koer või kass on reostanud eelnimetatud kohti, on looma omanik kohustatud selle kohe koristama;
 5) viibimine koera või kassiga haridusasutuse territooriumil v a territooriumi valdaja loal.

§ 3.  Koera ja kassi registreerimine ja vaktsineerimine

 (1) Alates 01.01.2010 peab koer ja kass kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatud mikrokiipi. Käesolevat punkti ei rakendata koerte osas, kes on registreeritud enne 01. jaanuari 2010 ning kes kannavad märgistusena registreerimisnumbrit kaelarihmal.

 (2) Paide linna haldusterritooriumil peetavad koerad ja kassid peavad olema registreeritud Paide linna lemmikloomade registris (edaspidi register). Registreerimise toiminguid teeb linnavalitsusega vastava lepingu sõlminud juriidiline või füüsiline isik. Registreerimisel väljastatakse omanikule lemmiklooma pass.

 (3) Omanik peab koera või kassi märgistama ja registreerima hiljemalt kümne päeva jooksul pärast koera või kassi kolmekuuseks saamist. Hulkuva koera omandamisel või muudel juhtudel, kui omandatakse vanem koer, tuleb koer märgistada/registreerida kümne päeva jooksul koera omandamisest.

 (4) Koera või kassi registreerimisel on omanik kohustatud tasuma linnavalitsusega vastava lepingu sõlminud juriidilise või füüsilise isiku poolt kehtestatud registreerimistasu.

 (5) Looma surma korral või looma müümisel (kinkimisel) väljapoole Paide linna haldusterritooriumit tuleb sellest teatada linnavalitsusega vastava lepingu sõlminud isikule.

 (6) Looma registreerimisel on omanik kohustatud esitama veterinaararstile looma vaktsineerimistõendi. Tõendi puudumisel on veterinaararstil kohustus vaktsineerida loom kohapeal. Omanik on kohustatud vaktsineerima oma looma marutaudi vastu edaspidi üks kord aastas, soovitavalt iga 12 kuu möödumisel viimasest vaktsineerimisest.

§ 4.  Hulkuvate koerte ja kasside püüdmine ning hukkamine

 (1) Järelevalveta kass või koer loetakse hulkuvaks ja nad kuuluvad püüdmisele linnavalitsuse poolt selleks määratud juriidilise või füüsilise isiku poolt.

 (2) Looma püüdja asub püütud looma omanikku kindlaks tegema koheselt kontrollides looma märgistust. Kui omanik on võimalik kindlaks teha, tagastab püüdja looma omanikule.

 (3) Loom, kelle omanikku ei ole võimalik kindlaks teha, toimetatakse linnavalitsuse poolt määratud varjupaika. Varjupaiga pidaja on kohustatud tagama vastuvõetud loomale veterinaarteenuse osutamise ja seadusega sätestatud pidamise tingimused.

 (4) Teave Paide linna haldusterritooriumilt püütud loomade kohta avaldatakse linna kodulehel www.paide.ee.

 (5) Varjupaik hoiab talle üleantud loomi alates looma kirjelduse avalikustamisest internetis või meedias vähemalt kaks nädalat, mille kestel omanik võib looma tagasi saada, kui ta tasub looma püüdmise ja ülalpidamise kulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse loom uuele omanikule või hukatakse.

§ 5.  Vastutus

 (1) Koera või kassi tegevuse eest, samuti koera või kassi viibimise eest väljaspool omaniku järelevalvet, vastutab omanik.

 (2) Käesoleva eeskirja § 2 lg 7, lg 10 ja lg 13 p-i 3 ei rakendata pimeda inimese juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.

 (3) Eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ paragrahvis 663 sätestatud korras.

 (4) Järelvalvet käesoleva eeskirja täitmise üle teostavad linnavalitsus ja politseiprefektuur vastavalt oma pädevusele

 (5) Eeskirjas sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on linnavalitsus ja politseiprefektuur.

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Paide Linnavolikogu 26. septembri 2002 määrus nr 23 „Paide linnas koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine“.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. mail 2009.

Ants Hiiemaa
Linnavolikogu esimees